ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agitated

AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agitated-, *agitated*, agitat, agitate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitated(adj) ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated(adj) ปั่นป่วนไม่สบายใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง Day of the Dead (1985)
Anyways, don't get all agitated over menยังไงก็ตาม อย่าโกรธผู้ชายทั้งโลกล่ะ My Lovely Sam-Soon (2005)
Something has agitated the hive.มีบางอย่างป่วนรังผึ้ง Resistance Is Futile (2007)
To not get agitated by little things and always be dignified...อย่าตื่นเต้นตกใจกับเรื่องเล็กน้อย... ...และก็ทำตัวให้สง่าผ่าเผยหน่อย Ohitori sama (2009)
She just has these spells and the child gets agitated sometimes.เธอแค่หลงๆ และก่อปัญหาเป็นบางครั้ง Frankie & Alice (2010)
Agitated my sciatica.พวกเธอทำให้โรคปวดหลังฉันกำเริบ The Science of Illusion (2010)
And he was only gonna get more agitated if I didn't.เขาคงกระวนกระวายใจ ถ้าฉันไม่โทร To Keep Us Safe (2010)
Said she had been acting agitated since she missed a mandatory 1:00 staff meeting last Friday.บอกว่าเธอเข้าประชุมพนักงาน ช้าไปประมาณ 1 ชม.เมื่อศุกร์ที่แล้ว Once Upon a Crime (2012)
You seem a little agitated right now.ดูเหมือนคุณกังวลนิดหน่อย Firewall (2012)
Oh, great, now she's done it. She's agitated him.เยี่ยม เธอกวนเขาสำเร็จ Fae-ge Against the Machine (2013)
I think Spencer was in an agitated state when they found her.ฉันว่าสเปนเซอร์กำลังร้อนรน ตอนที่พวกเขาพบเธอ Will the Circle Be Unbroken? (2013)
His accelerated drinking could have agitated it.การที่เขาดื่มเหล้าไปมากอาจไปกระตุ้นมัน All That Remains (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agitatedA sudden wind agitated the surface of the pond.
agitatedHe was agitated by the news.
agitatedHe was deeply agitated by the news.
agitatedI feel tense and agitated when I have too much work to do.
agitatedShe agitated herself about her son's safety.
agitatedShe was agitated by the news of her lover's death.
agitatedShe was very agitated at the news of her lover's death.
agitatedThe leaders of the Union agitated for higher wages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าตื่นตาตื่นใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าเร้าใจ(adj) excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (adj) EN: agitated ; frantic ; anxious  FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
น่าตื่นเต้น[nāteūnten] (adv) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled  FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[ngūn-ngān] (adj) EN: agitated ; restless  FR: énervé ; agité
พล่าน[phlān] (adv) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly
ร้อนใจ[rønjai] (adj) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset  FR: anxieux ; angoissé ; affligé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AGITATED AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agitated (v) ˈæʤɪtɛɪtɪd (a1 jh i t ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless, #66,847 [Add to Longdo]
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously, #68,674 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed, #652,510 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] agitated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[sekaseka] (adv, n, vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m, vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n, adj-no) being somewhat excited (agitated) [Add to Longdo]
動じる[どうじる, doujiru] (v1, vi) to be perturbed; to be agitated; (P) [Add to Longdo]
動ずる[どうずる, douzuru] (vz, vi) to be perturbed; to be agitated [Add to Longdo]
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agitated \agitated\ adj.
   1. troubled emotionally and usually deeply. Opposite of
    {unagitated}. agitated parents
 
   Note: Narrower terms are: {demoniac, demoniacal ; distraught,
      overwrought; {disturbed, jolted, shaken}; {feverish,
      hectic}; {frantic, frenetic, phrenetic, frenzied};
      {psychedelic ; {rampageous, raging, frenzied ;
      {wild-eyed . Also See: discomposed, excited, impatient,
      tense, unquiet, unsteady.
      [WordNet 1.5]
 
   2. 1 throwing oneself from side to side.
 
   Syn: tossing
     [WordNet 1.5]
 
   3. physically disturbed or set in motion; as, the agitated
    mixture foamed and bubbled. Opposite of {unagitated} and
    {left alone}, {allowed to stand}.
 
   Note: [Narrower terms are: {churning, churned-up, roiling,
      roiled, roily, turbulent ; {stirred}.]
      [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agitate \Ag"i*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Agitated}; p. pr. &
   vb. n. {Agitating}.] [L. agitatus, p. p. of agitare to put in
   motion, fr. agere to move: cf. F. agiter. See {Act},
   {Agent}.]
   1. To move with a violent, irregular action; as, the wind
    agitates the sea; to agitate water in a vessel. "Winds . .
    . agitate the air." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To move or actuate. [R.] --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. To stir up; to disturb or excite; to perturb; as, he was
    greatly agitated.
    [1913 Webster]
 
       The mind of man is agitated by various passions.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To discuss with great earnestness; to debate; as, a
    controversy hotly agitated. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   5. To revolve in the mind, or view in all its aspects; to
    contrive busily; to devise; to plot; as, politicians
    agitate desperate designs.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To move; shake; excite; rouse; disturb; distract;
     revolve; discuss; debate; canvass.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agitated
   adj 1: troubled emotionally and usually deeply; "agitated
       parents" [ant: {unagitated}]
   2: physically disturbed or set in motion; "the agitated mixture
     foamed and bubbled" [ant: {unagitated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top