ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鼓-, *鼓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鼓, gǔ, ㄍㄨˇ] drum; to beat, to strike; to rouse
Radical: Decomposition: 壴 (zhù ㄓㄨˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] drum,  Rank: 1,123
[鼙, pí, ㄆㄧˊ] drum carried on horseback
Radical: Decomposition: 鼓 (gǔ ㄍㄨˇ)  卑 (bēi ㄅㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] drum,  Rank: 5,677
[鼗, táo, ㄊㄠˊ] small revolving drum with knobs
Radical: Decomposition: 兆 (zhào ㄓㄠˋ)  鼓 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] drum,  Rank: 5,729
[鼕, dōng, ㄉㄨㄥ] the sound of drums
Radical: Decomposition: 鼓 (gǔ ㄍㄨˇ)  冬 (dōng ㄉㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] drum

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄍㄨˇ, ] convex; drum; to rouse; to beat, #6,353 [Add to Longdo]
[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] to encourage, #1,905 [Add to Longdo]
[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ㄨˇ, ] heartening (news); boost (morale), #6,268 [Add to Longdo]
[gǔ zhǎng, ㄍㄨˇ ㄓㄤˇ, ] to applaud, #9,570 [Add to Longdo]
[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, ] to agitate for; to enthusiastically promote, #15,100 [Add to Longdo]
[gǔ lóu, ㄍㄨˇ ㄌㄡˊ, / ] a drum tower; Drum Tower, historic attraction in Xian, Beijing etc, #18,184 [Add to Longdo]
[gǔ dòng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to agitate; to arouse; to instigate; to encite, #19,676 [Add to Longdo]
[luó gǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨˇ, / ] a gong; traditional Chinese percussion instruments, #21,056 [Add to Longdo]
大张旗[dà zhāng qí gǔ, ㄉㄚˋ ㄓㄤ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ, / ] fanfare, #23,022 [Add to Longdo]
欢欣[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨˇ, / ] elated and excited (成语 saw); overjoyed, #27,144 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こどう, kodou] (n ) จังหวะ, เต้นเป็นจังหวะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つづみ, tsudumi] (n) hand drum; (P) [Add to Longdo]
[こす, kosu] (v5s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage [Add to Longdo]
する[こする, kosuru] (vs-s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage [Add to Longdo]
[こさく, kosaku] (n) chorda tympani [Add to Longdo]
[こしつ, koshitsu] (n,adj-no) (See 膜) tympanic cavity [Add to Longdo]
[こしゅ, koshu] (n) drummer [Add to Longdo]
手長[こしゅちょう, koshuchou] (n) drum major [Add to Longdo]
[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement [Add to Longdo]
吹者[こすいしゃ, kosuisha] (n) advocate; propagator [Add to Longdo]
腸;[こちょう, kochou] (n,adj-no) flatulence; meteorism; tympanites; bloat; bloating [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We banqueted on lobster that night.その夜我々は大エビに舌を打った。
All love and sadness melt in my heart.愛も悲しみも入り乱れた胸の動が聞こえてくる。
The doctor monitored the patient's heartbeat and blood pressure.医師は患者の心臓の動と血圧をモニターで監視した。
When you exercise your heart beats faster.運動すると心臓の動が速くなる。
With a weak beat, it continues to bleed.臆病な動とともに血はにじみ続ける。
I felt my heart beating violently.私は心臓が激しく動するのを感じた。
The officer inspired his men to be brave.将校は部下を舞して勇気を出させた。
A boy was beating the drum.少年がその太を叩いていた。
He turned out to be a real disappointment after we went through hell and high water to find him.鉦や太で探しあてた割には、あいつ期待はずれだったよな。
I felt my heart beating rapidly.心臓が速く動しているのを感じた。
My heart is beating fast.心臓の動が速く打っている。
My heart quickened.心臓の動が速まった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must bear the trials that lie ahead... with fortitude and courage.[CN] 我们必须忍受即将来临的考验 抖擞精神,足勇气 Night Train to Munich (1940)
Then I started to hope that we might get to know each other better... that I might even get up enough courage to ask her to... marry me someday.[CN] 然后我开始觉得也许我们可以增进了解 也许有一天我可以足勇气要她嫁给我 I Wake Up Screaming (1941)
The vibrations of the ground have given birth to strong waves which crash together in an irregular swell on the surface, without cresting.[JA] "大地の動は 大きなうねりとなり―" "水を揺り動かすが 水面は静寂そのもの" The Scent of Green Papaya (1993)
Trumpets are tearing my eardrums[JA] Trumpets are tearing my eardrums トランペットは 耳の膜を裂き The Fabulous Baker Boys (1989)
I'm driven crazy by this... Mucisal clown of the committee?[JA] 太がうるさくてたまらんわ Cat City (1986)
And the way I feel, my company will underwrite him anytime.[JA] わが社も彼に 太判を押すよ Kansas City Confidential (1952)
Only found when two hearts gently beat[JA] Only found when two hearts gently beat (ふたつの心臓が緩やかに動して見つかる) Bambi (1942)
I followed her around for months before I got up enough courage to speak to her.[CN] 我跟了她好几个月,才起勇气跟她说话 I Wake Up Screaming (1941)
I been a-tryin' to keep her goin', but...[CN] 我想励她,可... The Grapes of Wrath (1940)
But inside beats the heart of a Prince.[JA] けれど内側では,王子様の心が動しているのよ。 Barbie in the Nutcracker (2001)
What can I possibly do to encourage such an impulse in you?[CN] 我怎样才能励你有 这种自然刺激? Ninotchka (1939)
It was like a dream, with bells, flutes and drums.[JA] それは夢のようだった、 鐘、笛や太で。 Pom Poko (1994)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つづみ, tsudumi] Handtrommel [Add to Longdo]
[こどう, kodou] Herzschlag [Add to Longdo]
[こすい, kosui] anregen, beeinflussen, einfloessen [Add to Longdo]
[こしゅ, koshu] Trommler [Add to Longdo]
[こまく, komaku] Trommelfell [Add to Longdo]
[こぶ, kobu] Ermunterung, Aufmunterung, Ansporn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top