ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitiful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitiful-, *pitiful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitiful(adj) น่าดูถูก, See also: น่าทุเรศ
pitiful(adj) น่าสงสาร, See also: น่าเวทนา, น่าอนาถ, Syn. miserable, misfortunate, pathetic, piteous
pitifully(adv) อย่างน่าดูถูก
pitifully(adv) อย่างน่าเวทนา
pitifulness(n) ความปรานี, See also: ความสงสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitiful(พิท'ทิฟูล) adj. น่าเวทนา, น่าสงสาร, น่าดูถูก, See also: pitifulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pitiful(adj) น่าสงสาร, น่าสมเพช, น่าเวทนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
how pitiful of them.ถ้าลองคิดดูดีๆล่ะก็ พวกเขาน่าสงสารมาก Last Order: Final Fantasy VII (2005)
You look pitiful trying to forget Ju-Mong.เจ้าดูน่าเวทนานักที่พยายามจะลืมจูมง Episode #1.41 (2006)
that pitiful face that says if i don't back you up, i love the other one more.แล้วลูกก็จะทำหน้าแบบว่า หน้าตาน่าสงสาร นั่นหมายความว่า ถ้าแม่ไม่เข้าข้างเธอ แม่รักอีกฝ่ายนึงมากกว่า Smiles of a Summer Night (2007)
It's already quite pitiful to be beaten up.มันน่าสงสารนะที่ถูกตีน่ะ Flowers for My Life (2007)
Isn't it even more pitiful if you apply medicine on your own wound?มันจะไม่น่าสงสารน้อยลงหรอกนะ ถ้าคุณได้ทำแผลน่ะ Flowers for My Life (2007)
I'll be able to help out since you seem to have a pitiful life.! ฮานคยุล ถ้าอยากพูดความจริงเมื่อไหร่ ก็ค่อยโทรมาหาฉัน First Cup (2007)
Well, in the last few days he has fixed me coffee, bought me these pitiful little flowers and just now, called just to see if I'm doing okay.ก็สองสามวันก่อน เขาชงกาแฟให้ฉัน ซื้อดอกไม้มาให้ และวันนี้ก็ยังโทรมาถามว่าฉันสบายดีมั้ย Fireproof (2008)
It looks like Jasmine, but not as pitiful like jasmineมันดูคล้ายกับดอกมะลิ แต่ไม่ใช่มะลิที่ต่ำต้อย Iljimae (2008)
We are pitiful people with no money, time and abilities.เราเป็นพวกที่น่าเวทนา ไร้ซึ่งเงินทอง เวลา และความสามารถ Beethoven Virus (2008)
Right, you're pitiful as well.เออใช่ นายก็น่างสารเหมือนกัน Beethoven Virus (2008)
Begging for some pitiful bread.ขอทานสำหรับขนมปังที่น่าอนาถอย่างนั้น นี่.. Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pitifulHe's unlucky to a pitiful extent.
pitifulThat's pitiful ... don't put on such a death-bed look from just a body slam.
pitifulThe little girl, deeply moved by the old man's pitiful story, burst into tears.
pitifulThe pitiful sight moved us to tears.
pitifulThe pitiful tale fetched tears from the girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสังเวช(adj) pitiful, Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา, Thai Definition: ที่น่าเศร้าสลดหดหู่
อนาถ(adj) pitiful, See also: tragic, miserable, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผมทนเห็นภาพอนาถที่เกิดขึ้นนั่นไม่ไหว, Notes: (บาลี)
อนาถใจ(adj) pitiful, See also: miserable, tragic, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ภาพของนักการเมืองที่โกงกินกลายเป็นเรื่องอนาถใจสำหรับคนทั่วไป
น่าสมเพช(adj) pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
น่าสมเพช(adj) pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
น่าสมเพช(adj) pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pitiful
pitifully
pitifully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pitiful
pitifully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怜[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] pitiful; pathetic #2,983 [Add to Longdo]
凄怆[qī chuàng, ㄑㄧ ㄔㄨㄤˋ,   /  ] pitiful; painful; heartrending #102,690 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじらしい[ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
可哀相(P);可哀そう;可哀想(iK)[かわいそう, kawaisou] (adj-na, n) poor; pitiable; pathetic; pitiful; (P) [Add to Longdo]
可憐[かれん, karen] (adj-na, n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely [Add to Longdo]
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na, n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t, adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na, n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity [Add to Longdo]
痛々しい;痛痛しい;傷々しい(iK);傷傷しい(iK)[いたいたしい, itaitashii] (adj-i) pitiful; pathetic; painful to look at (e.g. painfully thin, painful-looking scars) [Add to Longdo]
痛ましい(P);傷ましい[いたましい, itamashii] (adj-i) pitiful; heartbreaking; tragical; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitiful \Pit"i*ful\, a.
   1. Full of pity; tender-hearted; compassionate; kind;
    merciful; sympathetic.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is very pitiful, and of tender mercy.
                          --James v. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. Piteous; lamentable; eliciting compassion.
    [1913 Webster]
 
       A thing, indeed, very pitiful and horrible.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To be pitied for littleness or meanness; miserable;
    paltry; contemptible; despicable.
    [1913 Webster]
 
       That's villainous, and shows a most pitiful ambition
       in the fool that uses it.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Despicable; mean; paltry. See {Contemptible}.
     [1913 Webster] -- {Pit"i*ful*ly}, adv. --
     {Pit"i*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pitiful
   adj 1: inspiring mixed contempt and pity; "their efforts were
       pathetic"; "pitiable lack of character"; "pitiful
       exhibition of cowardice" [syn: {pathetic}, {pitiable},
       {pitiful}]
   2: bad; unfortunate; "my finances were in a deplorable state";
     "a lamentable decision"; "her clothes were in sad shape"; "a
     sorry state of affairs" [syn: {deplorable}, {distressing},
     {lamentable}, {pitiful}, {sad}, {sorry}]
   3: deserving or inciting pity; "a hapless victim"; "miserable
     victims of war"; "the shabby room struck her as
     extraordinarily pathetic"- Galsworthy; "piteous appeals for
     help"; "pitiable homeless children"; "a pitiful fate"; "Oh,
     you poor thing"; "his poor distorted limbs"; "a wretched
     life" [syn: {hapless}, {miserable}, {misfortunate},
     {pathetic}, {piteous}, {pitiable}, {pitiful}, {poor},
     {wretched}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top