ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

severely

S AH0 V IH1 R L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -severely-, *severely*, severe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
severely(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. critically, harshly, rigorously

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า Gandhi (1982)
"bizzako"... and is... severely delusional.... and believes he's somebody else.หลงละเมอเอามากๆ เชื่อว่าเขาคือคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
Then I am afraid we must take these pills together... because... you are severely deluded.งั้นผมเกรงว่าเราคงต้องกินมันด้วยกัน เพราะคุณก็หลอนหนักเหมือนกัน Don Juan DeMarco (1994)
You don't take steroids, do you, because I've heard steroids... can severely disintegrate your... package?ครูไม่กินยาเสตอร์รอยด์ใช่มั้ยคะ เพราะหนูเคยได้ยินว่า เสตอร์รอยด์น่ะ ทำให้น้องหนูหดลง 10 Things I Hate About You (1999)
Can we for two seconds ignore the fact that you're severely unhinged... and discuss my need for a night of teenage normalcy?นี่เราแกล้งทำเป็นว่า พ่อไม่ได้บ้าซักสองวินาที แล้วมาคุยเรื่องที่หนูขอทำตัว เป็นวัยรุ่นปกติซักคืนได้มั้ยคะ? 10 Things I Hate About You (1999)
The Jews that do not respect this decree will be severely punished.ชาวยิวที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้ จะถูกลงโทษอย่างหนัก The Pianist (2002)
Your fallopian tubes are severely damaged.ท่อนำไข่จากมดลูกคุณบกพร่อง 21 Grams (2003)
The temporal lobe was severely damaged.ส่วนที่เรียกว่าเทมโพรัล โรบ ถูกทำเสียหายอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ 50 First Dates (2004)
Without question, Crewe's five-year federal probation for point-shaving has been severely violated tonight.ไม่ต้องสงสัย ครูว์ ได้ละเมิดทัณฑ์บนห้าปี... จากข้อหาล้มบอลแล้วในคืนนี้ The Longest Yard (2005)
38-year old Lee Jo-hyung was severely burned and moved to a hospital.ลีโจยัง อายุ 38 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากไฟลวก และได้นำส่งโรงพยาบาลแล้ว Sad Movie (2005)
I don't need to tell you that if we destroy Jametz, we severely reduce the flow of ammunition to the German troops.ฉันคงไม่ต้องบอกคุณว่า ถ้าเราทำลายจาเม็ตซได้.. เราจะตัดกระสุนทหารเยอรมัน.. Flyboys (2006)
I severely pooched the lazslo situation last night.ผมทำวุ่นวายเรื่องลาซโลเมื่อคืน Chuck Versus the Sandworm (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
severelyDo not punish the girl severely; go easy on her.
severelyDon't punish the boy severely; go easy on him.
severelyHe criticized his rival severely.
severelyHe did nothing wrong; all the same he was severely punished.
severelyHer husband's death has tried her severely.
severelyI found a bird whose wing was severely damaged.
severelyI got scolded severely by that teacher.
severelyIt is impossible to speak too severely of his conduct.
severelyOh, that's a secret, OK? Because slipping out of the dorm in the night is severely punished.
severelySince then his faith has been severely shaken.
severelyThe government finances are severely constrained because of falling tax revenues.
severelyThe government finances are severely squeezed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากเลือด(adv) seriously, See also: severely, Syn. สาหัส, หนัก, มาก, Example: กลุ่มคนตกงานพวกนี้จะลำบากมากที่สุดชนิดรากเลือดทีเดียว
หนักหน่วง(adv) severely, See also: heavily, seriously, Syn. เอาจริงเอาจัง, รุนแรง, Example: กลุ่มองค์กรเหล่านี้เปิดฉากเคลื่อนไหวกดดันอย่างหนักหน่วงเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
หนัก(adv) severely, See also: harshly, seriously, forcefully, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai Definition: รุนแรง, หนักไป, แรงไป
อย่าง(adv) severely, See also: extremely, seriously, comprehensively, greatly, Example: การกีดกันทางการค้านี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า, Thai Definition: เขียนหน้าคุณศัพท์เพื่อให้คุณศัพท์แสดงเป็นคำวิเศษณ์ขยายความคำคุณศัพท์
อย่างรุนแรง(adv) severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
อย่างหนัก(adv) harshly, See also: severely, Syn. อย่างมาก, Example: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
งอมแงม(adv) badly, See also: severely, seriously, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ผมถูกหวัดกินเสียงอมแงมจนต้องหยุดงานไปหลายวัน, Thai Definition: แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก
งอมพระราม(adv) severely, See also: seriously, badly, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ถนนสายนี้เคยมีตำรวจจราจรถูกรถยนต์ชนหรือทับเสียงอมพระรามไปแล้วหลายคน, Thai Definition: มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่
หนักข้อ(adv) severely, See also: badly, gravely, seriously, Syn. รุนแรง, Example: พ่อกำราบลูกชายที่เกโรงเรียน แถมยังลงมือหนักข้อกว่าครูเสียอีก, Thai Definition: เกินไป, เลยพอดี
ป่นปี้(adv) severely, See also: bitterly, disastrously, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย, Example: สมัย 150 ปีกว่าที่ล่วงมานี้ พระนครศรีอยุธยาถูกข้าศึกเผาผลาญเสียป่นปี้, Thai Definition: เสียหายอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อม[bǿm] (v) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick  FR: matraquer ; bâtonnner
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
หนัก[nak] (adv) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully  FR: gravement ; salement
เผ็ดร้อน[phetrøn] (adv) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently
สาหัส[sāhat] (adv) EN: severely ; seriously  FR: gravement ; sérieusement
อย่างเอาเป็นเอาตาย[yāng aopen-aotāi] (adv) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately
อย่างหนัก[yāng nak] (adv) EN: harshly ; severely  FR: grièvement ; gravement
ยับ[yap] (adv) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEVERELY S AH0 V IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
severely (a) sˈɪvˈɪəʳliː (s i1 v i@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na, adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) #9,955 [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv, vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure #19,879 [Add to Longdo]
ぎゅう[gyuu] (adv, adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
こってり;ごってり[kotteri ; gotteri] (adv, adv-to, vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
さんざ[sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
みっちり[micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na, adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
重傷者[じゅうしょうしゃ, juushousha] (n) severely wounded person [Add to Longdo]
責め立てる[せめたてる, semetateru] (v1, vt) to torture severely; to urge [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n, vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Severe \Se*vere"\, a. [Compar. {Severer}; superl. {Severest}.]
   [L. severus; perhaps akin to Gr. ??? awe, ??? revered, holy,
   solemn, Goth. swikns innocent, chaste: cf. F. s['e]v[`e]re.
   Cf. {Asseverate}, {Persevere}.]
   1. Serious in feeling or manner; sedate; grave; austere; not
    light, lively, or cheerful.
    [1913 Webster]
 
       Your looks alter, as your subject does,
       From kind to fierce, from wanton to severe.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Very strict in judgment, discipline, or government; harsh;
    not mild or indulgent; rigorous; as, severe criticism;
    severe punishment. "Custody severe." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Come! you are too severe a moraler.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let your zeal, if it must be expressed in anger, be
       always more severe against thyself than against
       others.                --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Rigidly methodical, or adherent to rule or principle;
    exactly conformed to a standard; not allowing or employing
    unneccessary ornament, amplification, etc.; strict; --
    said of style, argument, etc. "Restrained by reason and
    severe principles." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The Latin, a most severe and compendious language.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Sharp; afflictive; distressing; violent; extreme; as,
    severe pain, anguish, fortune; severe cold.
    [1913 Webster]
 
   5. Difficult to be endured; exact; critical; rigorous; as, a
    severe test.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Strict; grave; austere; stern; morose; rigid; exact;
     rigorous; hard; rough; harsh; censorious; tart;
     acrimonious; sarcastic; satirical; cutting; biting;
     keen; bitter; cruel. See {Strict}.
     [1913 Webster] -- {Se*vere"ly}, adv. -- {Se*vere"ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 severely
   adv 1: to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen
       they had to be amputated"; "badly injured"; "a severely
       impaired heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill"
       [syn: {badly}, {severely}, {gravely}, {seriously}]
   2: with sternness; in a severe manner; "`No,' she said sternly";
     "peered severely over her glasses" [syn: {sternly},
     {severely}]
   3: causing great damage or hardship; "industries hit hard by the
     depression"; "she was severely affected by the bank's
     failure" [syn: {hard}, {severely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top