ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relaxed

R IH0 L AE1 K S T   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relaxed-, *relaxed*, relax, relaxe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relaxed[ADJ] ซึ่งผ่อนคลาย, See also: ซึ่งรู้สึกสบาย, Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxedly[ADV] อย่างผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pin out, relaxed and died.และเดินไปที่เตียงขาออกผ่อน คลายและเสียชีวิต How I Won the War (1967)
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน The Little Prince (1974)
You look different today. More relaxed.คุณดูต่างออกไปนะวันนี้ ดูผ่อนคลายขึ้น Basic Instinct (1992)
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น Basic Instinct (1992)
You know, when the Swiss want to get relaxed...พวกนายรู้มั้ย เวลาที่พวกสวิส ทำให้ทีมผ่อนคลาย... Cool Runnings (1993)
Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get in with catlike movements; you need to get relaxed.สิ่งสำคัญเวลาคุณจะเข้าไปในสเลด คุณต้องเคลื่อนไหวเหมือนแมว คุณต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง Cool Runnings (1993)
The vagina has to be relaxed in order to open and receive.ช่องจะต้องผ่อนคลาย เพื่อที่จะให้เปิด และยอมรับ The Story of Us (1999)
You look so relaxedท่าทางไม่หนักใจเลย นี่ Infernal Affairs (2002)
I want to feel relaxed.แต่มันอึดอัดนี่นา Yomigaeri (2002)
You are completely asleep and relaxed.เธอกำลังนอนหลับสนิด ผ่อนคลาย The Butterfly Effect (2004)
He looks very relaxed for just having shot somebody.เขาดูผ่อนคลาย หลังจากได้ยิงคนอื่น Crash (2004)
I have never felt so relaxed.ไม่เคยสบายขนาดนี้มาก่อนเลย Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relaxedA cup of hot soup relaxed me.
relaxedBe relaxed and put the other person at ease.
relaxedHe feels relaxed when he's playing the guitar.
relaxedHe relaxed his hold on me.
relaxedHow can I feel relaxed, with you watching me like that?
relaxedI also really had the feeling of having had a relaxed day with my family for the first time in a long while.
relaxedI feel relaxed with him.
relaxedI feel relaxed with you.
relaxedI felt much more relaxed.
relaxedImport regulations have been relaxed recently.
relaxedI relaxed at home last Sunday.
relaxedI was nervous at first but gradually got more relaxed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเบาสมอง[N] light matter, See also: relaxed matter, Ant. เรื่องหนักสมอง, Example: นอกจากเรื่องแปลกับบทกวีแล้ว หนังสือนี้ยังมีเรื่องเบาสมองแทรกอยู่ทั่วๆ ไปในเล่มด้วย, Count unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed   FR: être soulagé ; être apaisé
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

CMU English Pronouncing Dictionary
RELAXED    R IH0 L AE1 K S T
RELAXED    R IY0 L AE1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relaxed    (v) rˈɪlˈækst (r i1 l a1 k s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松泛[sōng fàn, ㄙㄨㄥ ㄈㄢˋ, / ] relaxed, #344,455 [Add to Longdo]
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙, / ] relaxed; easy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgelockert; entspannt {adj} | aufgelockerter | am aufgelockertstenrelaxed | more relaxed | most relaxed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
[ゆた, yuta] (adj-na) (arch) relaxed [Add to Longdo]
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]
気安い;気易い[きやすい, kiyasui] (adj-i) relaxed; familiar; easy to access; friendly [Add to Longdo]
自然体[しぜんたい, shizentai] (n) (1) natural posture or stance (esp. in judo); (2) relaxed, open attitude [Add to Longdo]
心が和む[こころがなごむ, kokoroganagomu] (exp,v5m) to feel relaxed [Add to Longdo]
心休まる[こころやすまる, kokoroyasumaru] (v5r,vi) to feel at ease; to feel relaxed [Add to Longdo]
締まりがない;締まりが無い;締りが無い;しまりが無い[しまりがない, shimariganai] (exp,adj-i) (See 締まりのない,だらしが無い) not at all tense; relaxed; calm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relax \Re*lax"\ (r?-l?ks"), v. t. [imp. & p. p. {Relaxed}
   (-l?kst"); p. pr. & vb. n. {Relaxing}.] [L. relaxare; pref.
   re- re- + laxare to loose, to slacken, from laxus loose. See
   {Lax}, and cf. {Relay}, n., {Release}.]
   1. To make lax or loose; to make less close, firm, rigid,
    tense, or the like; to slacken; to loosen; to open; as, to
    relax a rope or cord; to relax the muscles or sinews.
    [1913 Webster]
 
       Horror . . . all his joints relaxed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nor served it to relax their serried files.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To make less severe or rigorous; to abate the stringency
    of; to remit in respect to strenuousness, earnestness, or
    effort; as, to relax discipline; to relax one's attention
    or endeavors.
    [1913 Webster]
 
       The statute of mortmain was at several times relaxed
       by the legislature.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to relieve from attention or effort; to ease; to
    recreate; to divert; as, amusement relaxes the mind.
    [1913 Webster]
 
   4. To relieve from constipation; to loosen; to open; as, an
    aperient relaxes the bowels.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To slacken; loosen; loose; remit; abate; mitigate; ease;
     unbend; divert.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relaxed
   adj 1: without strain or anxiety; "gave the impression of being
       quite relaxed"; "a relaxed and informal discussion" [ant:
       {tense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top