ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grievous

G R IY1 V AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grievous-, *grievous*, grievou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grievous[ADJ] สลดใจ, See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง, Syn. mournful, Ant. happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก,อย่างสาหัส,อย่างมหันต์,อย่างร้ายแรง,อย่างหนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grievous bodily harmบาดเจ็บสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
Now, howsoever that may be, you are grievously to be pitied...ตอนนี้อย่างไรมันก็เป็นไปแล้ว พวกคุณคงทุกข์ใจที่ถูกเวทนา... Episode #1.5 (1995)
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล Latter Days (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
Hot. - Prepare for grievous bodily harm!- เตรียมพร้อมรับการเจ็บตัว Happily N'Ever After (2006)
Well, grievously, in its 95-year existence, the hotel has seen seven jumpers, four overdoses, five hangings,น่าเศร้าจริงๆ 95 ปีของทีนี่ มีคนกระโดดตึก 7 ราย 4 ราย เสพยาเกินขนาด 5 ราย แขวนคอตัวเอง 1408 (2007)
The droid General Grievous has our forces spread thin.นายพลกรีวัสแห่งดรอยด์ กระจายกำลังของเราออก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Have you had any success in finding General Grievous' secret weapon?ท่านค้นพบอาวุธลับของนายพลกรีฟเวียสแล้วหรือยัง? Rising Malevolence (2008)
General Grievous, this will be a suitable test for our new weapon.นายพลกรีฟเวียส นี่จะเป็นการทดสอบอย่างดี สำหรับอาวุธใหม่ของเรา Rising Malevolence (2008)
Grievous in retreat!กรีเวียสต้องล่าถอย! Destroy Malevolence (2008)
I overheard Grievous. Their hyperdrive is almost repaired.ข้าแอบได้ยินกรีวัสพูด ไฮเปอร์ไดร์ฟใกล้จะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
Anakin, I'm afraid Grievous is on to us.อนาคิน , คิดว่ากรีวัสมันรู้ตัวแล้ว Destroy Malevolence (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหัส[ADJ] severe, See also: grievous, serious, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, วิกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหัส[adj.] (sāhat) EN: severe ; grievous ; serious   FR: grave ; sérieux ; sévère
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic   FR: triste ; mélancolique

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIEVOUS    G R IY1 V AH0 S
GRIEVOUSLY    G R IY1 V AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grievous    (j) grˈiːvəs (g r ii1 v @ s)
grievously    (a) grˈiːvəsliː (g r ii1 v @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] grievous; relaxed, #326,398 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds [Add to Longdo]
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na,n) pathetic; sad; sorrowful; grievous [Add to Longdo]
憂い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled [Add to Longdo]
憂うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grievous \Griev"ous\, a. [OF. grevous, grevos, LL. gravosus. See
   {Grief}.]
   1. Causing grief or sorrow; painful; afflictive; hard to
    bear; offensive; harmful.
    [1913 Webster]
 
       The famine was grievous in the land. --Gen. xii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The thing was very grievous in Abraham's sight.
                          --Gen. xxi.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by great atrocity; heinous; aggravated;
    flagitious; as, a grievous sin. --Gen. xviii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of, or expressing, grief; showing great sorrow or
    affliction; as, a grievous cry. -- {Griev"ous*ly}, adv. --
    {Griev"ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grievous
   adj 1: causing fear or anxiety by threatening great harm; "a
       dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave
       illness"; "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a
       serious turn of events"; "a severe case of pneumonia"; "a
       life-threatening disease" [syn: {dangerous}, {grave},
       {grievous}, {serious}, {severe}, {life-threatening}]
   2: causing or marked by grief or anguish; "a grievous loss"; "a
     grievous cry"; "her sigh was heartbreaking"; "the
     heartrending words of Rabin's granddaughter" [syn:
     {grievous}, {heartbreaking}, {heartrending}]
   3: of great gravity or crucial import; requiring serious
     thought; "grave responsibilities"; "faced a grave decision in
     a time of crisis"; "a grievous fault"; "heavy matters of
     state"; "the weighty matters to be discussed at the peace
     conference" [syn: {grave}, {grievous}, {heavy}, {weighty}]
   4: shockingly brutal or cruel; "murder is an atrocious crime";
     "a grievous offense against morality"; "a grievous crime";
     "no excess was too monstrous for them to commit" [syn:
     {atrocious}, {flagitious}, {grievous}, {monstrous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top