ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凄-, *凄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[凄, qī, ㄑㄧ] bitter cold, miserable, dreary
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  妻 (qī ㄑㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ice,  Rank: 2,352

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qī liáng, ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate; cold and lonely, #14,459 [Add to Longdo]
[qī liáng, ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate, #14,459 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful, #21,125 [Add to Longdo]
[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable, #23,657 [Add to Longdo]
[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ, / ] sad and shrill, #28,665 [Add to Longdo]
[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ, ] distressing, #44,886 [Add to Longdo]
[qī kǔ, ㄑㄧ ㄎㄨˇ, ] bleak; miserable, #57,255 [Add to Longdo]
[qī wǎn, ㄑㄧ ㄨㄢˇ, ] doleful; piteous, #60,828 [Add to Longdo]
[qī mí, ㄑㄧ ㄇㄧˊ, ] dreary and fuzzy (sight), #62,300 [Add to Longdo]
[qī chǔ, ㄑㄧ ㄔㄨˇ, ] sad; wretched; miserable, #62,461 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すごい, sugoi] (adj colloq) เจ๋ง, สุดยอด, ว้าว!
[すごい, sugoi] (adj) น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すごい, sugoi] อู่หูว์ว์ !, โห !

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P) [Add to Longdo]
[すごく, sugoku] (adv) (See い) awfully; very; immensely [Add to Longdo]
くない[すごくない, sugokunai] (exp) (uk) cool! (only when said or written in a questioning tone); incredible; unbelievable [Add to Longdo]
まじい(P);じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
[すごむ, sugomu] (v5m,vi) to threaten [Add to Longdo]
[せいえん, seien] (adj-na,n) weirdly beautiful [Add to Longdo]
[すごわざ, sugowaza] (n) amazing trick; amazing skill [Add to Longdo]
惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely; violently [Add to Longdo]
文句[すごもんく, sugomonku] (n) intimidating language [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Amazing! That your mother speaks 6 languages.それはいね!君のお母さん6ヶ国も話すなんて。 [M]
I'm sure you're thinking to yourself, 'Why is this guy making such a big deal of this?' But make no mistake. This is essential.なんでそんな当たり前のことをいうのかと思うでしょう?でもこれってく大事なことだよ。
I hope I am very efficient.私は自分がく有能だと思う。
A great light was diffused over the baseball stadium.い明かりが野球場にあたっていた。
It's a very good company! The president is a real go-getter and the workers all put in their best.とってもいい会社ですよ。社長は腕だし、社員はみんな一生懸命だよ。
Amazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!いです!こんな感動的な話は初めてです!まさに美談の中の美談です!
Haru's always been like that, he's very kind at heart.ハルくんは昔からこうなの、心根はく優しいのよ。
Among my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.従姉妹にはね、ものいボインボインな子がいるんだよ?
Women - why do they want to go to toilet in groups? I don't get it at all.女ってどうして連れションしたがるの?物く理解不能。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was funny 'cause they would go on my IMDB page and, you know, there's these 19-year-old film school boys, and they're like, "Oh my God![JA] 可笑しかったわ 19才のクラスの少年が 私の過去のクレジットを ネットで見て い1000作品もある! After Porn Ends 2 (2017)
"If you still look down on villagers, or honor the samurai or the noble, you are still bound to the feudal way of thinking."[CN] 人们蔑视部落民 把士族身份看得很重要 这是因为我们的社会上 还残留着惨的封建的东西 Apostasy (1948)
A ruined and desolate family wiped out by economic misfortune.[CN] 一个被毁坏与凉的家庭 被经济上的不幸所消灭 Little Big Man (1970)
♪ Everywhere I roam ♪[CN] 整个世界伤感 The Palm Beach Story (1942)
These are opportunities for me that are priceless, right?[JA] いチャンスよね After Porn Ends 2 (2017)
Other people had it worse.[CN] 有的人更 The Naked City (1948)
I love this job so far.[JA] 今の所はく好き After Porn Ends 2 (2017)
While everu round lonely moonlit night[CN] 每当凉的月夜 Song at Midnight (1937)
I am often in those lonely evening[CN] 我时常在那凉的晚上 Song at Midnight (1937)
Yeah. Very sad.[CN] 对 很 Saboteur (1942)
Do not look upon me, lest with this piteous action you convert my stern intents, so I shed tears, not blood.[CN] 别尽看着我吧 你这种切的神情 会动摇了我的意志 使我以眼泪代替血 Hamlet (1948)
a fuck film, let's face it, a porno, a pornographic film, resonated as it did with such a great range of American society of that time.[JA] ...正直に言うと ポルノ作品なのに 反響がいのか? 当時アメリカ社会で幅広く 受けたわ After Porn Ends 2 (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top