ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hastily

HH EY1 S T AH0 L IY0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hastily-, *hastily*, hasty
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hastily[ADV] อย่างรีบเร่ง, See also: อย่างเร่งด่วน, Syn. hurriedly, precipitately, rapidly

English-Thai: Nontri Dictionary
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา Help! (1965)
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Since it's a 55 million dollar contract, we can't just hastily agree to it.เนื่องจากมันเป็นสัญญามูลค่า 55 ล้านดอลล่า เราคงไม่สามารถเร่งรีบในการตัดสินใจได้ Episode #1.1 (2012)
Minutes later, there was a hastily added conference with Secretary of Defense McNamara.ต่อด้วยรัฐมนตรีกลาโหมแมคนามารา Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hastilyDo not answer hastily.
hastilyHastily acquired knowledge was not enough to solve the problem.
hastilyI calculated hastily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกลี้ลุกลน[ADV] hurriedly, See also: hastily, Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: เขามองดูรอบตัวเขาอย่างลุกลี้ลุกลน, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
หัวซุน[ADV] hastily, See also: precipitantly, Syn. หังซุกหัวซุน, Example: คนที่เสียพนันฟุตบอล แล้วไม่มีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ หลายคนต้องหนีหัวซุน บางคนจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย, Thai definition: โงหัวไม่ขึ้น
อย่างเร่งรีบ[ADV] hastily, See also: hurriedly, quickly, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งด่วน, Ant. ช้า, Example: การก่อสร้างตึกเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากเหลือเวลาในการก่อสร้างเพียงปีเศษเท่านั้น
ผลีผลาม[ADV] hastily, See also: too fast, rashly, hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ลุกลน, ผลุนผลัน, พรวดพราด, Example: เขาผลีผลามเข้าไปในค่ายของศัตรูโดยไม่ทันวางแผนให้รอบคอบ, Thai definition: รีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวัง หรือไม่ถูกกาลเทศะ
ผลุน[ADV] hastily, See also: hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ถลัน, พรวด, ผลีผลาม, หุนหัน, ผลุนผลัน, Example: เขาวิ่งผลุนออกจากบ้านไปโดยไม่บอกกล่าวใคร, Thai definition: โดยรวดเร็วทันที (อย่างไม่ได้นึกคาดหมาย)
รีบร้อน[ADV] hurriedly, See also: hastily, in a hurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: อีเก้งสองตัวแม่ลูกพากันวิ่งผ่านหน้าไปเราอย่างรีบร้อน
ตามควาย[ADV] hastily, See also: hurriedly, Syn. รีบร้อน, Example: เขาเดินอย่างตามควาย จนเพื่อนๆ บ่นว่าตามไม่ทัน, Thai definition: อย่างมีอาการเร่งรีบ, Notes: (สำนวน)
ตาลีตาเหลือก[ADV] hurriedly, See also: hastily, speedily, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน, Ant. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: เขาวิ่งตาลีตาเหลือกขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานี, Thai definition: อย่างมีอาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตาเหลือก[ADV] hastily, See also: hurriedly, speedily, Syn. ตาลีตาเหลือก, ตาลีตาลาน, ลนลาน, รีบร้อน, Ant. เรื่อย ๆ, เชื่องช้า, Example: เขารีบตาเหลือกไปทำงานเพราะตื่นสายมาก, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตะกรุมตะกราม[ADV] voraciously, See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously, Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม, Example: แมวดำพเนจรกินข้าวคลุกกับปลาทูอย่างตะกรุมตะกราม, Thai definition: ทำไปอย่างผลีผลาม ขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวซุน[adj.] (hūasun) EN: hastily ; precipitantly   FR: précipitamment ; hâtivement
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently   FR: impétueusement
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately   
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry   FR: à la hâte ; hâtivement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ตามควาย[adv.] (tām khwāi) EN: hastily ; hurriedly   FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte
ว้าวุ่น[adv.] (wāwun) EN: busily ; excitedly ; hastily ; emotionaly upset   
อย่างรีบเร่ง[adv.] (yāng rīp-reng) EN: hastily   

CMU English Pronouncing Dictionary
HASTILY HH EY1 S T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hastily (a) hˈɛɪstɪliː (h ei1 s t i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急忙[jí máng, ㄐㄧˊ ㄇㄤˊ, ] hastily, #6,872 [Add to Longdo]
匆促[cōng cù, ㄘㄨㄥ ㄘㄨˋ, ] hastily; in a hurry, #82,760 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
一夜造り[いちやずくり, ichiyazukuri] (n) built in a night; stopgap; hastily written [Add to Longdo]
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hastily \Has"ti*ly\ (h[=a]s"t[i^]*l[y^]), adv. [From {Hasty}.]
   1. In haste; with speed or quickness; speedily; nimbly.
    [1913 Webster]
 
   2. Without due reflection; precipitately; rashly.
    [1913 Webster]
 
       We hastily engaged in the war.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Passionately; impatiently. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hastily
   adv 1: in a hurried or hasty manner; "the way they buried him so
       hurriedly was disgraceful"; "hastily, he scanned the
       headlines"; "sold in haste and at a sacrifice" [syn:
       {hurriedly}, {hastily}, {in haste}] [ant: {unhurriedly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top