ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緊張

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緊張-, *緊張*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
过度紧张[guò dù jǐn zhāng, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] hypertension; excessive stress [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
緊張[きんちょう, kinchou] 1.การเครียด 2.ความตึงเครียด 3.การตื่นเต้นประหม่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊張[きんちょう, kinchou] (n,vs) tension; mental strain; nervousness; (P) [Add to Longdo]
緊張[きんちょうかん, kinchoukan] (n) feeling of tension; air of tension; tension; nervousness [Add to Longdo]
緊張緩和[きんちょうかんわ, kinchoukanwa] (n) detente; easing of tensions; thaw [Add to Longdo]
緊張関係[きんちょうかんけい, kinchoukankei] (n) tense relationship; tense relations; strained relations; strained ties; tension [Add to Longdo]
緊張[きんちょうびょう, kinchoubyou] (n) catatonia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.「僕、飛行機に乗るのはこれが初めてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]
I feel tense and agitated when I have too much work to do.あまりやるべき仕事があると緊張し落ち着かない。
I'm always under tension.いつも緊張しています。
I get really bad performance anxiety before (I give) a speech.スピーチの前になるとひどく緊張しちゃうんだよ僕は。 [M]
The photo catches the tension in the court very well.その写真は法廷内の緊張を非常によくとらえている。
The air was charged with tension.その場には緊張感がみなぎっていた。
The student became very nervous with the teacher watching him.その生徒は、教師に見られていたのでとても緊張した。
The specialist predicts international tension will build up.その専門家は国際緊張が高まっていくと予測している。
There are signs of growing tensions between the two countries.その両国間に緊張が高まりつつあるきざしがある。
If you stop and relax, this will relieve the tension and stress in your shoulders.ちょっと手を休めて気持ちを和らげれば、肩のストレスや緊張感がとれるよ。
Haruyo is undoubtedly under stress during this entrance-examination season.ハルヨは入試の季節になると、必ず緊張をする。
Tension is a major cause of heart disease.緊張が心臓病の主な原因だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easy there.[CN] 噢喔 別緊張 A Few Good Men (2010)
He's way too nervous for a little press conference like this.[JA] (美波) この程度の会見で 緊張し過ぎなのよ Appeal (2017)
- No, there's not. I just need to reposition it. Relax.[CN] 不會 只要稍調一下位子就好 別緊張 Push (2010)
You know, the constant tension of being hunted, not knowing what will happen next.[CN] 要知道,那種被追捕的緊張感 一直存在著 不知道接下來會怎樣 The Robber (2010)
Just relax, take it easy[JA] ♪ 緊張を解いて余裕を持ってごらん ♪ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
You nervous, boy?[JA] 緊張してるの? A Dog's Purpose (2017)
You're nervous.[CN] 我知道 你很緊張 Blink (2010)
And he has midepigastric tenderness and guarding.[CN] 他中上腹腹肌緊張 還有壓痛 Perfect Little Accident (2010)
I have had a few people over for quick interviews, and I was anxious for them to go away as soon as possible.[JA] "すごく緊張したの" "早く帰ってほしいと ずっと感じてた"  ()
This makes me really nervous.[JA] どっちがいい? (勇気)すげえ緊張すんだけど Kiss and Tell (2016)
Hey, take it easy.[CN] 嘿,別緊張 Okinawa (2010)
Don't be nervous.[JA] 緊張しないで。 The Circle (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緊張[きんちょう, kinchou] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top