ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -質-, *質*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[質, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: Decomposition: 斦 (yín ㄧㄣˊ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] shell,  Rank: 4,852

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质量[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] quality; mass (in physics), #539 [Add to Longdo]
素质[sù zhì, ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] inner quality; basic essence; change over time, #1,045 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2, #1,549 [Add to Longdo]
物质[wù zhì, ㄨˋ ㄓˋ, / ] matter; substance; material; materialistic, #1,855 [Add to Longdo]
性质[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] nature; characteristic, #2,858 [Add to Longdo]
品质[pǐn zhì, ㄆㄧㄣˇ ㄓˋ, / ] quality, #2,887 [Add to Longdo]
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]
气质[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, / ] call into question; question (truth or validity), #4,127 [Add to Longdo]
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, / ] essence; nature; innate character; intrinsic quality, #4,529 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しつりょう, shitsuryou] คุณภาพและปริมาณ
量中心[しつりょうちゅうしん, shitsuryouchuushin] (n ) จุดศูนย์กลางมวล (ฟิสิกส์) , See also: R. center of mass (CM)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しつもん, shitsumon] Thai: ถามคำถาม English: question (vs)
[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たち, tachi] (n,n-suf) quality; (P) [Add to Longdo]
[たち, tachi] (n) quality; nature (of person) [Add to Longdo]
がいい;が良い;がよい;たちが良い[たちがいい(がいい;が良い;たちが良い);たちがよい(が良い;がよい;たちが良い), tachigaii ( shitsu gaii ; shitsu ga yoi ; tachiga yoi ); tachigayoi ( shitsu ga yoi] (exp,adj-i) (uk) good (quality) [Add to Longdo]
が悪い;たちが悪い[たちがわるい, tachigawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) (ant [Add to Longdo]
[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問いす) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]
に入れる[しちにいれる, shichiniireru] (v1) to pawn; to pledge [Add to Longdo]
の悪い;たちの悪い[たちのわるい, tachinowarui] (adj-i) (See が悪い) (ant [Add to Longdo]
の良い;たちの良い;のいい[たちのよい(の良い;たちの良い);たちのいい(たちの良い;のいい), tachinoyoi ( shitsu no yoi ; tachino yoi ); tachinoii ( tachino yoi ; shitsu noii )] (exp) (See が良い) (ant [Add to Longdo]
悪い[たちわるい, tachiwarui] (exp,adj-i) (See ・たち) in bad taste; problematic; of poor character [Add to Longdo]
[しちや, shichiya] (n) pawnshop; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
I'd like to ask a question.1つ問してみたい。
May I ask you a question?1つ問してもいいですか。
May I ask a few questions?2、3問をしてもよろしいですか。
May I ask a couple of questions?2つの問をしてもよいですか。
Dare you ask me another question?あえてまた僕に問する気か。 [M]
What does aspirin consist of?アスピリンはどんな物から成っていますか。
It's your turn to answer the question.あなたが問に答える順番です。
May I ask you a question?あなたに1つ問しても、よろしいですか。
Please permit me to ask you some questions.あなたにいくつか問させてください。
May I ask you a question?あなたに問してもいい。
Might I ask you a question?あなたに問をしてもいいですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Questions are against the rules.[JA] 問はルール違反ですよ Choices (2017)
Even the Coriolis effect, the spin of the Earth, comes into play.[CN] 甚至科裡奧利作用*和地球自轉都得考慮 (*對旋轉體系中進行直線運動的點 由於慣性產生偏移的一種描述) Shooter (2007)
- It's the same thing, in principle.[CN] 原則上講性一樣 American Gangster (2007)
There are tons of guys that prefer popular chicks over quality ones.[JA] より人気という付加価値に 弱い人間が 腐るほどいるの Values (2017)
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.[JA] 彼女は僕の作品を 上なポエムのようだと 評してくれました Disbanded (2017)
Well, I'm sorry, but you can hardly blame the Director for questioning the loyalty to America of people that are just barely Americans[CN] 對不起 你也不能直接的罵策劃人 你在疑我對美國的忠心嗎 Charlie Wilson's War (2007)
First question.[JA] 最初の問です Choices (2017)
If anyone could prove it was you, this would be a different story.[CN] 要是有人證明是你,這事性就不一樣了 Charlie Bartlett (2007)
Feminine and masculine, darkness and light, matter and spirit.[CN] 陰陽之間 明暗之間 物與精神之間 Youth Without Youth (2007)
It's time for our final question.[JA] (司会者) では そろそろ 最後の問にさせていただきます Appeal (2017)
Next question.[JA] 次の問です Choices (2017)
Questions are prohibited.[JA] 問は禁止 Choices (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しつ, shitsu] PFAND [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] Pfand [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] QUALITAET, NATUR [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] Qualitaet, Natur [Add to Longdo]
[しつもん, shitsumon] Frage [Add to Longdo]
問用紙[しつもんようし, shitsumonyoushi] Fragebogen [Add to Longdo]
[しつぼく, shitsuboku] schlicht, einfach [Add to Longdo]
疑応答[しつぎおうとう, shitsugioutou] Frage_und_Antwort [Add to Longdo]
[しっそ, shisso] schlicht, einfach [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top