Search result for

sensitive

(89 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensitive-, *sensitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensitive[ADJ] ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น, See also: ซึ่งรู้สึกไว, ซึ่งตอบสนองได้ง่าย, Syn. responsive, sympathetic, Ant. insensitive
sensitive[ADJ] เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensitive(เซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อสิ่งกระตุ้น,รับความรู้สึกได้ง่าย,รู้สึกไว,ประสาทไว,รับอิทธิ-พลภายนอกได้ง่าย,ไวต่อแสง,มีเล่ห์นัยยิ่ง,เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส., See also: sensitiveness n., Syn. susceptible,predisposed,receptive,respons
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
hypersensitiveadj. ซึ่งมีความรู้สึกไวเกินไป,ไวผิดธรรมดาที่มีต่อสิ่งกระตุ้นใด ๆ, See also: hypersensitivity n.
insensitive(อินเซน'ซะทิฟว) adj. ไม่รู้สึก,ตายด้าน,ขาดความรู้สึกไวต่อ., See also: insensitivity n., Syn. unfeeling,dull
photosensitive(โฟโทเซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อแสงหรือรังสีอย่างผิดปกติ., See also: photosensitivity n. photosensitiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sensitive(adj) ประสาทไว,รู้สึกไว,ไวต่อแสง,อ่อนไหวง่าย
sensitiveness(n) ความรู้สึกไว,ความอ่อนไหว
insensitive(adj) ไม่รู้สึก,ตายด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensitive๑. -รู้สึกได้ [มีความหมายเหมือนกับ sentient ๑]๒. ไว [มีความหมายเหมือนกับ sentient ๒]๓. -อ่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitive positionตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความลับของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitive; tactileไวสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sensitive Listรายการอ่อนไหว " หมายถึง รายการสินค้าหรือสาขาการลงทุนที่มีความอ่อนไหวของ แต่ละประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากแผนงานความร่วมมือด้าน การค้าเสรีหรือการลงทุนเสรี " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you of all people know how sensitive the information in those files is.และคุณเป็นหนึ่งในคนที่รู้ว่าข้อมูลในไฟล์พวกนั้น มันละเอียดอ่อนขนาดไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
Eric,you of all people know how sensitive the information in those files is.เอริค คุณเป็นหนึ่งในคนที่รู้ว่าข้อมูลในไฟล์นั้น มันละเอียดอ่อนขนาดไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
(Sorry very sorry... ) (That bro's got some real sensitive nose.)(ขอโทษฮะ ขอโทษจริงๆ) (จมูกนายนี่รับกลิ่นไวดีจริง) Baby and I (2008)
Perhaps I can find a more sensitive one.บางทีน่าจะหาคนที่อ่อนไหวกว่านี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
Those are sensitive in the flabby parts.และพุงพลุ้ย Kung Fu Panda (2008)
Sensitive viewers, be aware. The image is disturbing.มันเป็นภาพที่ไม่ได้น่าดูนัก The Dark Knight (2008)
Maybe you don't know how to handle a sensitive one like this.บางที นายต้องนิ่มนวลกับมันหน่อย แบบนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
I know these documents are sensitive.ผมรู้ว่าเอกสารพวกนี้มันสำคัญมาก Burn After Reading (2008)
But I am perfectly willing to give back to you your sensitive shit, you know, at a time of your choosing.แต่ผมเต็มใจอย่างยิ่ง ที่จะมอบของสำคัญคืนกลับให้คุณ คุณบอกเวลามาได้เลย Burn After Reading (2008)
Come on, don't get all sensitive.ไม่เอาน่า อย่ามาอ่อนไหว The Happening (2008)
The event should be at its most sensitive tomorrow morning.เหตุการณ์นี้น่าจะอ่อนไหวที่สุดพรุ่งนี้เช้า The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensitiveA child is very sensitive to its mother's love.
sensitiveA dog is sensitive to smell.
sensitiveAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
sensitiveCat's eyes are very sensitive to light.
sensitiveDon't be so sensitive to criticism.
sensitiveDon't be too sensitive to criticism.
sensitiveEven so, kindergartens are sensitive to seasonal events.
sensitiveHe is sensitive to criticism.
sensitiveHe is too sensitive.
sensitiveHe is very sensitive to cold.
sensitiveHe is very sensitive to criticism.
sensitiveI am clever, sensitive and imaginative.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเอียดอ่อน[ADJ] sensitive, See also: touchy, delicate, easily offended, easily upset, Example: ปัญหาโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมายเป็นปัญหาละเอียดอ่อน, Thai definition: ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ
ใจน้อย[ADJ] touchy, See also: sensitive, easily offended, peevish, Syn. โกรธง่าย, แสนงอน, Ant. หนักแน่น, Example: น้องมีนิสัยใจน้อย โกรธง่ายแต่หายเร็ว
ไมยราบ[N] sensitive plant, See also: Mimosa pudica Linn., Syn. ต้นไมยราบ, ต้นกระทืบยอด, Example: ใบต้นไมยราบหุบเมื่อถูกกระเทือน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Mimosa pudica Linn. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระเฉดเมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป
น้อยอกน้อยใจ[V] feel hurt, See also: sensitive, feel neglected by, Syn. น้อยใจ, Thai definition: เสียใจที่ไม่สมหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish   FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ขี้หนาว[adj.] (khīnāo) EN: sensitive to cold   FR: frileux
ขี้ร้อน[adj.] (khīrøn) EN: sensitive to heat ; sensitive to hot weather   FR: sensible à la chaleur
แพ้[v.] (phaē) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive   FR: être allergique
ตายด้าน[v.] (tāidān) EN: be insensitive ; be blunted   
ไวต่อแสง[adj.] (wai tø saēng) EN: sensitive to the light   FR: sensible à la lumière ; photosensible

CMU English Pronouncing Dictionary
SENSITIVE    S EH1 N S AH0 T IH0 V
SENSITIVELY    S EH1 N S AH0 T IH0 V L IY0
SENSITIVENESS    S EH1 N S AH0 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensitive    (j) (s e1 n s @ t i v)
sensitively    (a) (s e1 n s @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfindungsvermögen {n}sensitive faculty [Add to Longdo]
Schnappschalter {m}sensitive switch [Add to Longdo]
druckempfindlich {adj}sensitive to pressure [Add to Longdo]
empfindlich {adj} | empfindlicher | am empfindlichstensensitive | more sensitive | most sensitive [Add to Longdo]
kälteempfindlich {adj}sensitive to cold [Add to Longdo]
lichtempfindlich {adj}sensitive to light [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
ケースセンシティブ[, ke-susenshiteibu] (n) {comp} case-sensitive [Add to Longdo]
コードセンシティブ[, ko-dosenshiteibu] (adj-na) {comp} code-sensitive [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[, kontekusutosenshiteibu] (adj-na) {comp} context-sensitive [Add to Longdo]
センシティブ[, senshiteibu] (n) {comp} sensitive [Add to Longdo]
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] (n) {comp} data-sensitive fault [Add to Longdo]
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敏感[mǐn gǎn, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ, ] sensitive; susceptible; (politically sensitive, a pretext for censorship), #3,504 [Add to Longdo]
敏感性[mǐn gǎn xìng, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] sensitive; sensitivity, #11,823 [Add to Longdo]
灵敏[líng mǐn, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] sensitive, #16,075 [Add to Longdo]
识相[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] sensitive; tactful, #49,742 [Add to Longdo]
敏感物质[mǐn gǎn wù zhì, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ˋ ㄓˋ, / ] sensitive materials [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードセンシティブ[こーどせんしていぶ, ko-dosenshiteibu] code-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
センシティブ[せんしていぶ, senshiteibu] sensitive [Add to Longdo]
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault [Add to Longdo]
プログラム依存形障害[プログラムいぞんがたしょうがい, puroguramu izongatashougai] program-sensitive fault [Add to Longdo]
接触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]
遅延変動センシティブ[ちえんへんどうセンシティブ, chienhendou senshiteibu] delay variation sensitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensitive \Sen"si*tive\, a. [F. sensitif. See {Sense}.]
   1. Having sense of feeling; possessing or exhibiting the
    capacity of receiving impressions from external objects;
    as, a sensitive soul.
    [1913 Webster]
 
   2. Having quick and acute sensibility, either to the action
    of external objects, or to impressions upon the mind and
    feelings; highly susceptible; easily and acutely affected.
    [1913 Webster]
 
       She was too sensitive to abuse and calumny.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Mech.) Having a capacity of being easily affected or
      moved; as, a sensitive thermometer; sensitive scales.
    (b) (Chem. & Photog.) Readily affected or changed by
      certain appropriate agents; as, silver chloride or
      bromide, when in contact with certain organic
      substances, is extremely sensitive to actinic rays.
      [1913 Webster]
 
   4. Serving to affect the sense; sensible. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A sensitive love of some sensitive objects.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   5. Of or pertaining to sensation; depending on sensation; as,
    sensitive motions; sensitive muscular motions excited by
    irritation. --E. Darwin.
    [1913 Webster]
 
   {Sensitive fern} (Bot.), an American fern ({Onoclea
    sensibilis}), the leaves of which, when plucked, show a
    slight tendency to fold together.
 
   {Sensitive flame} (Physics), a gas flame so arranged that
    under a suitable adjustment of pressure it is exceedingly
    sensitive to sounds, being caused to roar, flare, or
    become suddenly shortened or extinguished, by slight
    sounds of the proper pitch.
 
   {Sensitive joint vetch} (Bot.), an annual leguminous herb
    ({Aeschynomene hispida}), with sensitive foliage.
 
   {Sensitive paper}, paper prepared for photographic purpose by
    being rendered sensitive to the effect of light.
 
   {Sensitive plant}. (Bot.)
    (a) A leguminous plant ({Mimosa pudica}, or {Mimosa
      sensitiva}, and other allied species), the leaves of
      which close at the slightest touch.
    (b) Any plant showing motions after irritation, as the
      sensitive brier ({Schrankia}) of the Southern States,
      two common American species of {Cassia} ({Cassia
      nictitans}, and {Cassia Chamaecrista}), a kind of
      sorrel ({Oxalis sensitiva}), etc.
      [1913 Webster] -- {Sen"si*tive*ly}, adv. --
      {Sen"si*tive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classified \classified\ adj.
   1. arranged into classes or categories; as, {unclassified}.
 
   Syn: categorized.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. assigned to a class of documents withheld from general
    circulation; -- of information or documents. Opposite of
    {unclassified}.
 
   Note: [Narrower terms: {eyes-only}; {confidential};
      {restricted}; {secret}; {sensitive}; {top-secret}]
      [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensitive
   adj 1: responsive to physical stimuli; "a mimosa's leaves are
       sensitive to touch"; "a sensitive voltmeter"; "sensitive
       skin"; "sensitive to light" [ant: {insensitive}]
   2: being susceptible to the attitudes, feelings, or
     circumstances of others; "sensitive to the local community
     and its needs" [ant: {insensitive}]
   3: able to feel or perceive; "even amoeba are sensible
     creatures"; "the more sensible parts of the skin" [syn:
     {sensible}, {sensitive}] [ant: {insensible}]
   4: hurting; "the tender spot on his jaw" [syn: {sensitive},
     {sore}, {raw}, {tender}]
   5: of or pertaining to classified information or matters
     affecting national security
   n 1: someone who serves as an intermediary between the living
      and the dead; "he consulted several mediums" [syn:
      {medium}, {spiritualist}, {sensitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top