ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hasten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hasten-, *hasten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hasten(vt) รีบเร่ง, See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด, Syn. hurry, rush, speed, Ant. crawl, creep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hasten(เฮ'เซิน) vt., vi. เร่ง, เร่งรีบ, เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive, run, hurry
chasten(เช'เซิน) { chastened, chastening, chastens } vt. ตักเตือน, สั่งสอน, ลงโทษ, สกัด, ระงับ, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hasten(vi) เร่งรีบ, รีบ, ฉับไว, รีบด่วน, เร่งเร้า
chasten(vt) เฆี่ยนตี, ลงโทษ, สั่งสอน, ตักเตือน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You do not hasten upYou do not hasten up Sex Is Zero (2002)
We must hasten the awakening of Unit 01.ใช่ เราต้องเร่งการตื่นขึ้นของ 01 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
To hasten victory.Counter to proper training. Mark of the Brotherhood (2010)
I shall hasten to present it to my master.A moment, slave. Mark of the Brotherhood (2010)
If we hasten that process, it is our moral duty to explore it.ถ้าเรามีทางใดที่จะเร่งกระบวนการนั้น มันก็เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของเราที่จะต้องหาทางทำมันให้ได้ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Hasten and head for Liaoxi.การรีบเร่งมุ่งหน้าไปลีโอซี Episode #1.4 (2010)
Do not hasten in vain.อย่าผลีผลามจะสูญเปล่า Episode #1.4 (2010)
Yeohwa, you must hasten and depart immediately.โยวา เจ้าต้องรีบไปจากนี่ Episode #1.4 (2010)
If it doesn't work, it may hasten your demise.ฉีดให้ผม ถ้ามันไม่ได้ผล อาจเร่งให้คุณตายเร็วขึ้น World Leader Pretend (2011)
Well, maybe I can hasten your decision.บางทีฉันอาจเร่งให้ แกตัดสินใจเร็วเกินไป Guilt (2011)
And I am willing to believe whatever revelations tumble from her lips, if they shall hasten such a day.และข้ายอมเชื่อโองการอันไดก็ตาม ที่ออกมาจากปากของนาง ถ้ามันจะช่วยเร่งให้ถึงวันนั้น A Place in This World (2012)
How do we know Ivy didn't try to hasten our mother's death?เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอวี่ไม่ได้พยายามที่จะเร่งรัดการตายของแม่เรา The Princess Dowry (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hastenAs soon as he heard of it, he hastened to the spot.
hastenI must hasten to add that I do not mean to blame him.
hastenShe hastened to deny the story.
hastenThe medicine hastened the process of growth.
hastenThe mistake hastened his retirement.
hastenThey hastened to execute the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งมือ(v) speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai Definition: เร่งให้เร็วขึ้น
ส่งท้าย(v) hasten the speed on the stern of a boat, Thai Definition: พายกระตุ้นท้ายเรือเพื่อให้แล่นเร็ว
ตาลีตาเหลือก(v) hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai Definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ร่าน(v) hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, ด่วน, เร่ง, Example: ผู้จัดการเร่งร่านงานให้เสร็จก่อนสิ้นปี
รุกร้น(v) hasten, See also: hurry, rush, dash, Syn. รีบเร่ง, Thai Definition: เร่งเข้าไป
รุด(v) hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai Definition: ด่วนไปทันที
เร่ง(v) hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, Example: เราจะต้องเร่งพัฒนาให้เศรษฐกิจของเรายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง, Thai Definition: บังคับให้เร็ว, บอกเตือนให้รีบปฏิบัติ
เร่งรีบ(v) hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21
จ้ำ(v) speed up, See also: hasten, hurry up, Ant. เอื่อย, Example: เพราะเขาเอวบางร่างเล็กจึงเดินได้คล่อง เมื่อออกเดินก็จ้ำเอาจ้ำเอา, Thai Definition: อาการที่ทำเร็วๆ ถี่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้ำ[jam] (v) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken  FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ขนาบ[khanāp] (v) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke  FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
หลาบจำ[lāpjam] (v) EN: be chastened  FR: se souvenir de la leçon
ลน[lon] (v) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky
ลงทัณฑ์[longthan] (v) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour  FR: punir ; sanctionner
เร่ง[reng] (v) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite  FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[reng-rīp] (v) EN: hasten ; hurry ; rush  FR: se dépêcher ; se hâter
รีบ[rīp] (v) EN: rush ; hasten ; hurry  FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.)
รีบไปทำงาน[rīp pai thamngān] (v, exp) EN: hasten to the office  FR: s'empresser d'aller au travail

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hasten
hastens
hastened
hastening
hastening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hasten
hastens
hastened
hastening

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǐ, ㄕˇ, / ] hasten; proceed to; sail a vessel #8,282 [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, / ] hasten; run; open up; gallop #21,717 [Add to Longdo]
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ,   /  ] hasten home for the funeral of a parent or grandparent #59,687 [Add to Longdo]
[zǎn, ㄗㄢˇ, / ] hasten; urge #169,441 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hasten | hastend | hastet | hasteteto scat | scatting | scats | scatted [Add to Longdo]
hasten | hastend | gehastet | hastetto scurry | scurrying | scurried | scurries [Add to Longdo]
hasten; eilento hustle [Add to Longdo]
hastento skelter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
進める[すすめる, susumeru] (v1, vt) to advance; to promote; to hasten; (P) #6,735 [Add to Longdo]
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s, vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
急がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on [Add to Longdo]
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed [Add to Longdo]
急ぐ[いそぐ, isogu] (v5g, vi, vt) to hurry; to rush; to hasten; to make something happen sooner; (P) [Add to Longdo]
駆けつける(P);駆け付ける;駆付ける[かけつける, kaketsukeru] (v1, vi) to run to; to come running; to rush (someplace); to hasten; (P) [Add to Longdo]
死に急ぐ[しにいそぐ, shiniisogu] (v5g, vi) to hasten one's death [Add to Longdo]
取り急ぐ;取急ぐ[とりいそぐ, toriisogu] (v5g, vi) to hurry; to hasten [Add to Longdo]
先を急ぐ[さきをいそぐ, sakiwoisogu] (exp, v5g) to hurry; to hasten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hasten \Has"ten\ (h[=a]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Hastened}
   (h[=a]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Hastening}
   (h[=a]s"'n*[i^]ng).]
   To press; to drive or urge forward; to push on; to
   precipitate; to accelerate the movement of; to expedite; to
   hurry.
   [1913 Webster]
 
      I would hasten my escape from the windy storm. --Ps.
                          lv. 8.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hasten \Has"ten\, v. i.
   To move with celerity; to be rapid in motion; to act speedily
   or quickly; to go quickly.
   [1913 Webster]
 
      I hastened to the spot whence the noise came. --De Foe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hasten
   v 1: act or move at high speed; "We have to rush!"; "hurry--it's
      late!" [syn: {rush}, {hasten}, {hurry}, {look sharp},
      {festinate}]
   2: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests";
     "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot},
     {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush along},
     {cannonball along}, {bucket along}, {belt along}, {step on
     it}] [ant: {dawdle}, {linger}]
   3: speed up the progress of; facilitate; "This should expedite
     the process" [syn: {expedite}, {hasten}]
   4: cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high
     fever and allergic reactions" [syn: {induce}, {stimulate},
     {rush}, {hasten}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 hasten /hastən/
  scat; scurry; skelter

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top