ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frightened

F R AY1 T AH0 N D   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frightened-, *frightened*, frighten, frightene
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frightened[ADJ] น่าตกใจ, See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดกลัว, Syn. afraid, alarmed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น Rebecca (1940)
- Hang Mrs. Danvers. Why on Earth should you be frightened of her?ช่างคุณนายเเดนเวอร์สสิ ทําไมคุณต้องไปกลัวหล่อนด้วย Rebecca (1940)
I frightened you, didn't I? You thought I was mad.ผมทําคุณตกใจใช่มั้ย คุณคงนึกว่าผมเป็นบ้า Rebecca (1940)
The war has frightened me already.สงครามกำลังเริ่ม ฉันพร้อมแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wigwam... frightened of the darkกระโจม กลัวความมืด Yellow Submarine (1968)
I asked them if it frightened them.ผมถามพวกเขาว่า มันทำให้พวกเขากลัวเหรอ The Little Prince (1974)
Frighten us? Why should we be frightened of a hat?กลัวเหรอ เราจะกลัวหมวกทำไมกัน The Little Prince (1974)
Of course not. If you did, I'd get frightened and I wouldn't come out.ถ้าเธอทำอะไร ฉันก็จะตกใจกลัวแล้วก็คงไม่ออกมา The Little Prince (1974)
I hadn't been warned of what would happen so I was frightened by the welcomeฉันไม่ถูกเตือนเพราะสิ่งที่ เกิดขึ้น... ...ดังนั้นฉันตกใจโดยการยินดีต้อนรับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And I'm frightened of the dark.และฉันก็กลัวความมืด Clue (1985)
He was so big, he frightened all the cats.เขาตัวใหญ่มาก เขาทำให้แมวทุกตัวกลัว An American Tail (1986)
- Oh, and who isn't? You think there isn't a frightened kid inside of me?คุณไม่คิดว่าข้างในตัวฉัน ก็ยังเป็นเด็กขี้กลัวเหมือนกันหรือ? Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frightenedAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
frightenedAlice was frightened of her strict mother.
frightenedAs I was frightened by the strange sound, I jumped up.
frightenedAt first the Little House was frightened, but after she got used to it she rather liked it.
frightenedDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
frightenedHe was frightened at the sight.
frightenedHe was so frightened that he could not speak for a moment.
frightenedHe was so frightened that he ran for his life.
frightenedHe was very much frightened at the sight of the big snake.
frightenedHis action frightened us.
frightenedI am frightened of walking in the darkness.
frightenedI am not frightened of anything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างตกใจ[ADV] frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ
ผวา[V] frightened, See also: startled, shocked, scared, Example: เด็กเล็กๆ มักผวาในตอนดึก, Thai definition: แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้น
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ระทึกใจ[ADJ] excited, See also: frightened, Example: เขาเล่าถึงช่วงนาทีระทึกใจในตอนถูกล่าว่า ไม่มีทั้งความสบายกาย และใจ
ขวัญหนี[V] frightened, See also: terrified, scared, startled, Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย, Example: พอเห็นช้างเธอก็อกสั่นขวัญหนี
ขวัญหนีดีฝ่อ[V] frightened, See also: terrified, scared, startled, Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย, Example: กลุ่มวัยรุ่นต่างขวัญหนีดีฝ่อเมื่อได้เสียงหมาหอนในบ้านร้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อก[v.] (chǿk) EN: shock ; be frightened   
ใจเสีย[v.] (jaisīa) EN: be frightened   
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared   FR: surpris ; effrayé

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGHTENED F R AY1 T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frightened (v) frˈaɪtnd (f r ai1 t n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] frightened, #19,877 [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, ] frightened, #79,616 [Add to Longdo]
[, ㄏㄜˋ, ] frightened; terrified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of) [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
胸を冷やす;むねを冷やす[むねをひやす, munewohiyasu] (exp,v5s) (See 肝を冷やす) to be frightened [Add to Longdo]
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frighten \Fright"en\, v. t. [imp. {Frightened}; p. pr. & vb. n.
   {Frightening}.] [See {Fright}, v. t.]
   To disturb with fear; to throw into a state of alarm or
   fright; to affright; to terrify.
   [1913 Webster]
 
      More frightened than hurt.        --Old Proverb.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frightened
   adj 1: made afraid; "the frightened child cowered in the
       corner"; "too shocked and scared to move" [syn:
       {frightened}, {scared}]
   2: thrown into a state of intense fear or desperation; "became
     panicky as the snow deepened"; "felt panicked before each
     exam"; "trying to keep back the panic-stricken crowd"; "the
     terrified horse bolted" [syn: {panicky}, {panicked}, {panic-
     stricken}, {panic-struck}, {terrified}, {frightened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top