ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nerves

N ER1 V Z   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nerves-, *nerves*, nerve
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nerves[N] ความเครียด, See also: ความวิตกกังวล, ความตื่นกลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nerves, war ofสงครามประสาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you speculated that her optical nerves regenerated because of her beliefs.และหมอคาดเดาว่า ประสาทการเห็นของเธอถูกสร้างขึ้นใหม่ เพราะความเชื่อของเธอ Split (2016)
How did you get to reattach severed nerves and put a human spine back together bone by bone?แล้วคุณทำไง เชื่อมเส้นประสาทที่ขาด ต่อกระดูกสันหลังทีละข้อ Doctor Strange (2016)
Cranial nerves intact.ประสาทสมองสมบูรณ์ Doctor Strange (2016)
Oh. I'm so jumpy, my nerves are shocked.โอ้ ฉันขวัญอ่อนสุดๆ ประสาทของฉันตื่นกลัว Inside Out (2015)
Nerves are a good thing.ความตื่นเต้นเป็นสิ่งที่ดี Viper (2014)
Raven, it appears that you have significant damage to the nerves in your left leg.เรเวน มันดูเหมือนว่าเธอจะมี ความเสียหายร้ายแรงที่ประสาทของขาซ้าย Inclement Weather (2014)
Cranial nerves and pupil reflex looks normal, considering the trauma.เส้นประสาทสมอง และปฏิกิริยาม่านตาดูปกติ ถ้าดูจากการบาดเจ็บแล้ว To Bear Witness (2013)
My nerves are fried, but I'll be okay.ประสาทใกล้จะแตกแล้ว แต่ว่าฉันไม่เป็นไร Dead Meat (2013)
"first to volunteer, willing to face down any enemy, with nerves of steel under fire.""คนแรกที่จะอาสาสมัคร ยินดีที่จะเผชิญกับศัตรูใด ๆ" "ไม่เป็นคนตกใจง่าย ภายใต้สงคราม" Volcanalis (2013)
That's a genetic condition... that can cause tumors to grow anywhere there are nerves in the body.มันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ จะทำให้เกิดเนื้องอก ไปทั่วเส้นประสาทของร่างกาย The Doll in the Derby (2013)
Yes, they caused cervical nerves three and four to be severed.ใช่แล้วมันเป็นสาเหตุของการกดทับ เส้นประสาทคอเส้นที่3และ4 The Friend in Need (2013)
Ohh, my nerves can't take this. Is the surgery almost over?โอ๊ย ประสาทจะกิน นี่การผ่าตัดใกล้เสร็จหรือยังเนี่ย? In the Name of the Brother (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervesALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
nervesA man like that gets on my nerves.
nervesDon't you get on each others' nerves?
nervesEvery little thing you say gets on my nerves.
nervesHe is all nerves.
nervesHer behavior really got on my nerves.
nervesHer manner of speaking gets on my nerves.
nervesHer voice set my nerves on edge.
nervesHer way of talking got on my nerves.
nervesHis behavior really got on my nerves.
nervesHis remark got on my nerves.
nervesI didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke   FR: taper sur les nerfs
เส้นประสาทสมอง[n. exp.] (senprasāt samøng) EN: cranial nerves   
สงครามประสาท[n. exp.] (songkhrām prasāt) EN: war of nerves ; nerve warfare   FR: guerre des nerfs [f]
สงครามเส้นประสาท[n. exp.] (songkhrām sen prasāt) EN: war of nerves   FR: guerre des nerfs [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVES    N ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nerves    (v) nˈɜːʳvz (n @@1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
育児ノイローゼ[いくじノイローゼ, ikuji noiro-ze] (n) maternity nerves; maternity neurosis [Add to Longdo]
運動神経[うんどうしんけい, undoushinkei] (n,adj-no) motor nerves; reflexes [Add to Longdo]
交感神経[こうかんしんけい, koukanshinkei] (n,adj-no) sympathetic nerves [Add to Longdo]
自律神経[じりつしんけい, jiritsushinkei] (n,adj-no) autonomic nerves; (P) [Add to Longdo]
神経に障る;神経にさわる[しんけいにさわる, shinkeinisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to hit a nerve; to get on one's nerves [Add to Longdo]
神経を尖らせる;神経をとがらせる[しんけいをとがらせる, shinkeiwotogaraseru] (exp,v1) to get on one's nerves [Add to Longdo]
神経戦[しんけいせん, shinkeisen] (n) war of nerves [Add to Longdo]
脊髄神経[せきずいしんけい, sekizuishinkei] (n) spinal nerves [Add to Longdo]
胆気[たんき, tanki] (n) courage; guts; nerves of steel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nerves
   n 1: an uneasy psychological state; "he suffered an attack of
      nerves" [syn: {nervousness}, {nerves}]
   2: control of your emotions; "this kind of tension is not good
     for my nerves"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top