ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skittish

S K IH1 T IH0 SH   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skittish-, *skittish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skittish[ADJ] พยศ (ม้า)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're acting like a skittish horse, where are you running to?ให้ฉันระเบิดหัวมันให้ไหม อะไรเนี่ย จ่ายเท่าเดิมอีกแล้ว Gomorrah (2008)
He'll be a little skittish at first, but we'll integrate him.มันจะเป็นแค่ตอนแรกๆ มันเป็นปัญหาของตัวผู้น่ะ Rise of the Planet of the Apes (2011)
So you gotta go slow, like you're trapping a skittish animal.เธอต้องไปแบบช้าๆ เหมือนกำลังล่าเหยื่อ Safety Not Guaranteed (2012)
Emma's got wedding fever, but Will's a little skittish 'cause the last time he was married, it didn't go well.เอ็มม่ามีปัญหาเรื่องการแต่งงาน แต่วิลล์ก็ออกจะผวานิดหน่อย เพราะครั้งสุดท้ายที่เขาแต่งงาน มันไปได้ไม่สวยเลย Yes/No (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKITTISH S K IH1 T IH0 SH
SKITTISHNESS S K IH1 T IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skittish (j) skˈɪtɪʃ (s k i1 t i sh)
skittishly (a) skˈɪtɪʃliː (s k i1 t i sh l ii)
skittishness (n) skˈɪtɪʃnəs (s k i1 t i sh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skittish \Skit"tish\, a. [See {Skit}, v. t.]
   1. Easily frightened; timorous; shy; untrustworthy; as, a
    skittish colt. "A restiff, skittish jade." --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanton; restive; freakish; volatile; changeable; fickle.
    "Skittish Fortune's hall." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Skit"tish*ly}, adv. --
    {Skit"tish*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skittish
   adj 1: unpredictably excitable (especially of horses) [syn:
       {skittish}, {flighty}, {spooky}, {nervous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top