ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sorrowful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorrowful-, *sorrowful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorrowful(adj) โศกเศร้า, See also: เสียใจมาก, Syn. lamentable, mournful, sad, Ant. happy, comedic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ, เศร้าใจ, ระทมทุกข์, เศร้าโศก, ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad

English-Thai: Nontri Dictionary
sorrowful(adj) เสียใจ, เศร้าโศก, เศร้าใจ, ทุกข์ใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grown old tired and lonely and die a sorrowful death you ass!ความเหนื่อย ความเดียวดายและ และความตาย มันจะทำให้คุญเป็นทุกข์ 9 Ends 2 Out (2007)
Aw, look at Little Lord Fauntleroy, writing sorrowful sonnets in your head to that little nightingale bitch.โอ้ ดูท่านลอร์ดฟอนเทิลรอยสิ กำลังนึกเขียนกลอนเศร้าๆ ให้นกไนติงเกลแพศยานั้น Rubber Man (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorrowfulIn hard times, in sorrowful times, let's try doing something for other people.
sorrowfulShe looks sorrowful and forlorn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสลดใจ(adj) sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
วิปโยค(adj) tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เศร้า(adv) sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
มลาน(adj) sad, See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy, Syn. โศกเศร้า, หมอง
ความไม่สบายใจ(n) unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ
ความรันทด(n) melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[ālai] (v) EN: feel sad ; feel sorrowful  FR: déplorer ; regretter
ความไม่สบายใจ[khwām mai sabāijai] (n, exp) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
ระกำ[rakam] (v) EN: be sorrowful ; grieve
เศร้า[sao] (adj) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic  FR: triste ; mélancolique
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful
เศร้าโศก[saosōk] (x) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited  FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[sōksao] (v) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue
โศกเศร้า[sōksao] (adj) EN: sad ; sorrowful ; woeful  FR: pénible ; attristant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SORROWFUL

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorrowful
sorrowfully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cè, ㄘㄜˋ, / ] sorrowful #36,728 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
悲しい(P);哀しい(oK)[かなしい, kanashii] (adj-i) sad; sorrowful; (P) #15,035 [Add to Longdo]
さめざめ[samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
哀れ気[あわれげ, awarege] (adj-na) sad; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t, adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
愁然[しゅうぜん, shuuzen] (n, adj-t, adv-to) sorrowfully [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na, n) pathetic; sad; sorrowful; grievous [Add to Longdo]
憂いを帯びた顔[うれいをおびたかお, ureiwoobitakao] (exp) sorrowful look [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorrowful \Sor"row*ful\, a. [OE. sorweful, AS. sorgful.]
   1. Full of sorrow; exhibiting sorrow; sad; dejected;
    distressed. "This sorrowful prisoner." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       My soul is exceeding sorrowful, even unto death.
                          --Matt. xxvi.
                          38.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing sorrow; exciting grief; mournful; lamentable;
    grievous; as, a sorrowful accident.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sad; mournful; dismal; disconsolate; drear; dreary;
     grievous; lamentable; doleful; distressing.
     [1913 Webster] -- {Sor"row*ful*ly}, adv. --
     {Sor"row*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sorrowful
   adj 1: experiencing or marked by or expressing sorrow especially
       that associated with irreparable loss; "sorrowful
       widows"; "a sorrowful tale of death and despair";
       "sorrowful news"; "even in laughter the heart is
       sorrowful"- Proverbs 14:13 [ant: {joyful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top