หรือคุณหมายถึง fearfulneß?
Search result for

fearfulness

(5 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearfulness-, *fearfulness*, fearfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearfulness[N] ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Master are the most fearfulness he is impossible just look at himท่านอาจารย์เป็นผู้ไร้เทียมทาน เป็นไปไม่ได้ ดูเขาสิ Fearless (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearfulness    (n) (f i@1 f @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearfulness \Fear"ful*ness\, n.
   The state of being fearful.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearfulness
   n 1: an emotion experienced in anticipation of some specific
      pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or
      fight) [syn: {fear}, {fearfulness}, {fright}] [ant:
      {bravery}, {fearlessness}]
   2: the trait of being afraid [ant: {fearlessness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top