ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dangerous

D EY1 N JH ER0 AH0 S   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dangerous-, *dangerous*, dangerou
English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dangerous[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย, Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerously[ADV] อย่างเป็นอันตราย, See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย, Syn. perilously;hazardously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky

English-Thai: Nontri Dictionary
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous occupationอาชีพที่เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous Goods สินค้าอันตราย
สินค้าที่ถูกระบุว่าอันตราย มีกฎหมายจำกัดวิธีการเก็บรักษาและขนส่ง รวมทั้งการกำจัดหรือทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous semicircleซีกอันตราย [อุตุนิยมวิทยา]
Dangerous, Extremelyมีพิษมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a dangerous undertow and there was a man drowned here last year.คลื่นลมอันตราย มีคนจมน้ำเมื่อปีก่อน Rebecca (1940)
You heard what we did. The kid's a dangerous killer.คุณได้ยินสิ่งที่เราทำ เด็กเป็นนักฆ่าที่เป็นอันตราย 12 Angry Men (1957)
It's a dangerous job and it's an important job.มันเป็นงานที่อันตราย และเป็นงานที่สำคัญ สามวันถัดไป How I Won the War (1967)
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้ How I Won the War (1967)
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย How I Won the War (1967)
What is more dangerous than famine, Doctor?อะไรจะอันตรายกว่าความวิบัติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
In Sicily women are more dangerous than shotguns.ในซิซิลีผู้หญิงจะมีอันตรายมากกว่าปืนลูกซอง The Godfather (1972)
This place has become too dangerous for you.This place has become too dangerous for you. The Godfather (1972)
Even when it's dangerous or....แม้ว่ามันจะอันตราย Gandhi (1982)
Nothing's more dangerous especially for an old man.นั่นล่ะอันตราย โดยเฉพาะสำหรับคนแก่ Gandhi (1982)
"It is dangerous to remain here.มันอันตรายที่จะยังคงอยู่ที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Miguel is seriously disturbed. He's close to the breaking point, and that's dangerous for all of us.มิเกลเสียขวัญอย่างหนัก เขาใกล้สติแตกแล้ว Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dangerousAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
dangerousA dog is sometimes a dangerous animal.
dangerousA little knowledge is a dangerous thing.
dangerousA little learning is a dangerous thing. [Quote, Pope]
dangerousAs the poet says, a little learning is a dangerous thing.
dangerousBoth of the means are dangerous.
dangerousChildren should keep away from the danger. It's dangerous.
dangerousChildren should keep away from the river. It's dangerous.
dangerousCredit cards are useful but dangerous.
dangerousDangerous driving should be punished.
dangerousDon't let your children go to dangerous places.
dangerousDon't push me very hard. It's dangerous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นอันตราย[N] dangerous stage, Ant. ขั้นปลอดภัย, Example: คนไข้กำลังอยู่ในขั้นอันตราย ดังนั้นคุณหมอห้ามเยี่ยมเด็ดขาด, Thai definition: ช่วงที่มีเหตุอาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
หน้าสิ่วหน้าขวาน[ADJ] critical, See also: dangerous, serious, Example: ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้ เธอยังยิ้มเฉยอยู่ได้, Thai definition: ระยะเวลาที่วิกฤต, ระยะเวลาอันตราย
หมิ่นเหม่[V] precarious, See also: dangerous, Syn. ล่อแหลม, Example: เขาอยู่ในสภาพที่หมิ่นเหม่ต่ออันตรายที่จะถูกลอบสังหารหลายครั้งแล้ว, Thai definition: อยู่ที่ใกล้อันตราย
มหาภัย[ADJ] dangerous, See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous, Example: อาชญากรรายนี้ลงทุนเผยแพร่ดิสก์มหาภัยดังกล่าวผ่านทางนิตยสารฉบับหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับภัยอันใหญ่หลวง, เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่
เสี่ยงอันตราย[ADJ] risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
อันตราย[v. exp.] (fangdū antarāi) EN: it sounds dangerous   FR: ça semble dangereux
ขั้นอันตราย[n. exp.] (khan antarāi) EN: critical stage [f] ; dangerous stage   FR: étape critique [f]
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe   FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
เป็นพิษเป็นภัย[adj.] (pen phit pen phai) EN: dangerous   
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous   FR: critique ; dangereux
ยาอันตราย[n. exp.] (yā antarāi) EN: dangerous drug   FR: médicament dangereux [m] ; médicament à risque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DANGEROUS D EY1 N JH ER0 AH0 S
DANGEROUSLY D EY1 N JH ER0 AH0 S L IY0
DANGEROUSNESS D EY1 N JH ER0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dangerous (j) dˈɛɪnʤərəs (d ei1 n jh @ r @ s)
dangerously (a) dˈɛɪnʤərəsliː (d ei1 n jh @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, ] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only, #16,384 [Add to Longdo]
险恶[xiǎn è, ㄒㄧㄢˇ ㄜˋ, / ] dangerous; sinister; vicious, #22,109 [Add to Longdo]
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] dangerous; ruthless; treacherous, #25,597 [Add to Longdo]
险阻[xiǎn zǔ, ㄒㄧㄢˇ ㄗㄨˇ, / ] dangerous and difficult (path), #55,049 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] dangerous sea-cliff, #59,256 [Add to Longdo]
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, / ] dangerous housing; building that is about to collapse, #69,732 [Add to Longdo]
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, ] dangerous situation; venerable old age, #92,749 [Add to Longdo]
险球[xiǎn qiú, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] dangerous ball (in soccer, volleyball etc), #113,748 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] dangerous, #239,154 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] dangerous, #239,154 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altlast {f}dangerous waste [Add to Longdo]
Schwerverbrecher {m} | Schwerverbrecher {pl}dangerous criminal | dangerous criminals [Add to Longdo]
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous [Add to Longdo]
gemeingefährlich {adj}dangerous to public safety [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
デンジャラス[, denjarasu] (adj-na) dangerous [Add to Longdo]
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place [Add to Longdo]
悪場[わるば, waruba] (n) dangerous spot [Add to Longdo]
火遊び[ひあそび, hiasobi] (n,vs) (1) playing with fire; (2) playing with something dangerous; (3) playing around (love); flirting; having an affair [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dangerous \Dan"ger*ous\, a. [OE., haughty, difficult, dangerous,
   fr. OF. dangereus, F. dangereux. See {Danger}.]
   1. Attended or beset with danger; full of risk; perilous;
    hazardous; unsafe.
    [1913 Webster]
 
       Our troops set forth to-morrow; stay with us;
       The ways are dangerous.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is dangerous to assert a negative. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing danger; ready to do harm or injury.
    [1913 Webster]
 
       If they incline to think you dangerous
       To less than gods.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. In a condition of danger, as from illness; threatened with
    death. [Colloq.] --Forby. Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   4. Hard to suit; difficult to please. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My wages ben full strait, and eke full small;
       My lord to me is hard and dangerous. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Reserved; not affable. [Obs.] "Of his speech dangerous."
    --Chaucer. -- {Dan"ger*ous*ly}, adv. --
    {Dan"ger*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dangerous
   adj 1: involving or causing danger or risk; liable to hurt or
       harm; "a dangerous criminal"; "a dangerous bridge";
       "unemployment reached dangerous proportions" [syn:
       {dangerous}, {unsafe}] [ant: {safe}]
   2: causing fear or anxiety by threatening great harm; "a
     dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness";
     "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of
     events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening
     disease" [syn: {dangerous}, {grave}, {grievous}, {serious},
     {severe}, {life-threatening}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top