Search result for

happy

(70 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happy-, *happy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happy    [ADJ] โชคดี, See also: มีโชค
happy    [ADJ] มีความสุข, See also: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ, Syn. delightful, joful, merry, Ant. down, sad, unhappy
happy juice    [SL] เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ (เช่น เหล้า, ไวน์, เบียร์)
happy-go-lucky    [ADJ] สบายอกสบายใจ, See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน, Syn. carefree, cheerful

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happyHe is far from happy.
happyHe looked very happy.
happyThey looked very happy.
happyHe was very happy.
happyHe seemed to have been very happy.
happyHe feels very happy.
happyHe seems quite happy.
happyHe looks as happy as if he had won a trip to Hawaii.
happyIt seemed that he had been very happy.
happyHe is poor, to be sure, but he is happy.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happy(แฮพ'พี) adj. สุข,สบาย, Syn. mirthful
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable

English-Thai: Nontri Dictionary
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม,ตามบุญตามกรรม,สบายอกสบายใจ
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขสันต์    [ADJ] happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
เบาสมอง [ADJ] lighthearted, See also: happy and relaxed, relaxed, Example: ละครส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาเป็นละครเบาสมองมากกว่าเป็นเรื่องราวชีวิตที่เคร่งเครียด, Thai definition: ที่ทำให้สมองปรอดโปร่ง, ที่ไม่ต้องคิดมาก
ระรื่น    [ADJ] joyful, See also: happy, delightful, cheerful, Syn. ระรื้น, Example: เสียงพูดคุยของเขาประสานกับเสียงหัวเราะระรื่นตลอดเวลา, Thai definition: เอิบอาบใจ
ดี    [ADJ] well, See also: happy, fine, Syn. ปกติ, Example: คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน
สุขสันต์วันเกิด    [N] Happy Birthday, Thai definition: คำอวยพรในโอกาสวันเกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPPY    HH AE1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happy    (j) (h a1 p ii)
happy-go-lucky    (j) -- (h a2 p i - g ou - l uh1 k ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frohe Ostern!Happy Easter! [Add to Longdo]
Glückstag {m}happy day [Add to Longdo]
Prosit Neujahr!Happy New Year! [Add to Longdo]
kreuzfidel {adj}happy as a king [Add to Longdo]
Hochzeitspaar {n}happy couple [Add to Longdo]
Buntwangen-Zaunkönig {m} [ornith.]Happy Wren [Add to Longdo]
glücklich (über) {adj} | glücklicher | am glücklichstenhappy (at; about) | happier | happiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
アンハッピー[, anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
ギャランドゥー;ギャランドゥ[, gyarandou-; gyarandou] (n) happy trail (line of hair from the navel to the genitals); pubic hair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜事[xǐ shì, ㄒㄧˇ ㄕˋ, ] happy occasion; wedding [Add to Longdo]
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ, / ] happy; joyous [Add to Longdo]
喜盈盈[xǐ yíng yíng, ㄒㄧˇ ˊ ˊ, ] happy; joyful [Add to Longdo]
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, ] happy encounter; fortuitous meeting; adventure [Add to Longdo]
嬉皮笑脸[xī pí xiào liǎn, ㄒㄧ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] happy and giggling (成语 saw); frivolous [Add to Longdo]
宽展[kuān zhǎn, ㄎㄨㄢ ㄓㄢˇ, / ] happy [Add to Longdo]
宽爽[kuān shuǎng, ㄎㄨㄢ ㄕㄨㄤˇ, / ] happy [Add to Longdo]
宽舒[kuān shū, ㄎㄨㄢ ㄕㄨ, / ] happy; carefree [Add to Longdo]
得意忘形[dé yì wàng xíng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] happy; lost in exhilaration [Add to Longdo]
快乐[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] happy; merry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] oeff.Bekanntmachung, Veroeffentlichung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Happy \Hap"py\ (h[a^]p"p[y^]), a. [Compar. {Happier}
   (-p[i^]*[~e]r); superl. {Happiest}.] [From {Hap} chance.]
   1. Favored by hap, luck, or fortune; lucky; fortunate;
    successful; prosperous; satisfying desire; as, a happy
    expedient; a happy effort; a happy venture; a happy omen.
    [1913 Webster]
 
       Chymists have been more happy in finding experiments
       than the causes of them.       --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Experiencing the effect of favorable fortune; having the
    feeling arising from the consciousness of well-being or of
    enjoyment; enjoying good of any kind, as peace,
    tranquillity, comfort; contented; joyous; as, happy hours,
    happy thoughts.
    [1913 Webster]
 
       Happy is that people, whose God is the Lord. --Ps.
                          cxliv. 15.
    [1913 Webster]
 
       The learned is happy Nature to explore,
       The fool is happy that he knows no more. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Dexterous; ready; apt; felicitous.
    [1913 Webster]
 
       One gentleman is happy at a reply, another excels in
       a in a rejoinder.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Happy family}, a collection of animals of different and
    hostile propensities living peaceably together in one
    cage. Used ironically of conventional alliances of persons
    who are in fact mutually repugnant.
 
   {Happy-go-lucky}, trusting to hap or luck; improvident;
    easy-going. "Happy-go-lucky carelessness." --W. Black.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happy
   adj 1: enjoying or showing or marked by joy or pleasure; "a
       happy smile"; "spent many happy days on the beach"; "a
       happy marriage" [ant: {unhappy}]
   2: marked by good fortune; "a felicitous life"; "a happy
     outcome" [syn: {felicitous}, {happy}]
   3: eagerly disposed to act or to be of service; "glad to help"
     [syn: {glad}, {happy}]
   4: well expressed and to the point; "a happy turn of phrase"; "a
     few well-chosen words" [syn: {happy}, {well-chosen}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top