ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relaxed

R IH0 L AE1 K S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relaxed-, *relaxed*, relax, relaxe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relaxed(adj) ซึ่งผ่อนคลาย, See also: ซึ่งรู้สึกสบาย, Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxedly(adv) อย่างผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pin out, relaxed and died.และเดินไปที่เตียงขาออกผ่อน คลายและเสียชีวิต How I Won the War (1967)
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน The Little Prince (1974)
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น Basic Instinct (1992)
The vagina has to be relaxed in order to open and receive.ช่องจะต้องผ่อนคลาย เพื่อที่จะให้เปิด และยอมรับ The Story of Us (1999)
He looks very relaxed for just having shot somebody.เขาดูผ่อนคลาย หลังจากได้ยิงคนอื่น Crash (2004)
But the Evo III has not relaxed one bit.แต่E3ก็ยังคงไม่ยอมให้กับทั้งสองคัน Initial D (2005)
I wonder if they're relaxed and sleeping after making a person like that.ข้าน่ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้พวกเขาคงสบายไปแล้วมั้ง หลังจากที่ทำลายชีวิตคนทั้งคน Bomui walcheu (2006)
Are you more relaxed after telling me?คุณรู้สึกสบายใจหลังจากที่ได้คุยกับผมใช่มั้ย Princess Hours (2006)
Why are you so relaxed about this? - So he's got your ID Card. So what?ครูจะเก็บงานที่สั่งไป Cassie (2007)
I'm confident and relaxed with my ability to improvise.ใจเย็น ซิด ฉันยังเย็นเลย ทำไมนายไม่เดือนร้อนเลยวะ Cassie (2007)
I would have relaxed and dropped the manipulative plotting and devoted myself to being the best girlfriend ever.ฉันควรจะรู้สึกเบาใจ และ ลดความพยายามที่จะปรับตัวไปแล้ว ฉันวางบทและทุ่มเทตัวของฉันเพื่อที่จะเป็น แฟนที่ดีที่สุด ที่เค้าเคยมี Never Been Marcused (2008)
Relaxed yet?แต่มันค่อนข้างเยี่ยมมาก ใช่ ดูเหมือนจะอย่างนั้น ABQ (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relaxedA cup of hot soup relaxed me.
relaxedBe relaxed and put the other person at ease.
relaxedHe feels relaxed when he's playing the guitar.
relaxedHe relaxed his hold on me.
relaxedHow can I feel relaxed, with you watching me like that?
relaxedI also really had the feeling of having had a relaxed day with my family for the first time in a long while.
relaxedI feel relaxed with him.
relaxedI feel relaxed with you.
relaxedI felt much more relaxed.
relaxedImport regulations have been relaxed recently.
relaxedI relaxed at home last Sunday.
relaxedI was nervous at first but gradually got more relaxed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเบาสมอง(n) light matter, See also: relaxed matter, Ant. เรื่องหนักสมอง, Example: นอกจากเรื่องแปลกับบทกวีแล้ว หนังสือนี้ยังมีเรื่องเบาสมองแทรกอยู่ทั่วๆ ไปในเล่มด้วย, Count Unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
โล่งใจ[lōngjai] (v) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed  FR: être soulagé ; être apaisé
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (v) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed  FR: jubiler
สบาย ๆ[sabāi-sabāi] (x) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy  FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELAXED R IH0 L AE1 K S T
RELAXED R IY0 L AE1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relaxed (v) rˈɪlˈækst (r i1 l a1 k s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松泛[sōng fàn, ㄙㄨㄥ ㄈㄢˋ, / ] relaxed #344,455 [Add to Longdo]
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙, / ] relaxed; easy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgelockert; entspannt { adj } | aufgelockerter | am aufgelockertstenrelaxed | more relaxed | most relaxed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆた, yuta] (adj-na) (arch) relaxed #2,868 [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n, vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv, adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]
気安い;気易い[きやすい, kiyasui] (adj-i) relaxed; familiar; easy to access; friendly [Add to Longdo]
自然体[しぜんたい, shizentai] (n) (1) natural posture or stance (esp. in judo); (2) relaxed, open attitude [Add to Longdo]
心が和む[こころがなごむ, kokoroganagomu] (exp, v5m) to feel relaxed [Add to Longdo]
心休まる[こころやすまる, kokoroyasumaru] (v5r, vi) to feel at ease; to feel relaxed [Add to Longdo]
締まりがない;締まりが無い;締りが無い;しまりが無い[しまりがない, shimariganai] (exp, adj-i) (See 締まりのない, だらしが無い) not at all tense; relaxed; calm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re*lax"\ (r?-l?ks"), v. t. [imp. & p. p. {Relaxed}
   (-l?kst"); p. pr. & vb. n. {Relaxing}.] [L. relaxare; pref.
   re- re- + laxare to loose, to slacken, from laxus loose. See
   {Lax}, and cf. {Relay}, n., {Release}.]
   1. To make lax or loose; to make less close, firm, rigid,
    tense, or the like; to slacken; to loosen; to open; as, to
    relax a rope or cord; to relax the muscles or sinews.
    [1913 Webster]
 
       Horror . . . all his joints relaxed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nor served it to relax their serried files.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make less severe or rigorous; to abate the stringency
    of; to remit in respect to strenuousness, earnestness, or
    effort; as, to relax discipline; to relax one's attention
    or endeavors.
    [1913 Webster]
 
       The statute of mortmain was at several times relaxed
       by the legislature.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to relieve from attention or effort; to ease; to
    recreate; to divert; as, amusement relaxes the mind.
    [1913 Webster]
 
   4. To relieve from constipation; to loosen; to open; as, an
    aperient relaxes the bowels.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To slacken; loosen; loose; remit; abate; mitigate; ease;
     unbend; divert.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relaxed
   adj 1: without strain or anxiety; "gave the impression of being
       quite relaxed"; "a relaxed and informal discussion" [ant:
       {tense}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top