ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรียบร้อย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียบร้อย-, *เรียบร้อย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เรียบร้อย(adj) neat

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียบร้อย(v) be polite, See also: be courteous, be well-behaved, be gracious, be well-mannered, Syn. สุภาพ, Example: ลูกสาวคุณเรียบร้อย น่าชื่นชมจริงๆ, Thai Definition: มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยดี
เรียบร้อย(v) be neat and tidy, See also: be orderly, be in good order, Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ, Example: เขามักจะตรวจตราดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
เรียบร้อย(v) be neat and tidy, See also: be orderly, be in good order, Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ, Example: เขามักจะตรวจตราดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียบร้อยว. สุภาพ เช่น พูดจาเรียบร้อย กิริยามารยาทเรียบร้อย
เรียบร้อยเป็นระเบียบ เช่น จัดห้องเรียบร้อย, มีระเบียบ เช่น ทำงานเรียบร้อย, ประณีต เช่น เย็บผ้าเรียบร้อย
เรียบร้อยเสร็จ เช่น กินข้าวมาเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยสงบราบคาบ เช่น สถานการณ์บ้านเมืองเรียบร้อย.
กลม ๒เรียบร้อยดี เช่น ใจพระลออยู่บมิกลม (ลอ)
เคียมเรียบร้อย, ตรง, เช่น เคียมค่อยมาดลสำนัก จอมจักรนักไทธรรม (ม. คำหลวง สักบรรพ).
ราบคาบเรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามหรือความกระด้างกระเดื่อง เช่น บ้านเมืองสงบราบคาบ ตำรวจปราบโจรผู้ร้ายเสียราบคาบ.
ละมุนละไมเรียบร้อย, นุ่มนวล, เช่น เด็กคนนี้มีกิริยามารยาทละมุนละไม.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Done.เรียบร้อย High Infidelity (2012)
There.เรียบร้อย There's Always a Downside (2012)
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your Excellency, everything is under control.ท่านผู้นำ ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ The Great Dictator (1940)
I must say old Danvers keeps the house looking lovely.ต้องขอบอกว่า เเดนเวอร์สดูแลบ้านได้เรียบร้อยดี Rebecca (1940)
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้ Rebecca (1940)
- Everything under control, Frith?- ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะฟริธ Rebecca (1940)
All the rungs have been neatly sawn in the middle.ขั้นทั้งหมดที่ได้รับ เรียบร้อยแปรรูปที่อยู่ตรงกลาง Help! (1965)
Right, then, let's get this vessel shipshape.โอเคแล้ว ให้เรือนี้เรียบร้อย Yellow Submarine (1968)
Send wire, main office, tell them I said, "Ow". Gotcha.ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า "โอ๊ย" เรียบร้อย Blazing Saddles (1974)
One morning, I cleaned out my volcanoes, took one last look for baobabs and put my planet in order.เช้าวันหนึ่ง ผมทำความสะอาดภูเขาไฟของผม ดูต้นขนมปังลิงของผมครั้งสุดท้าย แล้วก็จัดดาวของผมให้เรียบร้อย The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียบร้อย[rīeprøi] (adj) EN: neat ; tidy  FR: convenable ; soigné
เรียบร้อย[rīeprøi] (adj) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered  FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
เรียบร้อย[rīeprøi] (adv) EN: in good order ; orderly ; neatly  FR: comme il faut ; d'une manière soignée
เรียบร้อยงดงาม[rīeprøi ngot-ngām] (adj) EN: fine
เรียบร้อยดี[rīeprøi dī] (v, exp) EN: be all right ; be fine
เรียบร้อยแล้ว[rīeprøi laēo] (x) EN: finished ; completed  FR: terminé ; achevé ; accompli
เรียบร้อยแล้ว[rīeprøi laēo] (adv) EN: already

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
public order(n) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all right(adj) เรียบร้อย, See also: ถูกต้อง, Syn. correct
be in order(phrv) เป็นระเบียบ, See also: เรียบร้อย, Syn. keep in
just so(idm) เป็นระเบียบ, See also: เรียบร้อยดี
modest(adj) เรียบร้อย, See also: สุภาพ, เรียบง่าย, เรียบๆ, Syn. decent, demure, simple, Ant. immodest, loose
neat(adj) เรียบร้อย, See also: เข้าที่เข้าทาง, เป็นระเบียบ, สะอาด, Syn. clean, tidy, Ant. messy, disordered
polished(adj) เรียบร้อย, See also: ซึ่งมีมารยาทดี, ซึ่งมีกิริยาดี, ซึ่งได้รับการอบรมมาดี, Syn. courteous, mannerly, respectful
polite(adj) สุภาพ, See also: เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. courteous, mannerly, respectful, Ant. rude, uncivil
prim(adj) เรียบร้อย, See also: เป็นระเบียบ, สงบเสงี่ยม, Syn. formal, stiff, decorous
shipshape(adj) เรียบร้อย
slick(adj) สุภาพ, See also: เรียบร้อย, นุ่มนวล, Syn. smart, sophisticated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
already(ออลเรด' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว, แล้ว, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before now, by now
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
card hopperที่พักบัตรหมายถึง ส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องเจาะบัตร (keypunch) เป็นที่ซึ่งบัตรที่เจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว มาหยุดรอให้คอมพิวเตอร์เรียกไปอ่าน หรือบัตรที่ยังไม่ได้เจาะ มารอเรียกไปเจาะบางทีใช้ hopper คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้ ดู card reader และ keypunch ประกอบ
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
clean(คลีน) adj. สะอาด, เกลี้ยง, หมดจด, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, สุจริต, ไม่หยาบคาย, ไม่มีกัมมันตภาพรังสี, ไม่มีรอยแก้, ไม่มีอุปสรรค์, เป็นระเบียบเรียบร้อย, ไม่มีทั้งสิ้น, ไร้เดียงสา, ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด, รักสะอาด, สมบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น. vt. ลบออก, ขจัดออก. v
cleanly(คลีน'ลี) adj., adv. สะอาด, รักสะอาด, อย่างสะอาด, อย่างเรียบร้อย., See also: cleanliness n.
clearnessn. ความสะอาด, ความชัดแจ้ง, ความเรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
already(adv) เรียบร้อยแล้ว, แล้ว
botch(vt) ทำลวกๆ, ไม่เรียบร้อย, เป็นผื่น, เป็นตุ่ม
cleanly(adv) อย่างสะอาด, อย่างหมดจด, อย่างเรียบร้อย
courtliness(n) ความสง่างาม, ความสุภาพเรียบร้อย, ความสุภาพ
dapper(adj) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, ก้อร้อก้อติก, เจ้าชู้ไก่แจ้, เรียบร้อย
decent(adj) เหมาะสม, สุภาพ, เรียบร้อย, ดีพอใช้, พอเหมาะพอดี
discourteous(adj) ไม่สุภาพ, ไม่เรียบร้อย, ไม่มีมารยาท, หยาบคาย
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง, ยู่ยี่, ไม่เรียบร้อย, เป็นกระเซิง
dishevelled(adj) ยุ่งเหยิง, ยู่ยี่, ไม่เรียบร้อย, เป็นกระเซิง
finished(adj) ดีเยี่ยม, เรียบร้อย, แนบเนียน, เกลี้ยงเกลา, เสร็จ, สิ้นสุด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出来上がる[できあがる, dekiagaru] TH: เรียบร้อยแล้ว  EN: to be ready

German-Thai: Longdo Dictionary
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
niedlich(adj) เรียบร้อยน่ารัก เช่น ein niedliches Kind, See also: reizend, Syn. herzig
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ, See also: A. gemein
schon(adv) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น War Markus schon da? มาร์คุสมาที่นี่แล้วหรือยัง
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top