ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concerned

K AH0 N S ER1 N D   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concerned-, *concerned*, concern, concerne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concerned[ADJ] กังวล, Syn. uneasy, anxious, Ant. calm, unconcerned
concerned[ADJ] ที่สัมพันธ์กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved,anxious ###A. free,clear

English-Thai: Nontri Dictionary
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you are concerned about the beaches, do whatever you have to, to make them safe.ถ้าคุณห่วงหาดทั้งหลายนี่ ก็ทําให้มันปลอดภัยชะ Jaws (1975)
I am not concerned about the independence of India.ผมไม่ได้ห่วงเรื่องเอกราชของอินเดีย Gandhi (1982)
I'm concerned about the slavery of Muslims.ผมห่วงการถูกกดขี่ของชาวมุสลิม Gandhi (1982)
If I had shunned death or feared it, I would not be here now nor would you be concerned for me.ถ้าผมเลี่ยงหรือกลัวความตาย ผมคงไม่มาที่นี่ และคุณก็ไม่ต้องห่วง Gandhi (1982)
Why are you so concerned about me?ทำไมคุณถึงเป็นห่วงฉันขนาดนี้ Labyrinth (1986)
Families concerned will be notified.ครอบครัวที่มีสมาชิกไปรบ ควรจะไปตรวจสอบ. Cinema Paradiso (1988)
I've never seen you this concerned about him before.ฉันไม่เคยเห็นคุณเป็นห่วงเขาขนาดนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Within legal limits. What exactly are you concerned with?ในเชิงกฏหมาย คุณกังวลเรื่องอะไรกันแน่? Basic Instinct (1992)
Listen, I'm concerned about how our session ended today.ฟังนะ ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับ การนัดพบของเราที่มันสิ้นสุดลงวันนี้ Basic Instinct (1992)
I'm a little concerned I haven't heard from you.ผมห่วงนิดหน่อย คุณไม่ติดต่อมาเลย Basic Instinct (1992)
I'm just a little concerned about that big baldy.แค่กังวลนิดหน่อย กับไล้ยักษ์หัวล้านนั่น Cool Runnings (1993)
We must also be concerned about the potential for embarrassment.เราต้องกังวลเกี่ยวกับ เรื่ลงที่จะสร้างความอับอายด้วย Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concernedAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
concernedAre you concerned with the politics?
concernedArnold is concerned with cases of dual personality.
concernedAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
concernedAs far as English is concerned, nobody can beat me.
concernedAs far as English is concerned, she is second to none in her class.
concernedAs far as I am concerned, everything is all right.
concernedAs far as I am concerned, I am not against your opinion.
concernedAs far as I am concerned I can leave today.
concernedAs far as I am concerned, I don't think it true.
concernedAs far as I am concerned, I have no objection.
concernedAs far as I am concerned, I have no objection to the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเป็นห่วง[ADJ] worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
น่ารู้[ADJ] interesting, See also: concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, Example: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินชา[v. exp.] (chin chā) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned   
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive   FR: passif ; inactif ; indifférent
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหาอาทร[v. exp.] (huang hā-āthøn) EN: be concerned with   
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried   FR: se sentir concerné
ความหวังดี[n. exp.] (khwāmwang dī) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERNED K AH0 N S ER1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concerned (v) kˈənsˈɜːʳnd (k @1 n s @@1 n d)
concernedly (a) kˈənsˈɜːʳnɪdliː (k @1 n s @@1 n i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挂念[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] concerned, #23,266 [Add to Longdo]
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] concerned; troubled; having sth on one's mind [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beunruhigt {adj} | beunruhigt seinconcerned | to be concerned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P) [Add to Longdo]
となれば[, tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concern \Con*cern"\, v. t. [imp. & p. p. {Concerned}; p. pr. &
   vb. n. {Concerning}.] [F. concerner, LL. concernere to
   regard, concern, fr. L. concernere to mix or mingle together,
   as in a sieve for separating; con- + cernere to separate,
   sift, distinguish by the senses, and especially by the eyes,
   to perceive, see. See {Certain}.]
   1. To relate or belong to; to have reference to or connection
    with; to affect the interest of; to be of importance to.
    [1913 Webster]
 
       Preaching the kingdom of God, and teaching those
       things which concern the Lord Jesus Christ. --Acts
                          xxviii. 31.
    [1913 Webster]
 
       Our wars with France have affected us in our most
       tender interests, and concerned us more than those
       with any other nation.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
       It much concerns a preacher first to learn
       The genius of his audience and their turn.
                          --Dodsley.
    [1913 Webster]
 
       Ignorant, so far as the usual instruction is
       concerned.              --J. F.
                          Cooper.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage by feeling or sentiment; to interest; as, a good
    prince concerns himself in the happiness of his subjects.
    [1913 Webster]
 
       They think themselves out the reach of Providence,
       and no longer concerned to solicit his favor.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concerned \Con*cerned"\, a. [See {Concern}, v. t., 2.]
   Disturbed; troubled; solicitous; as, to be much concerned for
   the safety of a friend.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concerned
   adj 1: feeling or showing worry or solicitude; "concerned
       parents of youthful offenders"; "was concerned about the
       future"; "we feel concerned about accomplishing the task
       at hand"; "greatly concerned not to disappoint a small
       child" [ant: {unconcerned}]
   2: involved in or affected by or having a claim to or share in;
     "a memorandum to those concerned"; "an enterprise in which
     three men are concerned"; "factors concerned in the rise and
     fall of epidemics"; "the interested parties met to discuss
     the business" [syn: {concerned}, {interested}]
   3: culpably involved; "all those concerned in the bribery case
     have been identified"; "named three officials implicated in
     the plot"; "an innocent person implicated by circumstances in
     a crime" [syn: {implicated}, {concerned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top