Search result for

   
51 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -系-, *系*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[系, xì, ㄒㄧˋ] system; line, link, connection
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  糸 (mì ㄇㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 216

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧˋ, / ] be; connection; relation; tie up; bind, #431 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧˋ, ] be; system; to tie; department; faculty, #431 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧˋ, / ] connect; to tie, #431 [Add to Longdo]
[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi, #304 [Add to Longdo]
[xì tǒng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] system, #326 [Add to Longdo]
[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
[tǐ xì, ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ, / ] system; setup, #1,024 [Add to Longdo]
[xì liè, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] series, #1,445 [Add to Longdo]
[yī xì liè, ㄧ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] a series of; a string of, #1,998 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) [Add to Longdo]
[けいず, keizu] (n) family tree; pedigree; genealogy; (P) [Add to Longdo]
図学[けいずがく, keizugaku] (n) genealogy (the study) [Add to Longdo]
図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence [Add to Longdo]
[けいとう, keitou] (n) system; family line; geological formation; lineage; ancestry; (P) [Add to Longdo]
統学[けいとうがく, keitougaku] (n) phylogenetics [Add to Longdo]
統樹[けいとうじゅ, keitouju] (n) genealogical tree [Add to Longdo]
統神学[けいとうしんがく, keitoushingaku] (n) systematic theology [Add to Longdo]
統的[けいとうてき, keitouteki] (adj-na,n) systematic [Add to Longdo]
統的脱感作[けいとうてきだっかんさ, keitoutekidakkansa] (n) systematic desensitization [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You should go on to a technical college.あなたは理科の大学に進んだほうがいいよ。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
The pretty girl walked up and asked the clerk at the fabric counter.かわいいの小娘が、デパートの織物コーナーに行き店員に尋ねた。
This sees English as a system obeying miles of grammar and sentence structure which have to be learned in detail and applied rigorously.これは英語を、詳細に学習され厳密に適用されるべき文法と文構造の規則に従う体とみなしている。
This unexpected malfunctioning of the system was caused by improper wiring.システムのこの予測されなかった機能不全は不適切な配線統によって引き起こされた。
Zen's latest mission is to save the Earth from ecological destruction at the hands of a plant-destroying madman.ゼンの最新の任務は、緑の絶滅を図る狂人による生態破壊から地球を救うことです。
Did you come from a musical family?音楽家の家のお生まれですか。
Neptune is the eighth planet of the solar system.海王星は太陽の8番目の惑星だ。
There are innumerable stars in the Galaxy.銀河には無数の星がある。
The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.古代ギリシャ人は太陽について私たちと同じ位よく知っていた。
The significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.人種差別問題に関する重要な点は、それぞれのグループの価値体を明らかにすることである。
The earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.地球の生態はある程度自己修正されるもので、その結果が他の変化によって隠されているという可能性もある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
] is the brain to our organization... and over here is our leader, this grease-ball.[JA] ーチームのブレインだ。 そしてこちらが我らのリーダー 少しラテンが入っている。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
sir.[CN] 正在联中,请稍等 Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
No problem[CN] 没关 If You Are the One (2008)
- That's not our system.[JA] - 太陽じゃない Alien (1979)
By 2200 A.D., they had reached the other planets of our solar system.[JA] そして、22世紀 我々は 他の太陽の惑星に到達しようといていた Forbidden Planet (1956)
Yes![CN] 呀! Huo wu feng yun (1988)
Say you're alright one more time, I'm leaving you on the streets![CN] 没关我不痛 Episode #1.2 (2004)
It just doesn't fit into normal nature anywhere in the galaxy. It's a nightmare.[JA] 全銀河で見ても、自然には 絶対起きない事です、悪夢です Forbidden Planet (1956)
January 16th, Stiles checked out the electrical system in Arkham Tower.[JA] 1月16日 アーカム・タワーの 電気統を調べてる Someone's Watching Me! (1978)
I have the death sentence on 12 systems.[JA] 俺は12の星で死刑を 宣告されてるんだ Star Wars: A New Hope (1977)
You are the brain and central nervous system of the ship.[JA] 君は船の脳であり 中枢神経であり 2001: A Space Odyssey (1968)
Buckle up.[CN] 好安全带 Asylum (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[けい, kei] environment [Add to Longdo]
[けいれつ, keiretsu] sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] SYSTEM, ABSTAMMUNG [Add to Longdo]
[けいず, keizu] Stammbaum, Stammtafel, Ahnentafel [Add to Longdo]
[けいとう, keitou] System, Abstammung [Add to Longdo]
[けいふ, keifu] Stammbaum, Ahnentafel, Genealogie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top