ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frolicsome

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frolicsome-, *frolicsome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frolicsome(adj) ร่าเริง, See also: ซึ่งสนุกสนาน, Syn. frisky, joyful, playful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frolicsomeadj. ร่าเริง, สนุกสนาน, หยอกเย้า, Syn. lighthearted

English-Thai: Nontri Dictionary
frolicsome(adj) รื่นเริง, เล่นซน, ร่าเริง, หยอกเย้า, สนุกสนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เล่น[khīlen] (adj) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome  FR: joueur [ m ] ; jouette [ f ] (Belg.)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frolicsome (j) frˈɒlɪksəm (f r o1 l i k s @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgelassen { adj } | ausgelassener | am ausgelassenstenfrolicsome | more frolicsome | most frolicsome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frolicsome \Frol"ic*some\, a.
   Full of gayety and mirth; given to pranks; sportive.
   [1913 Webster]
 
      Old England, who takes a frolicsome brain fever once
      every two or three years, for the benefit of her
      doctors.                 --Sir W.
                          Scott.
   -- {Frol"ic*some*ly}, adv. -- {Frol"ic*some*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frolicsome
   adj 1: given to merry frolicking; "frolicsome students
       celebrated their graduation with parties and practical
       jokes" [syn: {coltish}, {frolicsome}, {frolicky},
       {rollicking}, {sportive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top