Search result for

ตกใจ

(52 entries)
(0.1525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกใจ-, *ตกใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกใจกลัว[V] be frightened, See also: be startled, be scared, be shocked, panic, Example: น้องสาวตกใจกลัวเสียงประทัดที่เขาจุดกันอยู่หน้าบ้าน, Thai definition: อาการที่ใจหายหรือสะดุ้งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเพราะหวาดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตกใจก. สะดุ้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินเสียงดัง ๆ หรือมีใครมาถูกต้องตัว, ใจหาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be so dramatic. You're coming with me.อย่าตื่นตกใจไปหน่อยเลยน่า นายต้องมากับฉัน There Might be Blood (2008)
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย Birthmarks (2008)
Why would yo be frightened?ทำไมคุณต้องตื่นตกใจ Birthmarks (2008)
I'm frightened because she's a threat?ฉันตกใจเพราะเธอมีอาการข่มขู่ Birthmarks (2008)
That's incredible.นั่นน่าตกใจมาก Birthmarks (2008)
Another guy unconscious.คนอื่นๆกำลังตกใจ Last Resort (2008)
I want you to go in there and flush it out.ข้าต้องการให้เจ้าทำให้มันตกใจ The Labyrinth of Gedref (2008)
I don't know. I was freaking out,okay?ผมไม่รู้ ผมตกใจมากนะ โอเค? And How Does That Make You Kill? (2008)
The new season is full of shocking fun surprises.ซีซั่นใหม่จะเต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นตกใจ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But this girl's secret will shock you.แต่ความลับของเธอคนนี้จะทำให้คุณตกใจ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
My son has a sleepwalking problem. Don't be startled.ลูกของฉันละเมอเดินบ้างเป็นบางครั้ง อย่าตกใจไปล่ะ Scandal Makers (2008)
We had a scare last night. The cops came round.เราตกใจนิดหน่อยเมื่อคืน มีตำรวจเข้ามา The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกใจ[v.] (tokjai) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared   FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic   FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจง่าย[adj.] (tokjai ngāi) EN: shy   FR: timide ; timoré

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowl out[PHRV] ประหลาดใจมาก, See also: ตกใจมาก, Syn. bowl over
bowl over[PHRV] ประหลาดใจมาก, See also: ตกใจมาก, Syn. bowl out, knock back, knock down, knock down
fling up[IDM] ตกใจกลัว, Syn. throw up
fling up[IDM] ตกใจกลัว, Syn. throw up
get the shock of one's life[IDM] ตกใจมาก, See also: ช็อก, ตกตะลึง, ใจหายวาบ
jump out of one's skin[IDM] ตกใจ, See also: ประหลาดใจ, แปลกใจ
leap out of one's skin[IDM] ตกใจ (เพราะความสุข), See also: ประหลาดใจ (เพราะความสุข)
leap out of oneself[IDM] ตกใจ (เพราะความสุข), See also: ประหลาดใจ (เพราะความสุข)
panic-stricken[ADJ] ตกใจกลัว, Syn. frightened, hysterical, Ant. calm, serene
scare[VI] ตกใจ, See also: กลัว, Syn. panic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle

English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astound(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้งง
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
astoundingly(adv) อย่างน่างงงวย,อย่างน่าตกใจ,อย่างน่าประหลาดใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

German-Thai: Longdo Dictionary
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top