ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excitable

IH0 K S AY1 T AH0 B AH0 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excitable-, *excitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excitable[ADJ] ซึ่งตื่นเต้นได้ง่าย, See also: ถูกปลุกปั่นได้ง่าย, ขี้ตื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excitable(เอคไซ'ทะเบิล) adj. ถูกเร้าได้, See also: excitably adv. ดูexcitable

English-Thai: Nontri Dictionary
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excitableเร้าขึ้น, เร้าได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a... pretty excitable person.คนสวยหัวใจเต้นผิดจังหวะ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITABLE IH0 K S AY1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excitable (j) ˈɪksˈaɪtəbl (i1 k s ai1 t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱し易い[ねっしやすい, nesshiyasui] (adj-i) excitable [Add to Longdo]
熱性[ねっせい, nessei] (n,adj-no) excitable disposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excitable \Ex*cit"a*ble\, a. [L. excitabilis inciting: cf. F.
   excitable.]
   Capable of being excited, or roused into action; susceptible
   of excitement; easily stirred up, or stimulated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excitable
   adj 1: easily excited [ant: {unexcitable}]
   2: capable of responding to stimuli [syn: {excitable},
     {irritable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top