Search result for

ทุกข์ใจ

(33 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุกข์ใจ-, *ทุกข์ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์ใจ[ADJ] worried, See also: distressed, troubled, anxious, concerned, Syn. ร้อนใจ, Ant. สบายใจ, สุขใจ, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน, Thai definition: ไม่สบายใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griefทุกข์ใจ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But now she suffers.แต่ตอนนี้นางทุกข์ใจ To Kill the King (2008)
He's an obsessed but totally unthreatening sicko.เขาทุกข์ใจ และถูกทรมาน... ...จนป่วยทางจิต Chuck Versus the Best Friend (2009)
Gaby, your daughter is in pain.แก๊บบี้ ลูกสาวคุณกำลังทุกข์ใจอยู่นะ Bargaining (2009)
They're torturing themselves over it.พวกเขารู้สึกทุกข์อกทุกข์ใจ กับมันมาก White to Play (2009)
You'd still be mad at me if I could find in all this a dozen roses that I would give to you you'd still be miserable 'cause in reality I'm gonna be who I be and I don't feel no faults for all the lies that you bought* เธอก็ยังคงโกรธฉัน * * หากฉันมอบกุหลาบให้ เธอก็ยังคงทุกข์ใจ * * เพราะความเป็นจริง ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น * Throwdown (2009)
After your career fails, your friends don't bother about you, the women who only love money don't bother about you too,ความผูำกพันธ์ของฉัน, ฉันสูญเสียมันทุกอย่าง ครอบครัวของฉัน เพื่อนของฉัน และเด็กผู้หญิง ฉันทุกข์ใจมากๆ เมื่อฉันคิดถึงมันตอนนี้ Postman to Heaven (2009)
I mean, it seems like everything I have faith in causes me nothing but trouble.ฉันหมายถึงทุกอย่างที่ฉันเชื่อล้วนแต่... . ...นำเรื่องทุกข์ใจมาให้ Legion (2010)
As hard as it was for me, I think it was a hundred times harder for him.ครูว่าครูทุกข์ใจหนักแล้ว แต่เขาคงหนักยิ่งกว่าครูเป็นร้อยเท่า Confessions (2010)
I took my happiest kid and made him miserable.ฉันจะทำให้เขามีความสุข แต่กลับทำเขาทุกข์ใจ Back to School (2010)
They're experiencing a high level of anxiety, their stress is causing my readings to fluctuate.พวกเขากำลังได้รับประสบการณ์ ของความทุกข์ใจในระดับสูง ความเครียดของพวกเขาเป็นเหตุให้ ค่าที่อ่านได้ไม่คงที่ The Plateau (2010)
And you're upset.และคุณดูทุกข์ใจ The Return (2010)
If I asked you what has you so troubled, you wouldn't answer me, right?ถ้าผมถามคุณว่าคุณทุกข์ใจเรื่องอะไรอยู่\ คุณก็จะไม่บอกผมใช่ไหม Cinderella's Sister (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกข์ใจ[n.] (thukjai) EN: mental suffering   
ทุกข์ใจ[adj.] (thukjai) EN: sorrow ; anguish   FR: affligé ; accablé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psych out[PHRV] ทรมานใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุกข์ใจ, ไม่สบายใจ
suffer[VI] ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffer[VT] ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
obsess(ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบาก,หลอกหลอน., See also: obsessingly adv. obsessor n.
obsession(อับเซส'เชิน) n. การครอบงำจิตใจ,ความคิดครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ,การทำให้ทุกข์ใจหรือลำบาก., Syn. preoccupation

English-Thai: Nontri Dictionary
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
sorrow(vi) โศกเศร้า,เสียใจ,ทุกข์ใจ
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top