หรือคุณหมายถึง shyneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shyness

SH AY1 N AH0 S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shyness-, *shyness*, shynes
English-Thai: Nontri Dictionary
shyness(n) ความประหม่า,ความขี้อาย,ความกลัว,ความไม่กล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The smiles on the girls' faces and the total lack of shynessรอยยิ้มบนใบหน้าสาว และการไร้ซึ่งยางอาย Cashback (2006)
Keep one thing in mind. Shyness and modesty..จำไว้นะ ความเหนียมอาบและสงบเสงี่ยม... Heyy Babyy (2007)
Hoping for more rain tomorrow, full of shyness, this has been Park Gae In's weather forecast.ความหวังที่จะมีฝนมากกว่าในวันหรุ่งนี้ กับความอายที่เต็มเปี่ยนม นี่เป็นพยากรณ์อากาศของปาร์กเกอิน Personal Taste (2010)
All my fear, all my shyness, gone.ที่ไม่ใช่ชายหาดแถวนี้นะ Limitless (2011)
The reason I ask is that many people experience bladder shyness;ที่ฉันถามก็เพราะว่า หลายคนประสบภาวะปัสสาวะขัด The Wildebeest Implementation (2011)
Emily's trying to get over a case of publicity shyness.เอมิลี่พยายามที่จะผ่านเรื่องที่น่าอายเหล่านั้น Charade (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shynessHis shyness made public speaking a torment to him.
shynessI like her all the better for her shyness.
shynessI like him all the better for his shyness.
shynessOff hand, I'd say her problem is shyness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาย[N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHYNESS    SH AY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shyness    (n) ʃˈaɪnəs (sh ai1 n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
含羞[はにかみ, hanikami] (n) shyness [Add to Longdo]
人見知り[ひとみしり, hitomishiri] (n,vs) shyness; fear of strangers; stranger anxiety; (P) [Add to Longdo]
恥じらい;恥らい;羞じらい;羞い;羞らい[はじらい, hajirai] (n) shyness [Add to Longdo]
内気[うちき, uchiki] (adj-na,n,adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P) [Add to Longdo]
羞恥[しゅうち, shuuchi] (n) shyness; bashfulness [Add to Longdo]
羞恥心[しゅうちしん, shuuchishin] (n) shyness; shame [Add to Longdo]
赧顔[たんがん, tangan] (n) blushing (with shyness); flushed face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shyness \Shy"ness\, n.
   The quality or state of being shy. [Written also {shiness}.]
   [1913 Webster]
 
      Frequency in heavenly contemplation is particularly
      important to prevent a shyness bewtween God and thy
      soul.                  --Baxter.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Bashfulness; reserve; coyness; timidity; diffidence. See
     {Bashfulness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shyness
   n 1: a feeling of fear of embarrassment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top