ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shyness

SH AY1 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shyness-, *shyness*, shynes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
shyness(n) ความประหม่า, ความขี้อาย, ความกลัว, ความไม่กล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep one thing in mind. Shyness and modesty..จำไว้นะ ความเหนียมอาบและสงบเสงี่ยม... Heyy Babyy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shynessHis shyness made public speaking a torment to him.
shynessI like her all the better for her shyness.
shynessI like him all the better for his shyness.
shynessOff hand, I'd say her problem is shyness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาย(n) shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai Definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHYNESS SH AY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shyness (n) ʃˈaɪnəs (sh ai1 n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
含羞[はにかみ, hanikami] (n) shyness [Add to Longdo]
人見知り[ひとみしり, hitomishiri] (n, vs) shyness; fear of strangers; stranger anxiety; (P) [Add to Longdo]
恥じらい;恥らい;羞じらい;羞い;羞らい[はじらい, hajirai] (n) shyness [Add to Longdo]
内気[うちき, uchiki] (adj-na, n, adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P) [Add to Longdo]
羞恥[しゅうち, shuuchi] (n) shyness; bashfulness [Add to Longdo]
羞恥心[しゅうちしん, shuuchishin] (n) shyness; shame [Add to Longdo]
赧顔[たんがん, tangan] (n) blushing (with shyness); flushed face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shyness \Shy"ness\, n.
   The quality or state of being shy. [Written also {shiness}.]
   [1913 Webster]
 
      Frequency in heavenly contemplation is particularly
      important to prevent a shyness bewtween God and thy
      soul.                  --Baxter.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Bashfulness; reserve; coyness; timidity; diffidence. See
     {Bashfulness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shyness
   n 1: a feeling of fear of embarrassment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top