ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modesty

M AA1 D AH0 S T IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modesty-, *modesty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modesty[N] ความพอประมาณ, See also: ความไม่หรูหรา, Syn. restraint, Ant. showiness
modesty[N] ความถ่อมตัว, See also: ความอ่อนน้อม, ความสงบเสงี่ยม, Syn. humbleness, Ant. immodesty, boastfulness
modesty[N] ความเรียบร้อย, See also: ความสุภาพ, ความเรียบง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา

English-Thai: Nontri Dictionary
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Modesty forbids.ถ่อมตัวจริงๆ The Great Dictator (1940)
Modesty doesn't suit you, Mad Dog.ไม่เหมาะกับความสุภาพงั้นสิ แมดด็อก (หมาบ้า) Chuck Versus the Cougars (2008)
I don't even expect a little modesty from someone who has so much.ฉันไม่เข้าใจว่าการถ่อมตัวเล็กๆน้อยๆ จากใครซักคนมันจะมากเกินไป Episode #1.1 (2009)
It is, my lady, your courage, your modesty and you are as you always were. Ever since you were a child.ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่าน ข้าเคยเห็นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเด็ก Beauty and the Beast (2009)
It wasn't because of modesty but vanity.ไม่ใช่เพราะความเจียมเนื้อเจียมตัว แต่เพราะความทระนงตัวต่างหาก Memoirs of an Invisible Dan (2011)
You're very nice. You're gonna work on your modesty now.คุณเยี่ยมมาก คุณทำงานด้วยความอ่อนน้อม The Archaeologist in the Cocoon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modestyHis modesty is worth respecting.
modestyHis modesty prevented him from making his feelings known to her.
modestyModesty is befitting to a young girl.
modestyShe assumes an air of modesty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนน้อม[N] modesty, See also: very polite, respect, Example: เขาเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวและปราศจากความเห็นแก่ตัว, Thai definition: การแสดงกริยาวาจานบนอบ เคารพ ไม่เย่อหยิ่ง
ตับปิ้ง[N] shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง[N] shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ความเจียมเนื้อเจียมตัว[N] modesty, See also: humbleness, Syn. ความเจียมตัว, Example: ลูกสะใภ้ควรมีความเจียมเนื้อเจียมตัวเพื่อให้พ่อแม่ของสามีเอ็นดู, Thai definition: ความรู้จักประมาณตัว
หิริ[N] shame, See also: modesty, bashfulness, Syn. ความละอายใจ, ความละอายบาป, Example: คนที่มีหิริมักมีผู้คนนับถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praphreut chūa) EN: immodesty ; bad behavior   
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmtūa) EN: humbleness ; modesty ; meekness   FR: humilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODESTY M AA1 D AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modesty (n) mˈɒdɪstiː (m o1 d i s t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 使使 / 使使] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty). [Add to Longdo]
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4, 使使 / 使使] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bescheidenheit {f} | Bescheidenheiten {pl}modesty | modesties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
忌憚[きたん, kitan] (n,vs) reserve; modesty [Add to Longdo]
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
恭謙[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
謹飭;謹勅[きんちょく, kinchoku] (n,adj-na) deep modesty; deep discretion [Add to Longdo]
謙虚[けんきょ, kenkyo] (adj-na,n) modesty; humility; (P) [Add to Longdo]
謙譲[けんじょう, kenjou] (adj-na,n) modesty; humility [Add to Longdo]
謙遜(P);謙そん[けんそん, kenson] (adj-na,n,adj-no) humble; humility; modesty; (P) [Add to Longdo]
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P) [Add to Longdo]
慎み;謹み;慎しみ(io);虔み;虔しみ(io)[つつしみ, tsutsushimi] (n) modesty; self-control; discretion [Add to Longdo]
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modesty \Mod"es*ty\, n. [L. modestia: cf. F. modestie. See
   {Modest}.]
   1. The quality or state of being modest; that lowly temper
    which accompanies a moderate estimate of one's own worth
    and importance; absence of self-assertion, arrogance, and
    presumption; humility respecting one's own merit.
    [1913 Webster]
 
   2. Natural delicacy or shame regarding personal charms and
    the sexual relation; purity of thought and manners; due
    regard for propriety in speech or action.
    [1913 Webster]
 
       Her blush is guiltiness, not modesty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Modesty piece}, a narrow piece of lace worn by women over
    the bosom. [Obs.] --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Bashfulness; humility; diffidence; shyness. See
     {Bashfulness}, and {Humility}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modesty
   n 1: freedom from vanity or conceit [syn: {modesty},
      {modestness}] [ant: {immodesty}]
   2: formality and propriety of manner [syn: {modesty}, {reserve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top