ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผ่อนคลาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ่อนคลาย-, *ผ่อนคลาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนคลาย(v) relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai Definition: ลดความตึงเครียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่อนคลายก. ลดความตึงเครียด เช่น เหตุการณ์ผ่อนคลาย.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Relax.ผ่อนคลายไว้ State of Independence (2012)
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
I am easing the fuse in now.ฉันกำลังผ่อนคลายฟิวส์ในขณะนี้ อะไร? Help! (1965)
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ How I Won the War (1967)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
Relax, lads. Not a Meanie in sight.ผ่อนคลายเด็ก ไม่ มีนี ในสายตา Yellow Submarine (1968)
Make them relax.คุณกินพูดคุยในขณะที่คุณผ่อนคลาย ทำให้พวกเขาผ่อนคลาย The Godfather (1972)
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน The Little Prince (1974)
- Stop it! - Okay, relax, damn it.หยุดมัน โอเค ผ่อนคลาย ด่า มัน I Spit on Your Grave (1978)
Relax, damn it.ผ่อนคลาย ด่า มัน I Spit on Your Grave (1978)
You will. Just relax.คุณ จะ เพียงผ่อนคลาย I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนคลาย[phøn khlāi] (v) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate  FR: se relaxer

English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease off(phrv) ผ่อนคลาย, Syn. ease up, slacken off
ease up(phrv) ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off
ease(vi) บรรเทา, See also: ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, lessen
light(adj) ไม่เคร่งเครียด, See also: ผ่อนคลาย, Syn. amusing
loosen(vt) ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
lubricate(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease
play(vi) พักผ่อน, See also: ผ่อนคลาย
relax(vi) ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
relent(vi) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax
relieve(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา, Syn. ease, comfort, relax

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา, ทำให้สงบ, ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ, แก้หิว, แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease, moderate, Ant. irritate, aggravate
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง, เบา
buffer(บัฟ'เฟอะ) { buffered, buffering, buffers } n. ตัวกันชน, สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง, เครื่องขัดเงา, คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง, ผ่อนคลาย, ปกป้อง, กันชน, Syn. cushion ที่พัก ข้อมูล กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ พิมพ์ตามไม่ทัน เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
bumper(บัม'เพอะ) { bumpered, bumpering, bumpers } n. คนหรือสิ่งที่กระทบ, เครื่องกันชน, เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ, มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ, ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
lessen(เลส'เซิน) { lessened, lessening, lessens } vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง, ลดลง, ลดคุณค่า, บรรเทา, ผ่อนคลาย
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา, ผ่อนคลาย, บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull, deaden

English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา, ทำให้ผ่อนคลาย
ease(vt) ทำให้สะดวก, ทำให้สบาย, ทำให้หายกังวล, ผ่อนคลาย, พักผ่อน
lessen(vt) ทำให้น้อยลง, ทำให้ลดลง, แบ่งเบา, บรรเทา, ผ่อนคลาย
palliate(vt) เยียวยา, รักษา, ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา, เบาบางลง, ทุเลา, ผ่อนคลาย
relax(vi, vt) ผ่อนคลาย, หย่อนลง, ผ่อน, ปล่อย, ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย, ความหย่อน, การพักผ่อน
remit(vt) งดเว้น, ผ่อนคลาย, บรรเทาลง, อภัยโทษ
salve(vt) ทำให้ผ่อนคลาย, ทำให้อ่อนลง, บรรเทา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安心[あんしん, anshin] (n, adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top