ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nerves

N ER1 V Z   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nerves-, *nerves*, nerve
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nerves[N] ความเครียด, See also: ความวิตกกังวล, ความตื่นกลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nerves, war ofสงครามประสาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head.ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า Rebecca (1940)
I don't like her much. Her personality just gets on my nerves.ฉันไม่ชอบเธอมากเลย ความเป็นส่วนตัวของเธอทำเอาฉันประสาท Akira (1988)
Everyone's jumping out of their skins with nerves.ต่างคนต่างเต้น ไม่มี.. The Bodyguard (1992)
- Better tell him to shut up. He's gettin' on my nerves.- ดีบอกให้เขาหุบปาก เขา gettin 'ที่เส้นประสาทของฉัน Pulp Fiction (1994)
He's getting on my nerves.หมอนั่นประสาท Wild Reeds (1994)
- It's getting on my nerves!- มันทำให้ฉันอยากจะบ้า! Toy Story (1995)
Our mother indeed finds their exuberance a little trying for her nerves.แม่ของเราพบความร่าเริงของหลานๆ ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาท Episode #1.5 (1995)
Let's face it, anybody will have traits that get on your nerves.มาคุยกันดีกว่า ความอดทนของทุกคน มีขีดจำกัด The Story of Us (1999)
She's getting on my nerves.ฉันจะบ้าตายกับยัยนี่ The Pianist (2002)
Get on my nerves againอย่ามากวนประสาทฉันอีกนะ Spygirl (2004)
Shredded the base of the spine where all the nerves come together.มันเป็นถุงที่ฐานกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมเส้นประสาท Pilot: Part 1 (2004)
Nerves just spilled out of her like angel hair pasta.เส้นประสาทหลุดออกมา เหมือนเส้นพาสต้า Pilot: Part 1 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervesALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
nervesA man like that gets on my nerves.
nervesDon't you get on each others' nerves?
nervesEvery little thing you say gets on my nerves.
nervesHe is all nerves.
nervesHer behavior really got on my nerves.
nervesHer manner of speaking gets on my nerves.
nervesHer voice set my nerves on edge.
nervesHer way of talking got on my nerves.
nervesHis behavior really got on my nerves.
nervesHis remark got on my nerves.
nervesI didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke   FR: taper sur les nerfs
เส้นประสาทสมอง[n. exp.] (senprasāt samøng) EN: cranial nerves   
สงครามประสาท[n. exp.] (songkhrām prasāt) EN: war of nerves ; nerve warfare   FR: guerre des nerfs [f]
สงครามเส้นประสาท[n. exp.] (songkhrām sen prasāt) EN: war of nerves   FR: guerre des nerfs [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVES    N ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nerves    (v) nˈɜːʴvz (n @@1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
育児ノイローゼ[いくじノイローゼ, ikuji noiro-ze] (n) maternity nerves; maternity neurosis [Add to Longdo]
運動神経[うんどうしんけい, undoushinkei] (n,adj-no) motor nerves; reflexes [Add to Longdo]
交感神経[こうかんしんけい, koukanshinkei] (n,adj-no) sympathetic nerves [Add to Longdo]
自律神経[じりつしんけい, jiritsushinkei] (n,adj-no) autonomic nerves; (P) [Add to Longdo]
神経に障る;神経にさわる[しんけいにさわる, shinkeinisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to hit a nerve; to get on one's nerves [Add to Longdo]
神経を尖らせる;神経をとがらせる[しんけいをとがらせる, shinkeiwotogaraseru] (exp,v1) to get on one's nerves [Add to Longdo]
神経戦[しんけいせん, shinkeisen] (n) war of nerves [Add to Longdo]
脊髄神経[せきずいしんけい, sekizuishinkei] (n) spinal nerves [Add to Longdo]
胆気[たんき, tanki] (n) courage; guts; nerves of steel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nerves
   n 1: an uneasy psychological state; "he suffered an attack of
      nerves" [syn: {nervousness}, {nerves}]
   2: control of your emotions; "this kind of tension is not good
     for my nerves"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top