ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mischief

M IH1 S CH AH0 F   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mischief-, *mischief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mischief[N] การก่อกวน, See also: การสร้างปัญหา, การสร้างความปั่นป่วน, การสร้างความชั่วร้าย, Syn. troublesomeness, Ant. help
mischief[N] ความเสียหาย, See also: การทำให้บาดเจ็บ, ความโชคร้าย, Syn. injury, damage, harm
mischief-maker[N] ผู้ก่อการร้าย, See also: ผู้ทำความชั่ว, Syn. devil
mischief-making[N] การก่อการร้าย, See also: การทำความชั่ว, Syn. mischief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mischief(มิส'ชีฟ) n. ความซุกซน,การชอบรบกวน,ความประพฤติหรือการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความลำบาก,อันตราย,ความลำบาก,ความร้าย, Syn. harm ###A. advantage

English-Thai: Nontri Dictionary
mischief(n) อันตราย,ความเสียหาย,ความซน,การประสงค์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mischiefการทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mischief ruleหลักการตีความกฎหมายเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I knew he was up to some mischief. - Sure he is.- ฉันแอบรู้ว่าเขาจะสุ่มเลือกคนจากเหรียญ The Great Dictator (1940)
Up to mischief already.ขึ้นอยู่กับความ เสียหายแล้ว Pinocchio (1940)
- That's you out of mischief.มองไปที่มันทั้งหมดที่ส่องแสง สดใส How I Won the War (1967)
That's as much mischief as you're allowed.ผมยอมให้คุณก่อเรื่องได้แค่นั้นนะ Gandhi (1982)
Whatever mischief he causes I have no intention of making a martyr of him.ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร ผมไม่ยอมให้เขาเป็นนักบุญแน่ Gandhi (1982)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)
What kind of mischief have you been up to today?วันนี้เจ้าทำอะไรบ้าง? Snow White: A Tale of Terror (1997)
While the police believe it was an act of criminal mischief gone awry... the tragedy has clearly devastated the community.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์คเชื่อว่า เป็นการก่ออาชญากรรมที่ผิดวิสัย โศกนาฏกรรมทำผู้คนเสียขวัญทั้งชุมชน The Butterfly Effect (2004)
Until then... ... mischiefmanaged.จนกว่าจะถึงตอนนั้... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
What mischief are you up to?นายกำลังทำอะไรอยู่ ? Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He will keep her out of any real mischief.เขาจะดูแลหล่อน ไม่ให้เหลวไหลมากเกินไปนัก Pride & Prejudice (2005)
Violence, malicious mischief and disrupting the public.ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท และบุกรุกที่สาธารณะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mischiefA child's mischief often causes a fire.
mischiefAlcohol has done great mischief to his body.
mischiefBoys are fond of mischief.
mischiefChildren are always doing some mischief or other.
mischiefHe must have done it out of mischief.
mischiefHe's angry at about his mischief.
mischiefI like the child all the better for his mischief.
mischiefMischief is common to most children.
mischiefThat child is full of mischief.
mischiefThe little boy got into mischief when he was left alone.
mischiefThe storm did great mischief to the crops.
mischiefThoughtless speech may give rise to great mischief.

CMU English Pronouncing Dictionary
MISCHIEF    M IH1 S CH AH0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mischief    (n) mˈɪstʃɪf (m i1 s ch i f)
mischiefs    (n) mˈɪstʃɪfs (m i1 s ch i f s)
mischief-maker    (n) mˈɪstʃiːf-mɛɪkər (m i1 s ch ii f - m ei k @ r)
mischief-makers    (n) mˈɪstʃiːf-mɛɪkəz (m i1 s ch ii f - m ei k @ z)
mischief-making    (n) mˈɪstʃiːf-mɛɪkɪŋ (m i1 s ch ii f - m ei k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶作剧[è zuò jù, ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄩˋ, / ] mischief; mischievous; practical joke, #22,834 [Add to Longdo]
倒蛋[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, ] mischief; to make trouble [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unheilstifter {m}mischief maker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag [Add to Longdo]
悪さ[わるさ, warusa] (n) badness; mean mischief; (P) [Add to Longdo]
悪たれる[あくたれる, akutareru] (v1,vi) to do mischief; to use abusive language [Add to Longdo]
悪悪戯[わるいたずら, waruitazura] (n) mischief [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na,adj-no,n,vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
禍害[かがい, kagai] (n) evil; harm; mischief [Add to Longdo]
害毒[がいどく, gaidoku] (n) harm; injury; mischief; poison; virus [Add to Longdo]
茶目[ちゃめ, chame] (adj-na,n) playfulness; mischief; urchin; wag; brown eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mischief \Mis"chief\ (m[i^]s"ch[i^]f), n. [OE. meschef bad
   result, OF. meschief; pref. mes- (L. minus less) + chief end,
   head, F. chef chief. See {Minus}, and {Chief}.]
   [1913 Webster]
   1. Harm; damage; esp., disarrangement of order; trouble or
    vexation caused by human agency or by some living being,
    intentionally or not; often, calamity, mishap; trivial
    evil caused by thoughtlessness, or in sport. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thy tongue deviseth mischiefs.    --Ps. lii. 2.
    [1913 Webster]
 
       The practice whereof shall, I hope, secure me from
       many mischiefs.            --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Cause of trouble or vexation; trouble. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The mischief was, these allies would never allow
       that the common enemy was subdued.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To be in mischief}, to be doing harm or causing annoyance.
    
 
   {To make mischief}, to do mischief, especially by exciting
    quarrels.
 
   {To play the mischief}, to cause great harm; to throw into
    confusion. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Damage; harm; hurt; injury; detriment; evil; ill.
 
   Usage: {Mischief}, {Damage}, {Harm}. Damage is an injury
      which diminishes the value of a thing; harm is an
      injury which causes trouble or inconvenience; mischief
      is an injury which disturbs the order and consistency
      of things. We often suffer damage or harm from
      accident, but mischief always springs from perversity
      or folly.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mischief \Mis"chief\, v. t.
   To do harm to. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mischief
   n 1: reckless or malicious behavior that causes discomfort or
      annoyance in others [syn: {mischief}, {mischief-making},
      {mischievousness}, {deviltry}, {devilry}, {devilment},
      {rascality}, {roguery}, {roguishness}, {shenanigan}]
   2: the quality or nature of being harmful or evil [syn:
     {maleficence}, {mischief}, {balefulness}] [ant:
     {beneficence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top