Search result for

concerned

(59 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concerned-, *concerned*, concern, concerne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concerned[ADJ] กังวล, Syn. uneasy, anxious, Ant. calm, unconcerned
concerned[ADJ] ที่สัมพันธ์กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved,anxious ###A. free,clear

English-Thai: Nontri Dictionary
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were concerned for your safety so we brought you to the hospital.เรากังวล เรื่องความปลอดภัยของคุณ ดังนั้นเราจึงนำคุณมา ที่โรงพยาบาล The Itch (2008)
Jeck, concerned about weapons you are.เจค เจ้าชื่นชอบอาวุธ Ambush (2008)
Where magic is concerned, our king is blind to reason.เวลาที่มีเวทย์มนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย พระราชาของเรามักจะไม่มีเหตุผล Lancelot (2008)
She is concerned that her safe deposit box may have been plundered.เธอกังวลเกี่ยวกับตู้ฝากนิรภัยของเธอ อาจจะถูกขโมยไปด้วย The Bank Job (2008)
Why are you so concerned about that family?ทำไมเจ้าถึงอยากรู้เรื่องของตระกูลนั่นนัก ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Removing Muhyul and King Yuri from power, and gaining control of Jolbon... is an internal matter only Goguryeo people shall be concerned with.ริดรอนอำนาจของมูฮยูลและกษัตริย์ และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของโชบล คือเรื่องภายในของโกคูรยอ ที่เราจะจัดการเอง The Kingdom of the Winds (2008)
He's trying not to show it, but His Highness is deeply concerned.พระองค์พยายามที่จะไม่แสดงออก, แต่พระองค์ก็เป็นกังวลยิ่งนัก The Kingdom of the Winds (2008)
If you are truly that concerned, just summon Baegeuk in the morning.ถ้าเจ้าพูดจริงข้ากังวลว่าแพกิอุกจะเรียกประชุมในตอนเช้า The Kingdom of the Winds (2008)
Now I'm concerned on a number of levels.ตอนนี้ฉันเข้าใจละว่าฉันกำลังพูดกับอะไรอยู่ Bolt (2008)
I don't know what's going on here but I'm just a little bit concerned about the numbers of lunatics on this trip.ฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น \ แต่ฉันแค่เกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อย กับจำนวนคนที่กำลังวิกลจริต \ ในการเดินทางครั้งนี้ Bolt (2008)
You are too concerned with what was and what will be.เจ้ากลัวมากไปกับสิ่งที่เคยเป็น และที่จะเป็น Kung Fu Panda (2008)
-I'm fine. -Kids were really concerned about you...-ผมสบายดี-รู้ไหมว่า ลูกๆ เป็นห่วงคุณแค่ไหน... Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concernedI cannot help but be concerned about the commercialism of Hollywood movies.
concernedHis work is concerned with international trade.
concernedShe is concerned with health foods.
concernedHe is much concerned about the future of the country.
concernedAs far as this matter is concerned, I am satisfied.
concernedI'm really concerned about your future.
concernedProgress has been very slow indeed, so far as social life is concerned.
concernedAs far as I'm concerned, I have no complaint.
concernedYour composition is correct, as far as grammar is concerned.
concernedWhere swimming is concerned, he is second to none.
concernedHe is concerned about his father's illness.
concernedThat's all right as far as I am concerned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเป็นห่วง[ADJ] worried, See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome, Syn. น่าวิตก, น่ากังวล, น่าห่วง, Ant. ไร้ห่วง, ไร้กังวล, Thai definition: น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
น่ารู้[ADJ] interesting, See also: concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, Example: เจ้าของรายการมีหน้าที่สรรหาเรื่องน่ารู้สำหรับให้เด็กๆ เรียนรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินชา[v. exp.] (chin chā) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned   
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive   FR: passif ; inactif ; indifférent
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหาอาทร[v. exp.] (huang hā-āthøn) EN: be concerned with   
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried   FR: se sentir concerné
ความหวังดี[n. exp.] (khwāmwang dī) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERNED    K AH0 N S ER1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concerned    (v) (k @1 n s @@1 n d)
concernedly    (a) (k @1 n s @@1 n i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beunruhigt {adj} | beunruhigt seinconcerned | to be concerned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P) [Add to Longdo]
となれば[, tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P) [Add to Longdo]
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挂念[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] concerned [Add to Longdo]
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] concerned; troubled; having sth on one's mind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concern \Con*cern"\, v. t. [imp. & p. p. {Concerned}; p. pr. &
   vb. n. {Concerning}.] [F. concerner, LL. concernere to
   regard, concern, fr. L. concernere to mix or mingle together,
   as in a sieve for separating; con- + cernere to separate,
   sift, distinguish by the senses, and especially by the eyes,
   to perceive, see. See {Certain}.]
   1. To relate or belong to; to have reference to or connection
    with; to affect the interest of; to be of importance to.
    [1913 Webster]
 
       Preaching the kingdom of God, and teaching those
       things which concern the Lord Jesus Christ. --Acts
                          xxviii. 31.
    [1913 Webster]
 
       Our wars with France have affected us in our most
       tender interests, and concerned us more than those
       with any other nation.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
       It much concerns a preacher first to learn
       The genius of his audience and their turn.
                          --Dodsley.
    [1913 Webster]
 
       Ignorant, so far as the usual instruction is
       concerned.              --J. F.
                          Cooper.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage by feeling or sentiment; to interest; as, a good
    prince concerns himself in the happiness of his subjects.
    [1913 Webster]
 
       They think themselves out the reach of Providence,
       and no longer concerned to solicit his favor.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concerned \Con*cerned"\, a. [See {Concern}, v. t., 2.]
   Disturbed; troubled; solicitous; as, to be much concerned for
   the safety of a friend.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concerned
   adj 1: feeling or showing worry or solicitude; "concerned
       parents of youthful offenders"; "was concerned about the
       future"; "we feel concerned about accomplishing the task
       at hand"; "greatly concerned not to disappoint a small
       child" [ant: {unconcerned}]
   2: involved in or affected by or having a claim to or share in;
     "a memorandum to those concerned"; "an enterprise in which
     three men are concerned"; "factors concerned in the rise and
     fall of epidemics"; "the interested parties met to discuss
     the business" [syn: {concerned}, {interested}]
   3: culpably involved; "all those concerned in the bribery case
     have been identified"; "named three officials implicated in
     the plot"; "an innocent person implicated by circumstances in
     a crime" [syn: {implicated}, {concerned}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top