Search result for

max

(154 entries)
(0.0555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -max-, *max*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
max[ABBR] คำย่อของ maximum, Syn. max., Ant. min
maxim[N] ข้อเขียนที่เป็นความจริง, See also: หลักการ, หลักปฏิบัติ, หลักคำสอน, Syn. aphorism, adage, saying
maxima[N] คำนามพหูพจน์ของ maximum
maxilla[N] ขากรรไกรบน, Syn. jaw
maximal[ADJ] สูงสุด
maximum[N] จำนวนสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, จุดที่สูงสุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด, Syn. supremacy, height
maximum[ADJ] สูงสุด, See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด, Syn. supreme, highest, most
maximise[VT] ทำให้มีสูงสุด
maximize[VT] ทำให้มีสูงสุด
maxillary[ADJ] เกี่ยวกับขากรรไกรบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maxi- "ยาวมาก","ใหญ่มาก"
maxilla(แมกซิล'ละ) n. ขากรรไกร (โดยเฉพาะขากรรไกรบน) pl. maxillae
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง,หลักการ,คติพจน์,ความจริง,หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
maxima(แมค'ซะมะ) n. พหูพจน์ของ maximum
maximal(แมค'ซะเมิล) adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด., See also: maximally adv., Syn. highest
maximise(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximisze(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima
maxwell(แมคซ'เวล) n. หน่วยเซนติเมตร-กรัม-วินาทีของ magnetic flux
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
maxim(n) คติพจน์,หลัก,เกณฑ์,กฎ,ความจริง
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด,ค่าสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maxillaขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxilla; upper jawขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary-ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary antrumโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary arch; superior dental archส่วนโค้งแนวฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary body; body of maxillaขากรรไกรบนส่วนลำตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary hiatus; hiatus maxillaris; hiatus of maxillary sinusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillary sinusitisโพรงอากาศขากรรไกรบนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary tooth; tooth, upperฟันบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillofacial-ใบหน้าขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
max-min thermometerเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด, เทอร์มอมิเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุด ณ บริเวณ และช่วงเวลาที่เราต้องการศึกษา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maxillaขากรรไกรบน, กระดูกขากรรไกรบน, กระดูกกรามบน, ฟันแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxilla Boneกระดูกขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxilla Indexดัชนีกรามบน [การแพทย์]
Maxilla, Floatingกระดูกแมกซิลลาส่วนล่างลอย [การแพทย์]
Maxilla, Fracture ofการหักของกระดูกแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxillaryขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Antrumโพรงอากาศขนาดใหญ่, แมกซิลลารีแอนทรัม, โพรงกระดูกแก้ม [การแพทย์]
Maxillary Arteryหลอดเลือดแดงขากรรไกรบน [การแพทย์]
Maxillary Boneกระดูกขากรรไกรบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Max!แม็กซ์! Mad Max (1979)
Max.แมกซ์ Pi (1998)
Max?แมค? The Boy with the Answer (2010)
Max.แม็กซ์! And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Max!แม็กซ์! Jupiter Ascending (2015)
Max.แม็กซ์ Max (2015)
Uh, jenny, this is max. max, jenny.เจนนี่นี่แม๊ก แม๊ก นี่ เจนนี่ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, max knows aaron from r.i.s.d.,ใช่ แม็กรู้จักแอรอน จาก r.i.s.d Pret-a-Poor-J (2008)
Max and I were just talking about it.แม็กกับฉันคุยกันว่า Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them. max will do some photos.ฉันจะเป็นนางแบบให้ แล้วแม็กก็จะถ่ายรูป Pret-a-Poor-J (2008)
okay, that guy's name is max,- ฟังนะ เขาชื่อแม็ก Pret-a-Poor-J (2008)
That guy max that was here earlier?ผู้ชายคนนั้น แม็ก เคยได้ยินมาก่อนหน้านั้นหรอ? Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maxIt makes no difference to me that Max has come.
maxMax explained to Julie why he could not go to her farewell party.
maxMax is clever with his fingers.
maxWhat is the maximum dosage for an adult?
maxMake maximum efforts.
maxI got 80 marks out of a maximum of 100.
maxThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.
maxA load of 100 kilograms is the max.
maxWha? Study, reflexes, all the parameters are MAX! You've even saved money until hitting the limit ... Amazing.
maxMax. looked into the mirror all the time he was talking.
maxMaximum length: 200 words.
maxYou may spend a maximum of 100 dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดสุด[N] peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด
คติพจน์[N] motto, See also: maxim, Example: เธอเป็นคนมีคติพจน์ประจำใจอย่างยึดแน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม, Thai definition: ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์สอนใจ
ค่าสูงสุด[N] maximum score, See also: maximum value
ที่สุด[ADJ] most, See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด[ADV] most, See also: maximally, greatest

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju phū dōisān) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวล[n. prop.] (Jēm Khloēk Maēkswēl) EN: James Clerk Maxwell   FR: James Clerk Maxwell
จุดไคลแมกซ์[n. exp.] (jut khlaimaēk) EN: climax   
จุดสุดยอด[n. exp.] (jut sutyøt) EN: climax ; peak   
การขยายผลกำไร[n. exp.] (kān khayāi phon kamrai) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit. le profit
การสร้างกำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sāng kamrai sūngsut) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit [f]
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai bon) EN: maxilla ; upper jaw   FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai lāng) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAX    M AE1 K S
MAXX    M AE1 K S
MAXI    M AE1 K S IY0
MAXY    M AE1 K S IY0
MAXA    M AE1 K S AH0
MAXCY    M AE1 K S IY0
MAXIM    M AE1 K S AH0 M
MAXIE    M AE1 K S IY0
MAX'S    M AE1 K S AH0 Z
MAXED    M AE1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Max    (n) (m a1 k s)
max    (n) (m a1 k s)
maxi-    (j) - (m a1 k s i -)
maxim    (n) (m a1 k s i m)
Maxtor    (n) (m a1 k s t o r)
Maxine    (n) (m a1 k s ii n)
maxima    (n) (m a1 k s i m @)
maxims    (n) (m a1 k s i m z)
maximal    (j) (m a1 k s i m l)
maximum    (n) (m a1 k s i m @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maximalmelder {m}static detector [Add to Longdo]
Maximalwert {m}maximum value; peak value [Add to Longdo]
Maximierung {f}maximization [Add to Longdo]
Maximum {n} | Maxima {pl} | lokales Maximum [math.] | globales Maximum [math.]maximum | maxima; maximums | local maximum | global maximum [Add to Longdo]
maximal {adj}maximal [Add to Longdo]
maximal erreichento top [Add to Longdo]
maxillar {adj} [anat.]maxillary [Add to Longdo]
maximal; höchster {adj}maximum [Add to Longdo]
maximale Schadenersatzleistung {f}aggregate indemnity [Add to Longdo]
maximieren | maximierend | maximiertto maximize | maximizing | maximized [Add to Longdo]
Maximilianpapagei {m} [ornith.]Scaly-headed Parrot [Add to Longdo]
Grenzverhalten {n}max handling [Add to Longdo]
maximale Betriebsmaße {f}maximum tyre dimensions in service [Add to Longdo]
maximaler Betriebsdurchmessermaximum overall tyre; diameter in service [Add to Longdo]
maximaler Kraftschlussbeiwertdriving traction coefficient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイマックス[, aimakkusu] (n) {comp} IMAX [Add to Longdo]
アンチクライマックス[, anchikuraimakkusu] (n) anticlimax [Add to Longdo]
ウィンドウを最大化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp,vs-i) {comp} (See 最大化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size [Add to Longdo]
ウィンドウを最大表示する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp,vs-i) {comp} to maximize a window [Add to Longdo]
オムニマックス[, omunimakkusu] (n) {comp} OMNIMAX [Add to Longdo]
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei [Add to Longdo]
カンスト[, kansuto] (n,vs) (abbr) abbr. of counter stop; max value in games (99, 255 and such) [Add to Longdo]
クライマックス[, kuraimakkusu] (n) climax; (P) [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, / ] maximum; enormous, #2,722 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, / ] maxilla and mandible, #21,851 [Add to Longdo]
格言[gé yán, ㄍㄜˊ ㄧㄢˊ, ] maxim, #28,098 [Add to Longdo]
上颌[shàng hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, / ] maxilla (upper jaw), #55,846 [Add to Longdo]
上颌骨[shàng hé gǔ, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] maxilla (upper jaw), #70,910 [Add to Longdo]
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ, / ] maximum value, #77,957 [Add to Longdo]
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves, #85,183 [Add to Longdo]
普朗克[Pǔ lǎng kè, ㄆㄨˇ ㄌㄤˇ ㄎㄜˋ, ] Max Planck (1858-1947), German physicist, #109,644 [Add to Longdo]
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] maximum capacity [Add to Longdo]
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, ] maximum speed; maximum velocity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size [Add to Longdo]
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
最大化[さいだいか, saidaika] maximization [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]
最高[さいこう, saikou] Maximum, hoechste, oberste, beste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 max
   n 1: street names for gamma hydroxybutyrate [syn: {soap},
      {scoop}, {max}, {liquid ecstasy}, {grievous bodily harm},
      {goop}, {Georgia home boy}, {easy lay}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MAX
     MAssively parallel uniX (Cray, OS, MIMD, MPP, Unix)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MAX
     Media Access Exchange (Ascend)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MAX
     Multimodaler AssemblierungseXperte (VR, Uni Bielefield)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top