Search result for

สุข

(124 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุข-, *สุข*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (n ) Provincial Public Health Medical Doctor
สุขนิสัย (n ) Habit
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (n org ) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีความสุข (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุข[N] happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
สุข[V] be happy, See also: be content, be satisfied, be pleased, Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข, สุโขสโมสร, Ant. ทุกข์, Example: พวกเรายังคงเก็บเอาความหลังครั้งเก่า ที่เคยทุกข์เคยสุขร่วมกันเอาไว้ในใจอย่างแนบแน่น, Thai definition: รู้สึกพอใจสบายใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุข[N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
สุขสม[V] be happy, See also: be satisfied, be exhilarated, be joyous, be merry, be overjoyed, be smiling, Ant. ระทมทุกข์, Thai definition: มีความสุข
สุขุม[ADJ] mild, See also: soft, Syn. อ่อนโยน
สุขุม[V] keep cool, See also: to be calm, Syn. เยือกเย็น, สำรวม, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย
สุขุม[ADJ] prudent, See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: เขาอาศัยนิสัยใจคออันสุขุมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์จนกระทั่งสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่, Thai definition: เกี่ยวกับการคิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม[V] be prudent, See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: ความคิดของท่านสุขุมและเยือกเย็นกว่าหนุ่มสาว, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม[ADV] prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขกาย[V] be healthy, See also: has all the comforts of life, be in a good health, be physically well-off, Example: เธอสุขกายแต่ไม่สุขใจ, Thai definition: ร่างกายสบาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุข, สุข-(สุก, สุกขะ-) น. ความสบายกายสบายใจ เช่น ขอให้อยู่ดีมีสุข เกิดมาก็มีสุขบ้างทุกข์บ้าง, มักใช้เข้าคู่กับคำ เป็น เช่น ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ขอให้เป็นสุข ๆ นะ.
สุข, สุข-(สุก, สุกขะ-) ว. สบายกายสบายใจ เช่น เดี๋ยวนี้เขาอยู่สุขสบายดี.
สุขนาฏกรรม(-นาดตะกำ) น. วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความสุขหรือสมหวัง เช่นเรื่องอิเหนา ศกุนตลา ชิงนาง ปริศนา, โดยปริยายหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่ลงท้ายด้วยความสุขหรือสมหวัง เช่น ชีวิตเธอเป็นเหมือนนวนิยายสุขนาฏกรรม แม้จะตกระกำลำบากในวัยเด็ก แต่แล้วก็ได้พบกับความสุขสมหวังในบั้นปลายชีวิต.
สุขภัณฑ์น. เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องนํ้า เช่นอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ โถส้วม.
สุขภาพน. ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
สุขลักษณะน. ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น สร้างบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ส้วมที่ถูกสุขลักษณะย่อมไม่แพร่กระจายเชื้อโรค.
สุขวิทยาน. วิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา.
สุขศาลา(สุกสาลา) น. สถานบริการสาธารณสุขที่ไม่มีแพทย์ประจำ ให้บริการสาธารณสุขทุกสาขา และส่งเสริมป้องกันด้านอนามัยแก่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน, ปัจจุบันเรียกว่า สถานีอนามัย.
สุขศึกษาน. การศึกษาที่ว่าด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับสุขภาพ.
สุขน. ห้องนํ้าห้องส้วม, เป็นคำที่มักใช้เรียกตามสถานที่บางแห่ง เช่นโรงภาพยนตร์ สถานีรถไฟ, ห้องสุขา ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comedyสุขนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of intriguesสุขนาฏกรรมกลอุบาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of ideasสุขนาฏกรรมข้อคิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic comedyสุขนาฏกรรมครอบครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
low comedyสุขนาฏกรรมชั้นต่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
high comedyสุขนาฏกรรมชั้นสูง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of mannersสุขนาฏกรรมมรรยาทสังคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
black comedyสุขนาฏกรรมมืด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tragi-comedyสุขนาฏกรรมระคนโศก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World health สุขภาพโลก [TU Subject Heading]
Women's health สุขภาพของสตรี [TU Subject Heading]
Animal healthสุขภาพสัตว์ [TU Subject Heading]
Child mental healthสุขภาพจิตเด็ก [TU Subject Heading]
Healthสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health and hygieneสุขภาพและอนามัย [TU Subject Heading]
Health educationสุขศึกษา [TU Subject Heading]
Health education (Elementary)สุขศึกษา (ประถมศึกษา) [TU Subject Heading]
Health education (Secondary)สุขศึกษา (มัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Health in mass mediaสุขภาพในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peace.สันติสุข The Wars to Come (2015)
Well, I'm gonna let you bask in your glory,เยี่ยม ฉันจะไปเอง และปล่อยให้คุณมีความสุขกับเกียรติยศของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
But we were happy for a time.แต่เรามีความสุขมาก ๆ เวลานั้น Pret-a-Poor-J (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
And a bowl of ice cream, she's happy as a clam.และถ้วยไอศกรีม -เธอก็มีความสุขจะตายละ อูว There Might be Blood (2008)
Oh, well, I still hope you enjoyed yourself tonight.หวังว่าคืนนี้คุณคงมีความสุขนะ Committed (2008)
You want to do a colonoscopy On a healthy four-Year-Old?คุณต้องการทำcolonoscopy ของคนที่สุขภาพดีมา 4 ปี Not Cancer (2008)
He wants her to be happy too.เขาต้องการให้เธอมีความสุขด้วย Adverse Events (2008)
In completely happy and fulfilled relationships?มีความสุขสมบูรณ์แบบและมีสัมพันธุ์ภาพที่ดี Adverse Events (2008)
She makes me happy. I make her happy.เธอทำให้ผมมีควมสุขและ\ ผมก็ทำให้เธอมีความสุข Adverse Events (2008)
She's still healthy.เธอยังคงสุขภาพดี Birthmarks (2008)
She wants to think, for a moment, that she had a happy family.แม่คุณอาจจะคิด แค่ซักวินาที ว่าอย่างน้อยเธอก็มีครอบครัวที่มีความสุข Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุข[adj.] (suk) EN: happy ; content ; healthy ; comfortable   FR: heureux ; bienheureux ; content
สุขภาพ[n.] (sukkhaphāp) EN: health ; well-being = wellbeing   FR: santé [f] ; état de santé [m] ; condition physique [f] ; bien-être [f]
สุขภาพกาย[n. exp.] (sukkhaphāp kāi) EN: physical health   FR: santé physique [f] ; condition physique [f]
สุขภาพจิต[n. exp.] (sukkhaphāp jit) EN: mental health   FR: santé mentale [f] ; état mental [m]
สุขภาพสมบูรณ์[v. exp.] (sukkhaphāp sombūn) EN: be healthy ; be in good health ; be fit   FR: être en parfaite santé ; être en excellente santé
สุขภาพอนามัย[n. exp.] (sukkhaphāp anāmai) EN: health and sanitation   FR: santé et hygiène [f]
สุขภาพเลว[n. exp.] (sukkhaphāp lēo) EN: bad health ; poor health   FR: mauvaise santé [f] ; santé médiocre [f]
สุขภาพไม่ดี[v. exp.] (sukkhaphāp mai dī) EN: be in bad health   FR: être en mauvaise santé ; être en mauvaise condition
สุขวิทยา[n.] (sukkhawitthayā) EN: hygiene; hygienics   FR: hygiène [f]
สุขวิทยาจิต[n. exp.] (sukkhawitthayā jit) EN: mental hygiene   

English-Thai: Longdo Dictionary
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
shape(n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortable[ADJ] อบอุ่นใจ, See also: สุขสบายใจ, ผาสุก, Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug, Ant. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
condition[N] สุขภาพ, Syn. physical state, fitness
constitution[N] สุขภาพร่างกาย, Syn. physique, health, physical makeup
deliberate[ADJ] ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ, See also: สุขุมรอบคอบ, Syn. planned, purposed, aforethought, reasoned, cohcious, Ant. accidental, unintentional
delicious[ADJ] สนุกสนาน, See also: สุขใจ, ดีใจ, เพลิดเพลิน, Syn. delightful, enjoyable, pleasing, amusing
discreet[ADJ] สุขุมรอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, tactful, Ant. indiscreet, rash
fine[ADJ] สบายดี (สุขภาพ), See also: สุขสบาย, Syn. well, healthy, Ant. bad, unhealthy
get well[PHRV] แข็งแรงขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: สุขภาพดีขึ้น, Syn. look well
health[N] สภาพร่างกาย, See also: สุขภาพ, Syn. condition
hygiene[N] สุขลักษณะ, See also: สุขภาพ, อนามัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
blessedness(n) ความผาสุก,ความสุข
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hedonism (n ) สุขนิยม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
衛生陶器[えいせいとうき, eiseitouki] (n) สุขภัณฑ์ (ในห้องน้ำ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
健康[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health

German-Thai: Longdo Dictionary
je(adv) เคย, เท่าที่เคยมา เช่น Sie ist glcklicher als je. เธอมีความสุขกว่าที่เคยเป็น , See also: S. jemals
Glück(n) |das, nur Sing.| ความสุข
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
WC(n) |das| ห้องสุขา, ห้องส้วม
Gesundheit(n) |die, nur Sg.| สุขภาพ
elend(adj adv) หดหู่, เศร้าสร้อย, ไม่มีความสุข เช่น Ich fühle mich heute elend. วันนี้ผมรู้สึกหดหู่จัง, See also: S. traurig, unglücklich, verzweifelt,
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Dienst(n) |der, pl. Dienste| หน่วยงานบริการ เช่น หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานทหาร, หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น
gesund(adj adv) แข็งแรง, ที่มีสุขภาพดี เช่น Mein Kind ist nicht so gesund. ลูกของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่, See also: A. krank,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
bonne santé(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี
avoir la pêcheมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมมาก
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top