ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrocious

AH0 T R OW1 SH AH0 S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrocious-, *atrocious*, atrociou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atrocious[ADJ] เลวมาก, See also: แย่มาก
atrocious[ADJ] เหี้ยมโหด, See also: โหดร้าย, เลวร้าย, ป่าเถื่อน, Syn. cruel, brutal
atrocious[ADJ] อัปลักษณ์, See also: น่าเกลียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's atrocious.ฉันคิดว่ามันทุเรศที่สุด The Girl Next Door (2004)
It is, sweetheart. It's atrocious.จริงจ้ะ ที่รัก รสชาติโหดจริงๆ Imagine Me & You (2005)
It seems that he has a very atrocious personality.ดูเหมือนว่าเขาจะมีบุคลิกที่โหดร้ายมาก. Episode #1.3 (2006)
This is atrocious.นี่.. มันเลวมาก. Episode #1.5 (2008)
That means you've got wealth, privilege, atrocious acting.ซึ่งนั่นหมายความว่าเรามีทั้งเงิน\ โอกาส และการแสดงห่วยๆ The Age of Dissonance (2009)
This isn't atrocious.อันนี้ก็ดูสุภาพเรียบร้อยดีนะ The Blind Side (2009)
Though you have aged, you're as atrocious as ever.แม้คุณจะอายุมากแต่คุณก็โหดเหี้ยมตลอด Airiseu: Deo mubi (2010)
This art is atrocious.ศิลปะพวกนี้มันป่าเถื่อน Dr. Estrangeloved (2010)
- Don't talk, dear. Her technique is atrocious.เทคนิคของเธอช่างป่าเถื่อน Always in Control (2011)
It's atrocious, but thanks for asking.โอ้ มันแย่มาก แต่ขอบใจนะที่ถาม A Scandal in Belgravia (2012)
That's alarming because her spelling is atrocious.เป็นการเตือน ว่าการออกเสียงของเธอมันเลวร้าย Sunset (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atrociousHe has atrocious table manners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วช้า[ADJ] wicked, See also: atrocious, nefarious, vicious, vile, Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า, Ant. ดี, Example: มันเป็นแผนการที่ชั่วช้าที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible

CMU English Pronouncing Dictionary
ATROCIOUS    AH0 T R OW1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atrocious    (j) ˈətrˈouʃəs (@1 t r ou1 sh @ s)
atrociously    (a) ˈətrˈouʃəsliː (@1 t r ou1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious [Add to Longdo]
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
凶悪犯罪[きょうあくはんざい, kyouakuhanzai] (n) atrocious crime; heinous crime [Add to Longdo]
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious [Add to Longdo]
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless [Add to Longdo]
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atrocious \A*tro"cious\, a. [L. atrox, atrocis, cruel, fierce:
   cf. F. atroce.]
   1. Extremely heinous; full of enormous wickedness; as,
    atrocious guilt or deeds.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by, or expressing, great atrocity.
    [1913 Webster]
 
       Revelations . . . so atrocious that nothing in
       history approaches them.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Very grievous or violent; terrible; as, atrocious
    distempers. [Obs.] --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Atrocious}, {Flagitious}, {Flagrant}.
 
   Usage: Flagitious points to an act as grossly wicked and
      vile; as, a flagitious proposal. Flagrant marks the
      vivid impression made upon the mind by something
      strikingly wrong or erroneous; as, a flagrant
      misrepresentation; a flagrant violation of duty.
      Atrocious represents the act as springing from a
      violent and savage spirit. If Lord Chatham, instead of
      saying "the atrocious crime of being a young man," had
      used either of the other two words, his irony would
      have lost all its point, in his celebrated reply to
      Sir Robert Walpole, as reported by Dr. Johnson.
      [1913 Webster] -- {A*tro"cious*ly}, adv. --
      {A*tro"cious*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrocious
   adj 1: shockingly brutal or cruel; "murder is an atrocious
       crime"; "a grievous offense against morality"; "a
       grievous crime"; "no excess was too monstrous for them to
       commit" [syn: {atrocious}, {flagitious}, {grievous},
       {monstrous}]
   2: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]
   3: provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a
     frightful crime of decapitation"; "an alarming, even
     horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"-
     Winston Churchill; "an ugly wound" [syn: {atrocious},
     {frightful}, {horrifying}, {horrible}, {ugly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top