ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suspense

S AH0 S P EH1 N S   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspense-, *suspense*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspense[N] ความไม่แน่นอนใจ, See also: ความสงสัย, ความหวาดหวั่น, Syn. uncertainty, doubt, apprehension
suspense[N] ความใจจดใจจ่อ, See also: ความกระหายใคร่รู้, การรออย่างใจจดใจจ่อ, Syn. expectation, waiting
suspense[N] ความวิตกกังวล, See also: ความกระวนกระวายใจ, Syn. anxiety, worry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation,stress

English-Thai: Nontri Dictionary
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suspenseความระทึกใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspense accountบัญชีพัก [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not perfect, sport. And let me save you the suspense.เธอเองก็ยังไม่สมบูรณ์ ขอพูดกับเธอตรงๆ แล้วกัน Good Will Hunting (1997)
Don't keep me in suspense./ อย่าปล่อยให้ฉันอยากรู้ American History X (1998)
I cannot bear the suspense a moment longer, Master Van Ruijven.ดิฉันอยากรู้คำตอบของท่านเร็วๆจริงเชียว Girl with a Pearl Earring (2003)
I must conclude that you simply seek to increase my love by suspense, according to the usual practice of elegant females.ผมเลยคิดว่าคุณเพียงแกล้งทำเป็นปฎิเสธ เพื่อให้ผมรักคุณมากขึ้น ตามการปฎิบัติตนของกุลสตรี Pride & Prejudice (2005)
Its a cheap suspense novel, but it's interesting.ถึงเป็นแค่นิยายเกรดสามราคาถูก แต่ก็หนุกดี Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
OK, the suspense is killing me.โอเค ฉันอยากรู้จะแย่อยู่แล้ว Eight Below (2006)
And there was inevitably some suspense.มันเป็นเรื่องตึงเครียดอย่างช่วยไม่ได้ An Inconvenient Truth (2006)
Ooh, the suspense.- เอาแล้วไง Chuck Versus the Alma Mater (2007)
But we're building the suspense.แต่เราก็เกำลังสร้างความน่าสนใจ Alvin and the Chipmunks (2007)
"THE ONLY SUSPENSE FOR TONIGHT...""ผมมองดูพวกเค้าตายช้าๆ..." Soul Mates (2009)
Are you trying to build suspense here, or are you going for mystery?คุณพยายามอยากให้ผมกระวนกระวาย หรืออยากจะให้มันดูลึกลับหรือไง? Pilot (2009)
You gonna keep me in suspense, or you gonna tell me the details?นายจะปล่อยให้ฉันใจจดใจจ่อ หรือจะเล่าให้ฟังโดยละเอียด Repo Men (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเป็นห่วง[adj.] (nā pen huang) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome   FR: inquiétant ; préoccupant

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPENSE    S AH0 S P EH1 N S
SUSPENSEFUL    S AH0 S P EH1 N S F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspense    (n) sˈəspˈɛns (s @1 s p e1 n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬念[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, / ] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare, #9,304 [Add to Longdo]
悬疑[xuán yí, ㄒㄩㄢˊ ㄧˊ, / ] suspense, #22,001 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サスペンス[, sasupensu] (n) suspense; (P) [Add to Longdo]
サスペンスドラマ[, sasupensudorama] (n) suspense drama [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
仮勘定[かりかんじょう, karikanjou] (n) suspense account [Add to Longdo]
仮記入[かりきにゅう, karikinyuu] (n) suspense account [Add to Longdo]
気が気じゃない[きがきじゃない, kigakijanai] (exp) (See 気が気でない) feel uneasy; on tenterhooks; in suspense [Add to Longdo]
気が気でない[きがきでない, kigakidenai] (exp) feel uneasy; on tenterhooks; in suspense [Add to Longdo]
金玉が上がったり下ったり[きんたまがあがったりくだったり, kintamagaagattarikudattari] (exp) being held in suspense; being on edge [Add to Longdo]
手に汗を握る[てにあせをにぎる, teniasewonigiru] (exp,v5r) to sit on the edge of one's seat; to be in breathless suspense [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspense \Sus*pense"\, a. [F. suspens, L. suspensus, p. p. of
   suspendere. See {Suspend}.]
   1. Held or lifted up; held or prevented from proceeding.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [The great light of day] suspense in heaven.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing, or proceeding from, suspense or doubt. [Obs.]
    "Expectation held his look suspense." --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspense \Sus*pense"\, n. [From F. suspens, a. See {Suspense},
   a.]
   1. The state of being suspended; specifically, a state of
    uncertainty and expectation, with anxiety or apprehension;
    indetermination; indecision; as, the suspense of a person
    waiting for the verdict of a jury.
    [1913 Webster]
 
       Ten days the prophet in suspense remained. --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Upon the ticklish balance of suspense. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Cessation for a time; stop; pause.
    [1913 Webster]
 
       A cool suspense from pleasure and from pain. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. F. suspense.] (Law) A temporary cessation of one's
    right; suspension, as when the rent or other profits of
    land cease by unity of possession of land and rent.
    [1913 Webster]
 
   {Suspense account} (Bookkeeping), an account in which
    receipts or disbursements are temporarily entered until
    their proper position in the books is determined.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspense
   n 1: apprehension about what is going to happen
   2: an uncertain cognitive state; "the matter remained in
     suspense for several years"
   3: excited anticipation of an approaching climax; "the play kept
     the audience in suspense"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 suspense /syspɑ̃s/ 
  suspense

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top