Search result for

ผ่อนคลาย

(50 entries)
(0.0599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ่อนคลาย-, *ผ่อนคลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนคลาย    [V] relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai definition: ลดความตึงเครียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่อนคลายก. ลดความตึงเครียด เช่น เหตุการณ์ผ่อนคลาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Relax.ผ่อนคลายไว้ State of Independence (2012)
I'm not even an intern to watch. dude, relax.ดูตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นแม้แต่เด็กฝึกงาน เพื่อน, ผ่อนคลายเถอะ Pret-a-Poor-J (2008)
Sit back, deep breaths.นอนลง หายใจลึกๆ แล้วก็ผ่อนคลาย Lucky Thirteen (2008)
Relax.ผ่อนคลาย Joy (2008)
Supposed to relax me?ช่วยให้ฉันผ่อนคลาย Emancipation (2008)
Relax.ผ่อนคลาย หน่อยค่ะ Akai ito (2008)
It'll relax you, take the edge off your nerves.มันจะช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความตรึงเครียด Excalibur (2008)
So I wanted to let you relax without any worries.ดังนั้นผมอยากให้คุณผ่อนคลายจากสิ่งที่คุณกังวล Beethoven Virus (2008)
Just.. just relax your grip, a little.แค่ผ่อนคลาย... ไม่ต้องเกร็ง Passengers (2008)
Ben. Relax.เบ็น ผ่อนคลาย The Lazarus Project (2008)
Pray to your personal God this hunk of junk flies.นั่งที่ ผ่อนคลาย แล้วสวดภาวนะกับพระเจ้าด้วยว่า ให้ไอ้เครื่องโกโรโกโสนี่มันบินได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนคลาย[v.] (phøn khlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate   FR: se relaxer

English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease off    [PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease up, slacken off
ease up    [PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off
ease    [VI] บรรเทา, See also: ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, lessen
light    [ADJ] ไม่เคร่งเครียด, See also: ผ่อนคลาย, Syn. amusing
loosen    [VT] ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
lubricate    [VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease
play    [VI] พักผ่อน, See also: ผ่อนคลาย
relax    [VI] ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
relent    [VI] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax
relieve    [VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา, Syn. ease, comfort, relax

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden

English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
ease(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้สบาย,ทำให้หายกังวล,ผ่อนคลาย,พักผ่อน
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
relax(vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
salve(vt) ทำให้ผ่อนคลาย,ทำให้อ่อนลง,บรรเทา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安心[あんしん, anshin] (n adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top