Search result for

เคร่งเครียด

(30 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคร่งเครียด-, *เคร่งเครียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคร่งเครียด    [V] be serious, See also: be strict, tense, strain, be stern, be earnest, Syn. เครียด, คร่ำเคร่ง, Ant. ผ่อนคลาย, Example: บรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ไม่เคร่งเครียดแต่ในทางกลับกันจะมีชีวิตชีวามากขึ้น, Thai definition: เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป
เคร่งเครียด    [ADV] seriously, See also: strictly, tensely, strainedly, sternly, earnestly, Example: ในภาวะเช่นนี้เราอาจจะเห็นบางคนหัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด
เคร่งเครียด    [ADJ] serious, See also: strict, tense, strained, stern, earnest, Example: สีหน้าของเขาหดหู่เหมือนกำลังคุยเรื่องเคร่งเครียดมากกว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องการแต่งงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคร่งเครียดก. เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's extreme circumstances, innit?มันเป็นสภาวะเคร่งเครียด Episode #1.5 (2008)
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Yeah, as it happens, we took the whole question of security very seriously.ใช่แล้ว มันเกิดตอนเราเริ่มทำ คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่นคง ด้วยความเคร่งเครียด Frost/Nixon (2008)
Very military, very intense.เคร่งครัดและเคร่งเครียดสุดๆ Mama Spent Money When She Had None (2009)
With that serious face.ด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแบบนั้น Episode #1.1 (2009)
Cursed by whom, my twitchy friend?ใครเป็นคนสาปเหรอ? เพื่อนผู้เคร่งเครียดของข้า Mystery of a Thousand Moons (2009)
I mean, every time he comes around, you get crazy tense,ผมหมายถึงในทุกครั้ง ที่เขาเข้ามา คุณจะรู้สึก เคร่งเครียดทันที Playing Cards with Coyote (2009)
- Oh, my God. No way!กำลังเคร่งเครียดกับการสอบ \ ฉันรู้ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Your boys seem a little on edge Mr. McPherson.เด็กคุณดูเคร่งเครียดไปหน่อยรึเปล่าคุณแม็คเฟอร์สัน Shutter Island (2010)
Uh, stressful. Very stressful.- เคร่งเครียด The Negotiation (2010)
Very stressful. Yeah, I know.- เคร่งเครียดมาก เคร่งเครียดมาก The Negotiation (2010)
They're tense and getting worse.เคร่งเครียด มากขึ้นเรื่อยๆ Reality Bites Me (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīet) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest   
เคร่งเครียด[adj.] (khrengkhrīet) EN: strict ; serious ; strenuous   FR: tendu ; crispé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overstrain    [VI] เคร่งเครียดเกินไป
tense    [ADJ] ตึงเครียด, See also: เคร่งเครียด, เครียด, Syn. stretched, tight, Ant. relaxed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
overwrought(โอ'เวอะรอท) adj. เหน็ดเหนื่อยเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,ประณีตเกินไป,เคร่งเครียดเกินไป,ตกใจง่าย,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ vi. กริยาช่อง 3 ของ overwork
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
straiten(สเทรท'เทิน) vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้เคร่งเครียด,จำกัด,ทำให้คับแคบ,เคร่งครัดในระเบียบ, Syn. restrict
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top