ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coyness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coyness-, *coyness*, coynes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coyness[N] ความเขินอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coyness (n) kˈɔɪnəs (k oi1 n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coyness \Coy"ness\, n.
   The quality of being coy; feigned o? bashful unwillingness to
   become familiar; reserve.
   [1913 Webster]
 
      When the kind nymph would coyness feign,
      And hides but to be found again.     --Dryden.
 
   Syn: Reserve; shrinking; shyness; backwardness; modesty;
     bashfulness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coyness
   n 1: the affectation of being demure in a provocative way [syn:
      {coyness}, {demureness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top