ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

そわそわ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -そわそわ-, *そわそわ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Dad's in an impatient mood today.今日は父さんはそわそわしている。
I began to stir about 4:30 in the morning but I didn't get up until 6:00.私は朝の4時半ごろにそわそわし出したが、6時まで起きなかった。
I have some butterflies in my stomach.多少、そわそわしています。
He is always in a fidget.彼はいつもそわそわしている。
He was in a twitter.彼はそわそわしていた。
He has ants in his pants.彼はそわそわしている。
They're on pins and needles.彼らはそわそわしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop fidgeting, you little shit![JA] そわそわするな 糞でもしたいのか! Cop Car (2015)
- Do I look nervous?[JA] そわそわしている? Thanks for the Memories (2014)
That guy was so nervous, he was about to come out of his skin.[JA] あの男は ひどくそわそわして 今にも 飛び出しそうだった Lesser Evils (2012)
How the kingdom is abuzz, atwitter, and excited to catch it's first glimpse of our new king![JA] 王国は今や騒然 新たな王を 一目見ようと 皆そわそわしています King Me (2014)
Duke Perkins wasn't getting antsy about looking the other way?[JA] デュークは目をそらして そわそわしてなかった? The Fourth Hand (2013)
- You don't want to look nervous.[JA] 傍から見ても そわそわしている Thanks for the Memories (2014)
Marty, you seem so nervous. Is something wrong?[JA] 何をそわそわしてるの? Back to the Future (1985)
It's all warm and fluttery like a little bird[JA] これは、すべての暖かく、そわそわです 小鳥のように Howl's Moving Castle (2004)
I must confess my nerves do flutter a bit when I think of changing my hair stylings.[JA] 実は髪型を変えようと 考えると 少しそわそわしてしまうの The Dead (2013)
You seem a little nervous.[JA] ちょっとそわそわしてるようだが Red Sails in the Sunset (2012)
Then why are you so uncomfortable?[JA] そわそわしてる Do You Regret What We Did? (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top