ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

happy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happy-, *happy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happy(adj) โชคดี, See also: มีโชค
happy(adj) มีความสุข, See also: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ, Syn. delightful, joyful, merry, Ant. down, sad, unhappy
happy juice(sl) เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ (เช่น เหล้า, ไวน์, เบียร์)
happy-go-lucky(adj) สบายอกสบายใจ, See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน, Syn. carefree, cheerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happy(แฮพ'พี) adj. สุข, สบาย, Syn. mirthful
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า, ไม่มีความสุข, เป็นทุกข์, โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, น่าเสียใจ, ไม่บังควร, ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable

English-Thai: Nontri Dictionary
happy(adj) สุขใจ, สบายใจ, เบิกบาน, ยินดี, เป็นสุข
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม, ตามบุญตามกรรม, สบายอกสบายใจ
unhappy(adj) เป็นทุกข์, เศร้า, เคราะห์ร้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
The happy hour program.ช่วงเวลาแห่งความสุข The Great Dictator (1940)
Happy hour signing off.ชั่วโมงแห่งความสุขได้เริ่มแล้ว The Great Dictator (1940)
Schultz, I'm happy you're with us again.ชูลท์ซ ผมดีใจที่คุณกลับมารบอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด! Pinocchio (1940)
- I- - I'm so happy to see you!ฉันมีความสุขที่จะเห็นคุณ! Pinocchio (1940)
I'm very happy for you both. - When and where is the wedding to be?ฉันดีใจด้วย แล้วงานแต่งจะจัดที่ไหน เมื่อไหร่คะ Rebecca (1940)
I'll be your friend, your companion. I'll be happy with that.ฉันจะเป็นเพื่อน เป็นมิตรคู่ใจของคุณ แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว Rebecca (1940)
Oh, thank you, Frith, why, I... I'm sure Mr. De Winter will be very happy to hear it.ขอบใจนะฟริธ คุณเดอ วินเทอร์ได้ยินคงจะปลื้มใจ Rebecca (1940)
She said she'd rather destroy Manderley than see us happy here.หล่อนบอกว่ายอมทําลายเเมนเดอเลย์ เสียดีกว่าจะทนดูเรามีความสุข Rebecca (1940)
That's not a very happy beginning.นั่นเป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้มีความสุขมาก 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happyA happy idea came upon me.
happyA happy life was lived by her.
happy"A Happy New Year!" "I wish you the same!"
happyAll are happy.
happyAll are happy in my family.
happyAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
happyAll his friends believed him happy.
happyAll of us are happy.
happyAll of us were happy at the table.
happyAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
happyAll things considered, he led a happy life.
happyAll things taken into consideration, her life is a happy one.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขสันต์(adj) happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai Definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
เบาสมอง(adj) lighthearted, See also: happy and relaxed, relaxed, Example: ละครส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาเป็นละครเบาสมองมากกว่าเป็นเรื่องราวชีวิตที่เคร่งเครียด, Thai Definition: ที่ทำให้สมองปรอดโปร่ง, ที่ไม่ต้องคิดมาก
ระรื่น(adj) joyful, See also: happy, delightful, cheerful, Syn. ระรื้น, Example: เสียงพูดคุยของเขาประสานกับเสียงหัวเราะระรื่นตลอดเวลา, Thai Definition: เอิบอาบใจ
ดี(adj) well, See also: happy, fine, Syn. ปกติ, Example: คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน
สุขสันต์วันเกิด(n) Happy Birthday, Thai Definition: คำอวยพรในโอกาสวันเกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บำเรอ[bamroē] (v) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy  FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
happy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happy
happy-go-lucky

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快乐[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ,   /  ] happy; merry #680 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, / ] happy; laugh; cheerful; surname Le #1,589 [Add to Longdo]
高兴[gāo xìng, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] happy; glad; willing (to do sth); in a cheerful mood #1,606 [Add to Longdo]
美好[měi hǎo, ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ,  ] happy; fine; OK #1,720 [Add to Longdo]
生日快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ,     /    ] Happy birthday #2,583 [Add to Longdo]
新年快乐[xīn nián kuài lè, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ,     /    ] Happy New Year! #3,577 [Add to Longdo]
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ,   /  ] happy; joyous #6,685 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] happy #7,250 [Add to Longdo]
欣喜[xīn xǐ, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ,  ] happy #10,395 [Add to Longdo]
乐意[lè yì, ㄌㄜˋ ㄧˋ,   /  ] happy to do sth; content; satisfied #10,887 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย, แสดงให้เห็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] TH: งานสัมมนารายงานผล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückstag { m }happy day [Add to Longdo]
Hochzeitspaar { n }happy couple [Add to Longdo]
glücklich (über) { adj } | glücklicher | am glücklichstenhappy (at; about) | happier | happiest [Add to Longdo]
kreuzfidel { adj }happy as a king [Add to Longdo]
Frohe Ostern!Happy Easter! [Add to Longdo]
Prosit Neujahr!Happy New Year! [Add to Longdo]
Buntwangen-Zaunkönig { m } [ ornith. ]Happy Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n, vs) announcement; publication; (P) #389 [Add to Longdo]
ハッピー[happi-] (adj-na, n) happy; (P) #8,778 [Add to Longdo]
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj-i) (uk) happy; glad; pleasant; (P) #15,515 [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
あけおめ[akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
おめでた[omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お誕生日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] oeff.Bekanntmachung, Veroeffentlichung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Happy \Hap"py\ (h[a^]p"p[y^]), a. [Compar. {Happier}
   (-p[i^]*[~e]r); superl. {Happiest}.] [From {Hap} chance.]
   1. Favored by hap, luck, or fortune; lucky; fortunate;
    successful; prosperous; satisfying desire; as, a happy
    expedient; a happy effort; a happy venture; a happy omen.
    [1913 Webster]
 
       Chymists have been more happy in finding experiments
       than the causes of them.       --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Experiencing the effect of favorable fortune; having the
    feeling arising from the consciousness of well-being or of
    enjoyment; enjoying good of any kind, as peace,
    tranquillity, comfort; contented; joyous; as, happy hours,
    happy thoughts.
    [1913 Webster]
 
       Happy is that people, whose God is the Lord. --Ps.
                          cxliv. 15.
    [1913 Webster]
 
       The learned is happy Nature to explore,
       The fool is happy that he knows no more. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Dexterous; ready; apt; felicitous.
    [1913 Webster]
 
       One gentleman is happy at a reply, another excels in
       a in a rejoinder.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Happy family}, a collection of animals of different and
    hostile propensities living peaceably together in one
    cage. Used ironically of conventional alliances of persons
    who are in fact mutually repugnant.
 
   {Happy-go-lucky}, trusting to hap or luck; improvident;
    easy-going. "Happy-go-lucky carelessness." --W. Black.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happy
   adj 1: enjoying or showing or marked by joy or pleasure; "a
       happy smile"; "spent many happy days on the beach"; "a
       happy marriage" [ant: {unhappy}]
   2: marked by good fortune; "a felicitous life"; "a happy
     outcome" [syn: {felicitous}, {happy}]
   3: eagerly disposed to act or to be of service; "glad to help"
     [syn: {glad}, {happy}]
   4: well expressed and to the point; "a happy turn of phrase"; "a
     few well-chosen words" [syn: {happy}, {well-chosen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top