ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรุณา

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรุณา-, *กรุณา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุณา[ADV] please, See also: kindly, Syn. โปรด, ช่วย, Example: กรุณาเปิดประตูให้ด้วยครับ
กรุณา[V] kind, See also: merciful, have mercy on, favor, Syn. เมตตา, ปราณี, เอื้ออารี, เอื้ออาทร, Example: เราควรกรุณาต่อผู้ที่ร่างกายพิการ
กรุณาคุณ[N] kindness, See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร, Example: ลุงที่อยู่ข้างบ้านมีกรุณาคุณต่อครอบครัวเราเป็นอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรุณา(กะรุนา) น. ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ เป็น ๑ ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
กรุณาใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ เช่น กรุณาส่ง
กรุณาใช้ร่วมกับคำ พระ เป็นสรรพนามสำหรับพระมหากษัตริย์ เช่น กราบบังคมทูลพระกรุณา.
กรุณาทฤคุณ(-ทฺรึคุน) น. กรุณาธิคุณ, คุณอันยิ่งใหญ่ คือ กรุณา.
กรุณาธิคุณน. คุณอันยิ่งใหญ่ คือ กรุณา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pleaseกรุณา Pulp Fiction (1994)
Please.กรุณา The Birdcage (1996)
Please.กรุณา Under & Out (2008)
Please.กรุณาStar Wars: The Force Awakens (2015)
Wait, please.กรุณารอ. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Please don't run away.กรุณาอย่าวิ่งหนีไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Please don't send me away!กรุณาอย่าส่งฉันไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย The Great Dictator (1940)
Your Excellency, are you hurt?ท่านขอความกรุณา ท่านเจ็บตรงไหนบ้าง The Great Dictator (1940)
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า Pinocchio (1940)
Please, please!กรุณาโปรด! Pinocchio (1940)
Help! Please, you gotta help me. Oh, be a pal.กรุณาคุณด้องช่วยฉัน โอ้เป็น เพื่อน Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรุณา[X] (karunā) EN: please ; be kind   FR: s'il vous plaît ; je vous en prie
กรุณา[v.] (karunā) EN: be kind ; to have mercy on ; favour   FR: avoir l'amabilité ; avoir la gentillesse ; avoir l'obligeance ; prier
กรุณา[adj.] (karunā) EN: benevolent ; mercyful ; kind   FR: aimable ; généreux ; gentil
กรุณาใส่ใจ[v. exp.] (karunā saijai) EN: take a kindly interest   

English-Thai: Longdo Dictionary
RSVPกรุณาตอบกลับมา (เป็นคำย่อที่นำมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า repondez s'il vous plait ซึ่งถูกนำมาใช้มากในภาษาอังกฤษ) เช่น Please RSVP in the comments of this entry., You must RSVP after the start of registration and prior to 2:30 PM.
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benevolent[ADJ] กุศล, See also: กรุณา, เมตตา, Syn. generous, charitable, Ant. uncharitable
lenient[ADJ] ปรานี, See also: กรุณา, เมตตา, Syn. mild
oblige with[PHRV] กรุณาให้, See also: ช่วยให้, Syn. favour with
munificent[ADJ] ใจกว้างมาก, See also: กรุณามาก, Syn. generous, bountiful, bounteous, Ant. niggardly
openhearted[ADJ] ที่มีเมตตา, See also: กรุณา, มีน้ำใจ, Syn. benevolent, kind, Ant. unkind
please[ADV] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please[INT] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
benign(บิไนน์') adj. เมตตา,กรุณา,ใจดี,ปรานี,ลักษณะดี, Syn. kindly
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี,มีอิทธิพลที่ดีต่อ,มีประโยชน์ต่อ,ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing

English-Thai: Nontri Dictionary
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล
beneficent(adj) กรุณา,เกี่ยวกับการทำบุญ,เกี่ยวกับการกุศล
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be grudgeกรุณาเอาคำนี้ออกจากเพจเพราะมันเขียนผิดครับ ในภาษาอังกฤษมี to bear/hold a grudge และ to begrudge ด้วย แต่ไม่มีคำว่า to be grudge หรอกครับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お願いします[おねがいします, onegaishimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพ)
お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お願いいたします[onegaiitashimasu], onegaiitashimasu]] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก) , See also: S. お願い致します,
下さい[ください, kudasai] (adj org ) กรุณา ได้โปรด

German-Thai: Longdo Dictionary
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก
bitteกรุณา, ได้โปรด เช่น Bitte nehmen Sie Platz! กรุณานั่งได้ หรือ เชิญนั่ง
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
schütteln(vt) |schüttelte, hat geschüttelt| เขย่า เช่น Bitte vor dem Öffnen schütteln. กรุณาเขย่าก่อนเปิด
sich benehmen(vt) |benimmt sich, benahm sich, hat sich benommen| ประพฤติตน เช่น Bitte benehmen Sie sich vor den Kindern. ขอความกรุณาคุณช่วยประพฤติตนต่อหน้าเด็กๆ
befolgen(vt) |befolgte, hat befolgt, etw.(A)| ทำตามที่ถูกบอกหรือสั่ง, ทำตามกฎหมาย เช่น Bitte befolgen Sie die Bedienungsvorschrift für dieses Gerät! กรุณาทำตามคำแนะนำการใช้สำหรับเครื่องมือชิ้นนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top