ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忐-, *忐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[忐, tǎn, ㄊㄢˇ] nervous, timorous
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight on 上 the heart 心,  Rank: 4,164

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, ] perturbed; mentally disturbed; fidgety, #15,889 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] nervous, #88,753 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some a little ill at ease, some genuinely intimate.[CN] 有些人很忑不安, 有些人则是真正的亲密无间 A New Germany: 1933-1939 (1973)
You're breaking up in little pieces. Am I wearing you down?[CN] 是我令你这样忑不安? Gilda (1946)
Then you do have some doubts, some apprehension of what you're getting yourself into?[CN] 那么你确实有一些 疑惑,有些忑 什么你得到自己陷入? 40 Carats (1973)
You have a rock where your heart should be little Frank.[CN] 你的心头应当觉得忑不安 小弗兰克 Série noire (1979)
Detective Forge assured me that the police would be outside all night.[CN] 痰憫劑抻悵痐劑舷婓俋 Crying Freeman (1995)
Well, around Christmas, I get anxiety...[CN] 好吧 当圣诞来临时 我感到忑不安 Surviving Christmas (2004)
All those years, gnawed by guilt, undone by woe, burning with uncertainty.[CN] 这么多年来,给被罪过折磨... 为仇恨困拢... 受忑心情煎熬 The Addams Family (1991)
The ladies of Rome seem to have caught each other's fears this morning.[CN] 罗马女人今日 都忑不安 Cleopatra (1963)
Why is my heart pounding so hard?[CN] 不知道为什么 心里这么忑不安 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
I've been waiting for you so long...[CN] 靓妹子,一起去骑马吧, 等你等得心忑... Farewell (1983)
My nakedness may well shame me.[CN] 我赤裸的身体让我忑不安 Tom Jones (1963)
I am busting to find out what's going on in that feverish little brain waiting in there.[CN] 那颗忑不安的心在想什么 All About Eve (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top