ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awkwardness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awkwardness-, *awkwardness*, awkwardnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
awkwardness(n) ความเชื่องช้า, ความงุ่มง่าม, ความเปิ่น, ความอึกอัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like, the couple dynamics have changed, and there's been a little awkwardness between you, Matt and me, and I just think it's important that we get over it.กับการเป็นแฟน เปลี่ยนคู่กันไป ซึ่งมันออกจะ กระอักกระอ่วนใจอยู่บ้าง ระหว่างคุณ แมตต์ และฉัน There Goes the Neighborhood (2010)
I'd like to get to know Declan better, and... smooth over any awkwardness between us.แม่อยากรู้จัก เดคแลนดีกว่านี้ และ... จะแก้ไขให้กับเรื่องอึดอัดใจ ที่ผ่านมาระหว่างเรา Perception (2012)
He got over it really quickly. The awkwardness started after.เขาแก้ไขได้เร็วมาก ความกระอักกระอ่วนใจมันเกิดหลังจากนั้น Monstrous Ball (2012)
Without all the awkwardness of looks or clothes or hairdos, we really got to know each other.ไม่ต้องมีความอึดอัดเรื่อง รูปลักษณ์ เสื้อผ้า หรือทรงผม เรารู้จักกันและกันจริงๆ Shooting Star (2013)
She once spoke about the awkwardness of being the only woman in the department.เธอเคยบอกครั้งนึงเรื่องที่เธออึดอัด ในการเป็นผู้หญิงคนเดียวในแผนก Zugzwang (2013)
Perhaps if you had simply knocked on the front door, this unfortunate, awkwardness might have been avoided.บางที ถ้าแกหัดเคาะประตูเป็นสักนิด เรื้องนี้คงไม่มีวันเกิดขึ้น I, Frankenstein (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุ้ยอ้าย(n) clumsiness, See also: awkwardness, unwieldiness, Ant. ความคล่องแคล่ว, Example: ผู้หญิงเวลาท้องไส้จะมีความอุ้ยอ้ายมากกว่าปกติ, Thai Definition: ลักษณะการที่เคลื่อนตัวช้าอย่างคนอ้วน
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AWKWARDNESS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awkwardness

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギクシャク;ぎくしゃく[gikushaku ; gikushaku] (adv, n, vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
不手際[ふてぎわ, futegiwa] (adj-na, n) clumsiness; awkwardness; ineptitude [Add to Longdo]
訥弁[とつべん, totsuben] (adj-na, n, adj-no) slowness of speech; awkwardness of speech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awkward \Awk"ward\ ([add]k"we[~e]rd), a. [Awk + -ward.]
   1. Wanting dexterity in the use of the hands, or of
    instruments; not dexterous; without skill; clumsy; wanting
    ease, grace, or effectiveness in movement; ungraceful; as,
    he was awkward at a trick; an awkward boy.
    [1913 Webster]
 
       And dropped an awkward courtesy.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Not easily managed or effected; embarrassing.
    [1913 Webster]
 
       A long and awkward process.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       An awkward affair is one that has gone wrong, and is
       difficult to adjust.         --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. Perverse; adverse; untoward. [Obs.] "Awkward casualties."
    "Awkward wind." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O blind guides, which being of an awkward religion,
       do strain out a gnat, and swallow up a cancel.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ungainly; unhandy; clownish; lubberly; gawky; maladroit;
     bungling; inelegant; ungraceful; unbecoming.
 
   Usage: {Awkward}, {Clumsy}, {Uncouth}. Awkward has a special
      reference to outward deportment. A man is clumsy in
      his whole person, he is awkward in his gait and the
      movement of his limbs. Clumsiness is seen at the first
      view. Awkwardness is discovered only when a person
      begins to move. Hence the expressions, a clumsy
      appearance, and an awkward manner. When we speak
      figuratively of an awkward excuse, we think of a lack
      of ease and grace in making it; when we speak of a
      clumsy excuse, we think of the whole thing as coarse
      and stupid. We apply the term uncouth most frequently
      to that which results from the lack of instruction or
      training; as, uncouth manners; uncouth language.
      [1913 Webster] -- {Awk"ward*ly}
      ([add]k"we[~e]rd*l[y^]), adv. -- {Awk"ward*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awkwardness
   n 1: unskillfulness resulting from a lack of training [syn:
      {awkwardness}, {clumsiness}, {ineptness}, {ineptitude},
      {maladroitness}, {slowness}]
   2: the quality of an embarrassing situation; "he sensed the
     awkwardness of his proposal" [syn: {awkwardness}, {nuisance
     value}]
   3: the carriage of someone whose movements and posture are
     ungainly or inelegant [syn: {awkwardness}, {clumsiness}]
     [ant: {gracefulness}]
   4: the inelegance of someone stiff and unrelaxed (as by
     embarrassment) [syn: {awkwardness}, {clumsiness},
     {gracelessness}, {stiffness}]
   5: trouble in carrying or managing caused by bulk or shape; "the
     movers cursed the unwieldiness of the big piano" [syn:
     {awkwardness}, {cumbersomeness}, {unwieldiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top