Search result for

arch

(184 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arch-, *arch*
English-Thai: Longdo Dictionary
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arch[N] การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง
arch[N] โครงสร้างที่มีรูปโค้ง, Syn. arc, curve, vault
arch[N] ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง, See also: ซุ้มประตู
arch[VT] ทำให้โค้ง, See also: ทำให้งอ, Syn. bend, curve
arch[VI] มีรูปโค้ง, See also: มีโครงสร้างโค้ง
arch[N] สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
arch[ADJ] ที่มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เป็นหัวโจก, Syn. crafty, sly
arch[ADJ] สำคัญ, Syn. main, chief
arch[PRF] หัวหน้า, See also: สำคัญ
arch[SUF] ผู้นำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)
arch-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'หัวหน้า', Syn. - archi-. -archy-
arch. e.abbr. Architectural Engineer
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archaic(อาร์เค'อิค) adj. โบราณ,เก่าแก่,แบบโบราณ, Syn. antiquated --A. modern)
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archaise(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
arch(n) ประตูโค้ง
arch(vi) โค้ง,โก่ง
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
archช่องโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archส่วนโค้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch formรูปร่างของส่วนโค้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch, aorticส่วนโค้งเอออร์ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, costalส่วนโค้งซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, palatalส่วนโค้งเพดานปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, palatineหลืบเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, pubicส่วนโค้งหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, superciliary; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraciliary; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
arch damarch dam, เขื่อนโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Arch Supportsอุปกรณ์หนุนความโค้ง [การแพทย์]
Arch, Distal Transverseแนวโค้งขวางส่วนปลาย [การแพทย์]
Arch, Longitudinalแนวโค้งตามยาว [การแพทย์]
Arch, Plainโค้งราบ(ของลายนิ้วมือ) [การแพทย์]
Arch, Proximal Transverseแนวโค้งขวางส่วนต้น [การแพทย์]
Arch, Tentedโค้งกระโจม (ของลายนิ้วมือ) [การแพทย์]
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological geologyธรณีวิทยาโบราณคดี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
Archangel (n ) อัครทูตสวรรค์
See also: R. angel
Archbasilica (n ) อัครมหาวิหาร
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve
archival copy สำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
archway (n ) อุโมงค์ทางเดิน
archwayทางลอด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Then you must know, uh, Nate Archibald.งั้นก็ต้องรู้จัก เนท อาชิบอล New Haven Can Wait (2008)
He's the son of Howard "the captain" Archibald.เป็นลูกของ Howard "the captain" Archibald น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
That's Nate Archibaldนั่น เนท อาร์ชิบลอด์ New Haven Can Wait (2008)
Nate Archibald.เนท อาร์ชิบอลด์ New Haven Can Wait (2008)
We want Nate Archibald.เราต้องการ เนท อาร์ชิบอลด์ New Haven Can Wait (2008)
Archibald's not worth your time. We think he is.อาร์ชิบอลด์ ไม่คุ้มกับเวลาของนายหรอก/แต่เราคิดว่าคุ้มว่ะ New Haven Can Wait (2008)
If you want in, you'll bring us Archibald.ถ้านายอยากจะอยู่กับเรา ก็พามันมา New Haven Can Wait (2008)
We just taught Nate Archibald a lesson,เราเพิ่งจะสั่งสอน เนท อาร์ชิบอลด์ New Haven Can Wait (2008)
Yeah, Archibald's such a loser.อาร์ชิบอลด์ กระจอกว่ะ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archThis is a historical examination of the birth of his unique architectural style.
archThey were making great progress in architecture.
archA famous architect built this house.
archPart of the charm of a big city lies in the variety of styles that can be seen in the architecture of its buildings.
archThe cat arched its back stretched itself.
archThe cat arched its back.
archHe is as great an architect as ever lived.
archThe hotel was designed by a Japanese architect.
archThe architect adapted the house to the needs of old people.
archThe architects of the British Empire.
archThis is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.
archRome is famous for its ancient architecture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรมศาสตร์[N] architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปนิก[N] architect, Syn. นักออกแบบ, คนเขียนแบบ, Count unit: คน
สถาปัตยกรรม[N] architecture
สถาปัตย์[N] architecture, Syn. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: ลูกชายคนสุดท้องของเขากำลังเรียนสถาปัตย์ อยู่ที่จุฬา, Thai definition: ศิลปะ หรือวิชาที่ว่าด้วยการก่อสร้าง
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
โบราณคดี[N] archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
สถาปนิก[N] architect, Example: สถาปนิกเป็นผู้กำหนดรูปบ้าน อันได้แก่ ทรวดทรงของบ้านและการจัดห้องต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ออกแบบก่อสร้างในทางสถาปัตยกรรม, Notes: (สันสกฤต)
สถาปัตยกรรม[N] architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
โบราณสถาน[N] ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อาร์คิมิดีส[n. prop.] (Ākhimidīt) EN: Archimedes   FR: Archimède
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCH    AA1 R CH
ARCHER    AA1 R CH ER0
ARCHED    AA1 R CH T
ARCHES    AA1 R CH AH0 Z
ARCHIE    AA1 R CH IY0
ARCHLY    AA1 R CH L IY0
ARCHEY    AA1 R K IY0
ARCHARD    AA0 R SH AA1 R D
ARCHWAY    AA1 R CH W EY2
ARCHERY    AA1 R CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arch    (v) (aa1 ch)
arch-    (j) - (aa ch -)
Archie    (n) (aa1 ch ii)
arched    (v) (aa1 ch t)
archer    (n) (aa1 ch @ r)
arches    (v) (aa1 ch i z)
archly    (a) (aa1 ch l ii)
archaic    (j) (aa1 k ei1 i k)
archers    (n) (aa1 ch @ z)
archery    (n) (aa1 ch @ r ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologe {m}archeologist [Add to Longdo]
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology [Add to Longdo]
Archäometrie {f}archaeometry [Add to Longdo]
Archaikum {n} [geol.]Archean [Add to Longdo]
Archaismus {m}archaism [Add to Longdo]
Archipel {n}archipelago [Add to Longdo]
Architekt {m}; Architektin {f}architect [Add to Longdo]
Architektengruppe {f}architectural firm [Add to Longdo]
Architektur {f}; Baukunst {f} | sakrale Baukunst {f} | die Baukunst betreffendarchitecture | ecclesiastical architecture | architectural [Add to Longdo]
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects [Add to Longdo]
Architrav {m}architrave; epistyle [Add to Longdo]
Archiv {n}archive [Add to Longdo]
Archivar {m}archivist [Add to Longdo]
Archivband {n}archive tape [Add to Longdo]
Archivdatei {f}archive file [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列岛[liè dǎo, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] archipelago; chain of islands [Add to Longdo]
半坡村[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, ] archaeological site near Xi'an [Add to Longdo]
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] archetype; original shape; true colors [Add to Longdo]
古盗鸟[gǔ dào niǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeoraptor (bird-like dinosaur) [Add to Longdo]
古旧[gǔ jiù, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] archaic [Add to Longdo]
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music [Add to Longdo]
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop of Canterbury, head of Church of England [Add to Longdo]
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Archbishop; Primate; Metropolitan [Add to Longdo]
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago) [Add to Longdo]
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, ] Archaean (geological eon before 2500m years ago) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孝古学[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
建築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch \Arch\, n. [See {Arch-}, pref.]
   A chief. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      My worthy arch and patron comes to-night. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -arch \-arch\ [Gr. 'archo`s chief, commander, 'a`rchein to rule.
   See {Arch}, a.]
   A suffix meaning a ruler, as in monarch (a sole ruler).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch \Arch\, v. t. [imp. & p. p. {Arched} ([aum]rcht); p. pr. &
   vb. n. {Arching}.]
   1. To cover with an arch or arches.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or bend into the shape of an arch.
    [1913 Webster]
 
       The horse arched his neck.      --Charlesworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch \Arch\, v. i.
   To form into an arch; to curve.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch \Arch\ ([aum]rch), n. [F. arche, fr. LL. arca, for arcus.
   See {Arc}.]
   1. (Geom.) Any part of a curved line.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) Usually a curved member made up of separate
      wedge-shaped solids, with the joints between them
      disposed in the direction of the radii of the curve;
      used to support the wall or other weight above an
      opening. In this sense arches are segmental, round (i.
      e., semicircular), or pointed.
    (b) A flat arch is a member constructed of stones cut into
      wedges or other shapes so as to support each other
      without rising in a curve.
      [1913 Webster]
 
   Note: Scientifically considered, the arch is a means of
      spanning an opening by resolving vertical pressure into
      horizontal or diagonal thrust.
      [1913 Webster]
 
   3. Any place covered by an arch; an archway; as, to pass into
    the arch of a bridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Any curvature in the form of an arch; as, the arch of the
    aorta. "Colors of the showery arch." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Triumphal arch}, a monumental structure resembling an arched
    gateway, with one or more passages, erected to commemorate
    a triumph.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch- \Arch-\ ([aum]rch-, except in archangel and one or two
   other words). [L. arch-, Gr. 'arch- = 'archi-. See {Arch-}.]
   A prefix signifying chief, as in archbuilder, archfiend.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch \Arch\ ([aum]rch), a. [See {Arch-}, pref.]
   1. Chief; eminent; greatest; principal.
    [1913 Webster]
 
       The most arch act of piteous massacre. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Cunning or sly; sportively mischievous; roguish; as, an
    arch look, word, lad.
    [1913 Webster]
 
       [He] spoke his request with so arch a leer.
                          --Tatler.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arch
   adj 1: (used of behavior or attitude) characteristic of those
       who treat others with condescension [syn: {arch},
       {condescending}, {patronizing}, {patronising}]
   2: expert in skulduggery; "an arch criminal"
   3: naughtily or annoyingly playful; "teasing and worrying with
     impish laughter"; "a wicked prank" [syn: {arch}, {impish},
     {implike}, {mischievous}, {pixilated}, {prankish}, {puckish},
     {wicked}]
   n 1: a curved shape in the vertical plane that spans an opening
   2: a curved bony structure supporting or enclosing organs
     (especially the inner sides of the feet)
   3: a passageway under a curved masonry construction; "they built
     a triumphal arch to memorialize their victory" [syn: {arch},
     {archway}]
   4: (architecture) a masonry construction (usually curved) for
     spanning an opening and supporting the weight above it
   v 1: form an arch or curve; "her back arches"; "her hips curve
      nicely" [syn: {arch}, {curve}, {arc}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top