ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meeting

M IY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meeting-, *meeting*, meet
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meeting(n) การพบกัน, See also: การเจอกัน, Syn. visit, call, appointment
meeting(n) การประชุม, See also: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม, Syn. class, conference, round table
meetinghouse(n) สถานที่ชุมนุมหรือรวมตัวกัน, Syn. church, hall, auditorium
meeting place(n) สถานที่นัดพบ, See also: สถานที่ชุมนุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meeting(มีท'ทิง) n. การชุมนุม, การพบกัน, กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน, สถานที่ชุมนุม
meeting houseบ้านชุมนุมทางศาสนา
mass meetingn. การชุมนุมขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
meeting(n) การประชุม, การชุมนุม, การดวลกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meeting in cameraการประชุมภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง [การทูต]
Meeting, Activityการประชุมกลุ่มกิจกรรม [การแพทย์]
Meeting, Committeeการประชุมใหญ่ [การแพทย์]
Meeting, Communityการประชุมกลุ่ม [การแพทย์]
Meeting, Opinion Leaderจัดประชุมผู้นำเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ The Great Dictator (1940)
Goodbye. It's been fun meeting you.ลาก่อนดีใจที่ได้พบ Rebecca (1940)
-He wants a meeting today.- เขาต้องการให้การประชุมในวันนี้ The Godfather (1972)
They want to have a meeting with me, right?พวกเขาต้องการที่จะมีการประชุมกับฉันใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Even Sollozzo's people don't know where the meeting will be held.คนแม้ Sollozzo ของไม่ทราบว่าการประชุมจะจัดขึ้น The Godfather (1972)
I want you to arrange a meeting with the heads of the five families.I want you to arrange a meeting with the heads of the five families. The Godfather (1972)
He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.He'll set up a meeting with someone you absolutely trust. The Godfather (1972)
And at that meeting you'll be assassinated.And at that meeting you'll be assassinated. The Godfather (1972)
They're arranging a meeting in Brooklyn.They're arranging a meeting in Brooklyn. The Godfather (1972)
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด Blazing Saddles (1974)
Meeting is adjourned.เลิกประชุมได้ Blazing Saddles (1974)
- Meeting is adjourned.- เลิกประชุม - งั้นหรือ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meetingA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
meetingAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
meetingAfter the meeting she headed straight to her desk.
meetingAlice wasn't present at the meeting, was she?
meetingAll the members were not present at the meeting yesterday.
meetingAll the members were present at the meeting.
meetingA lot of members assisted at the general meeting.
meetingA lot of students are present at the meeting.
meetingA notice about the next meeting was posted on the door.
meetingAre you for or against the plan he put forward at the meeting?
meetingAre you going to attend the meeting?
meetingAre you going to attend the meeting tonight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงประชุม(n) meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: บรรยากาศในวงประชุมตึงเครียดมากจนทุกคนรู้สึกอึดอัด, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมประชุม
จุดนัดพบ(n) assembly point, See also: meeting point
ผู้เข้าประชุม(n) meeting, See also: audience, Syn. ที่ประชุม
ศาลาลูกขุน(n) Luk Khun Hall in the Grand Palace, See also: meeting place for the governmental servants, Example: กฎหมายสมัยก่อนมีว่า ห้ามไปมาหาสู่กันถึงเรือน หรือซุบซิบกันในศาลาลูกขุนสองต่อสอง มีโทษถึงฟันคอ, Count Unit: หลัง, แห่ง, Thai Definition: ที่ประชุมข้าราชการ
ห้องประชุม(n) meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count Unit: ห้อง
การประชุม(n) meeting, See also: convention, assembly, conference, congress, session, Syn. การสัมมนา, Example: มีการประชุมระหว่างชาติครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ
สภาจาร(n) rules of meeting, See also: meeting rules, procedures of meeting, Thai Definition: ขนบธรรมเนียมขององค์การ, ขนบธรรมเนียมของสมาคม, ขนบธรรมเนียมของการประชุม, Notes: (สันสกฤต)
ชุมพล(n) assembly, See also: meeting, Syn. ประชุม, รวมพล, Example: ชุมพลชาวเลที่อยู่ในเกาะทางภาคใต้ของประเทศไม่อาจแข่งขันเอาชนะอิทธิพลได้
การพบกัน(n) meeting, See also: seeing, gathering, confrontation, facing, encounter, Syn. การเจอกัน, Example: การพบกันของพ่อลูกครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสืบหาที่อยู่ของคนทั้งสอง
ที่ประชุม(n) conference, See also: meeting, convention, assembly, congress, convention, colloquium, parley, interchange, Syn. ห้องประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมนุม[chumnum] (n) EN: assembly ; meeting ; party ; club  FR: assemblée [ f ]
ห้องประชุม[hǿng prachum] (n, exp) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room  FR: salle de réunion [ f ] ; salle de conférence [ f ] ; auditoire [ m ] (Belg., Sui.)
จุดนัดพบ[jut natphop] (n, exp) EN: assembly point ; meeting point  FR: point de rencontre [ m ]
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [ f ] ; réunion [ f ] ; rassemblement [ f ] ; concentration [ f ] ; meeting [ m ]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [ m ]
การพบเห็น[kān phop hen] (n, exp) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting  FR: rencontre [ f ] ; entrevue [ f ]
การพบกัน[kān phop kan] (n, exp) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter  FR: rencontre [ f ] ; confrontation [ f ]
การประชุม[kān prachum] (n) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting  FR: réunion [ f ] ; assemblée [ f ] ; conférence [ f ] ; meeting [ m ] ; session [ f ] ; forum [ m ] ; sommet [ m ] ; rassemblement [ m ] ; convention [ f ] ; comices [ mpl ] (hist.)
การประชุมบริหาร[kān prachum børihān] (n, exp) EN: executive meeting
การประชุมชี้แจง[kān prachum chījaēng] (n, exp) EN: briefing meeting  FR: briefing [ m ] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEETING M IY1 T IH0 NG
MEETINGS M IY1 T IH0 NG Z
MEETING'S M IY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meeting (v) mˈiːtɪŋ (m ii1 t i ng)
meetings (n) mˈiːtɪŋz (m ii1 t i ng z)
meeting-house (n) mˈiːtɪŋ-haus (m ii1 t i ng - h au s)
meeting-place (n) mˈiːtɪŋ-plɛɪs (m ii1 t i ng - p l ei s)
meeting-houses (n) mˈiːtɪŋ-hauzɪz (m ii1 t i ng - h au z i z)
meeting-places (n) mˈiːtɪŋ-plɛɪsɪz (m ii1 t i ng - p l ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, / ] meeting place; place where people gather, #7,743 [Add to Longdo]
会议室[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, / ] meeting; conference room, #10,425 [Add to Longdo]
会堂[huì táng, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] meeting hall; assembly hall, #27,615 [Add to Longdo]
交点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] meeting point; point of intersection, #36,073 [Add to Longdo]
经气聚集[jīng qì jù jí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, / ] meeting points of qi (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出迎え[でむかえ, demukae] TH: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง  EN: meeting
会議[かいぎ, kaigi] TH: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ  EN: meeting
[かい, kai] TH: การประชุม  EN: meeting

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begegnung { f }; Zusammenkunft { f } | Begegnungen { pl }; Zusammenkünfte { pl }meeting | meetings [Add to Longdo]
Besprechungsbericht { m }meeting report [Add to Longdo]
Besprechungsnotizen { pl }meeting minutes [Add to Longdo]
Klausursitzung { f }meeting in camera [Add to Longdo]
Kommunikationszentrum { n }meeting place [Add to Longdo]
Kostenübernahme { f }; Übernahme { f } der Kostenmeeting the costs; absorption of costs [Add to Longdo]
Sammelplatz { m }; Sammelpunkt { m }meeting place; assembly point [Add to Longdo]
Tagung { f } | Tagungen { pl }meeting | meetings [Add to Longdo]
Treffen { n } | Treffen { pl } | ein Treffen veranstaltenmeeting | meetings | to arrange a meeting [Add to Longdo]
Treffpunkt { m }meeting place [Add to Longdo]
Versammlung { f }; Sitzung { f } | eine Versammlung abhaltenmeeting | to hold a meeting [Add to Longdo]
Versammlungslokal { n }meeting place [Add to Longdo]
bedarfsgerecht { adj }meeting the demands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv, adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
アナリストミーティング[anarisutomi-teingu] (n) analyst meeting [Add to Longdo]
オープンディスカッション[o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting) [Add to Longdo]
オフミ[ofumi] (n) (abbr) { comp } (See オフラインミーティング) offline meeting [Add to Longdo]
オフラインミーティング[ofurainmi-teingu] (n) { comp } off-line meeting [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
タウンミーティング[taunmi-teingu] (n) town meeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meet \Meet\ (m[=e]t), v. t. [imp. & p. p. {Met} (m[e^]t); p. pr.
   & vb. n. {Meeting}.] [OE. meten, AS. m[=e]tan, fr. m[=o]t,
   gem[=o]t, a meeting; akin to OS. m[=o]tian to meet, Icel.
   maeta, Goth. gam[=o]tjan. See {Moot}, v. t.]
   1. To join, or come in contact with; esp., to come in contact
    with by approach from an opposite direction; to come upon
    or against, front to front, as distinguished from contact
    by following and overtaking.
    [1913 Webster]
 
   2. To come in collision with; to confront in conflict; to
    encounter hostilely; as, they met the enemy and defeated
    them; the ship met opposing winds and currents.
    [1913 Webster]
 
   3. To come into the presence of without contact; to come
    close to; to intercept; to come within the perception,
    influence, or recognition of; as, to meet a train at a
    junction; to meet carriages or persons in the street; to
    meet friends at a party; sweet sounds met the ear.
    [1913 Webster]
 
       His daughter came out to meet him.  --Judg. xi.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   4. To perceive; to come to a knowledge of; to have personal
    acquaintance with; to experience; to suffer; as, the eye
    met a horrid sight; he met his fate.
    [1913 Webster]
 
       Of vice or virtue, whether blest or curst,
       Which meets contempt, or which compassion first.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To come up to; to be even with; to equal; to match; to
    satisfy; to ansver; as, to meet one's expectations; the
    supply meets the demand.
    [1913 Webster]
 
   {To meet half way}, literally, to go half the distance
    between in order to meet (one); hence, figuratively, to
    yield or concede half of the difference in order to effect
    a compromise or reconciliation with.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meeting \Meet"ing\ (m[=e]t"[i^]ng), n.
   1. A coming together; an assembling; as, the meeting of
    Congress.
    [1913 Webster]
 
   2. A junction, crossing, or union; as, the meeting of the
    roads or of two rivers.
    [1913 Webster]
 
   3. A congregation; a collection of people; a convention; as,
    a large meeting; an harmonious meeting.
    [1913 Webster]
 
   4. An assembly for worship; as, to attend meeting on Sunday;
    -- in England, applied distinctively and disparagingly to
    the worshiping assemblies of Dissenters.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Conference; assembly; company; convention; congregation;
     junction; confluence; union.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meeting
   n 1: a formally arranged gathering; "next year the meeting will
      be in Chicago"; "the meeting elected a chairperson" [syn:
      {meeting}, {group meeting}]
   2: a small informal social gathering; "there was an informal
     meeting in my living room" [syn: {meeting}, {get together}]
   3: a casual or unexpected convergence; "he still remembers their
     meeting in Paris"; "there was a brief encounter in the
     hallway" [syn: {meeting}, {encounter}]
   4: the social act of assembling for some common purpose; "his
     meeting with the salesmen was the high point of his day"
     [syn: {meeting}, {coming together}]
   5: the act of joining together as one; "the merging of the two
     groups occurred quickly"; "there was no meeting of minds"
     [syn: {merging}, {meeting}, {coming together}]
   6: a place where things merge or flow together (especially
     rivers); "Pittsburgh is located at the confluence of the
     Allegheny and Monongahela rivers" [syn: {confluence},
     {meeting}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 meeting /metiŋ/
  1. assemblage; gathering; meeting
  2. meeting; politicalmeeting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top