ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

severely

S AH0 V IH1 R L IY0   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -severely-, *severely*, severe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
severely[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. critically, harshly, rigorously

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You killed my wife, severely pruned my family tree all in pursuit of some goddamn maze.นายฆ่าเมียฉัน ฆ่าล้างตระกูลของฉัน ทั้งหมดนั้นเพื่อตามหาวงกตบ้า ๆ Dissonance Theory (2016)
In the weeks after the bombings, when I had the opportunity to visit many of the most severely injured Boston Marathon bombing survivors,หลายสัปดาห์หลังเหตุระเบิด "ริค เดลอิรเยร์" ตอนที่ผมมีโอกาสไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง "เจ้าหน้าที่เอฟบีไอพิเศษ เมืองบอสตัน" Patriots Day (2016)
Both of her legs are severely lacerated.ขาทั้งสองข้างของเธอฉีกขาด Patriots Day (2016)
Your retinas are severely damaged.จอเรติน่าของนายได้รับความเสียหายมาก The Darkness and the Light (2015)
My hearing was severely damaged.การได้ยินของฉัน เสียหายอย่างรุนแรง The Sound and the Fury (2015)
Renan had landed on his head and severely fractured his skull.เรแนนหัวทิ่มจนกะโหลกแตกสาหัส Meru (2015)
Male with a severely damaged ear.ชายที่มีใบหูเสียหายรุนแรง Viper (2014)
- Yes, but even if the mere idea gets a foothold in the public imagination, it could impact severely upon our portfolio.ใช่ แต่ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ความคิดริเริ่ม ในจินตนาการของสาธารณะชน มันก็สามารถสร้างผลกระทบร้ายแรง ต่อตำแหน่งของพวกเราได้ A Whiff of Sulfur (2013)
Except that he brought me the skull in a bag made of recycled plastic, which produces condensation, which could have severely compromised crucial evidence.เว้นแต่ที่เขาเอาหัวกะโหลก ใส่กระเป๋าที่ ทำจากพลาสติกที่ใช้แล้วมาให้ฉัน ซึ่งจะทำให้เกิดความชื้น ที่อาจจะบิดเบือน หลักฐานชิ้นสำคัญอย่างมาก The Fact in the Fiction (2013)
Oxygen to the brain has been severely deprived.สมองขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
The guy that I fought had a firefly tattoo and his arm was severely burned.คนที่ผมต่อสู้ด้วย มีรอยสักหิ่งห้อย และแขนของเขาเคยถูกไฟไหม้อย่างหนัก Burned (2013)
Yet I cannot think it culpable if, though my understanding severely condemns his vices, my heart professes some...แต่ฉันไม่สามารถคิดว่ามันน่าตำหนิถ้า แต่ความเข้าใจของฉัน อย่างรุนแรงก​​่นความชั่วร้ายของเขา หัวใจของฉันสารภาพบางอย่าง ... The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
severelyDo not punish the girl severely; go easy on her.
severelyDon't punish the boy severely; go easy on him.
severelyHe criticized his rival severely.
severelyHe did nothing wrong; all the same he was severely punished.
severelyHer husband's death has tried her severely.
severelyI found a bird whose wing was severely damaged.
severelyI got scolded severely by that teacher.
severelyIt is impossible to speak too severely of his conduct.
severelyOh, that's a secret, OK? Because slipping out of the dorm in the night is severely punished.
severelySince then his faith has been severely shaken.
severelyThe government finances are severely constrained because of falling tax revenues.
severelyThe government finances are severely squeezed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากเลือด[ADV] seriously, See also: severely, Syn. สาหัส, หนัก, มาก, Example: กลุ่มคนตกงานพวกนี้จะลำบากมากที่สุดชนิดรากเลือดทีเดียว
หนักหน่วง[ADV] severely, See also: heavily, seriously, Syn. เอาจริงเอาจัง, รุนแรง, Example: กลุ่มองค์กรเหล่านี้เปิดฉากเคลื่อนไหวกดดันอย่างหนักหน่วงเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
หนัก[ADV] severely, See also: harshly, seriously, forcefully, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: รุนแรง, หนักไป, แรงไป
อย่าง[ADV] severely, See also: extremely, seriously, comprehensively, greatly, Example: การกีดกันทางการค้านี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า, Thai definition: เขียนหน้าคุณศัพท์เพื่อให้คุณศัพท์แสดงเป็นคำวิเศษณ์ขยายความคำคุณศัพท์
อย่างรุนแรง[ADV] severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
อย่างหนัก[ADV] harshly, See also: severely, Syn. อย่างมาก, Example: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
งอมแงม[ADV] badly, See also: severely, seriously, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ผมถูกหวัดกินเสียงอมแงมจนต้องหยุดงานไปหลายวัน, Thai definition: แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก
งอมพระราม[ADV] severely, See also: seriously, badly, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ถนนสายนี้เคยมีตำรวจจราจรถูกรถยนต์ชนหรือทับเสียงอมพระรามไปแล้วหลายคน, Thai definition: มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่
หนักข้อ[ADV] severely, See also: badly, gravely, seriously, Syn. รุนแรง, Example: พ่อกำราบลูกชายที่เกโรงเรียน แถมยังลงมือหนักข้อกว่าครูเสียอีก, Thai definition: เกินไป, เลยพอดี
ป่นปี้[ADV] severely, See also: bitterly, disastrously, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย, Example: สมัย 150 ปีกว่าที่ล่วงมานี้ พระนครศรีอยุธยาถูกข้าศึกเผาผลาญเสียป่นปี้, Thai definition: เสียหายอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
หนัก[adv.] (nak) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully   FR: gravement ; salement
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
สาหัส[adv.] (sāhat) EN: severely ; seriously   FR: gravement ; sérieusement
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-aotāi) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately   
อย่างหนัก[adv.] (yāng nak) EN: harshly ; severely   FR: grièvement ; gravement
ยับ[adv.] (yap) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEVERELY    S AH0 V IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
severely    (a) sˈɪvˈɪəʳliː (s i1 v i@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
重傷者[じゅうしょうしゃ, juushousha] (n) severely wounded person [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) [Add to Longdo]
責め立てる[せめたてる, semetateru] (v1,vt) to torture severely; to urge [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Severe \Se*vere"\, a. [Compar. {Severer}; superl. {Severest}.]
   [L. severus; perhaps akin to Gr. ??? awe, ??? revered, holy,
   solemn, Goth. swikns innocent, chaste: cf. F. s['e]v[`e]re.
   Cf. {Asseverate}, {Persevere}.]
   1. Serious in feeling or manner; sedate; grave; austere; not
    light, lively, or cheerful.
    [1913 Webster]
 
       Your looks alter, as your subject does,
       From kind to fierce, from wanton to severe.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Very strict in judgment, discipline, or government; harsh;
    not mild or indulgent; rigorous; as, severe criticism;
    severe punishment. "Custody severe." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Come! you are too severe a moraler.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let your zeal, if it must be expressed in anger, be
       always more severe against thyself than against
       others.                --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Rigidly methodical, or adherent to rule or principle;
    exactly conformed to a standard; not allowing or employing
    unneccessary ornament, amplification, etc.; strict; --
    said of style, argument, etc. "Restrained by reason and
    severe principles." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The Latin, a most severe and compendious language.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Sharp; afflictive; distressing; violent; extreme; as,
    severe pain, anguish, fortune; severe cold.
    [1913 Webster]
 
   5. Difficult to be endured; exact; critical; rigorous; as, a
    severe test.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Strict; grave; austere; stern; morose; rigid; exact;
     rigorous; hard; rough; harsh; censorious; tart;
     acrimonious; sarcastic; satirical; cutting; biting;
     keen; bitter; cruel. See {Strict}.
     [1913 Webster] -- {Se*vere"ly}, adv. -- {Se*vere"ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 severely
   adv 1: to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen
       they had to be amputated"; "badly injured"; "a severely
       impaired heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill"
       [syn: {badly}, {severely}, {gravely}, {seriously}]
   2: with sternness; in a severe manner; "`No,' she said sternly";
     "peered severely over her glasses" [syn: {sternly},
     {severely}]
   3: causing great damage or hardship; "industries hit hard by the
     depression"; "she was severely affected by the bank's
     failure" [syn: {hard}, {severely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top