ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nervousness

N ER1 V AH0 S N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nervousness-, *nervousness*, nervousnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervousness(n) ความประหม่า, See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
nervousness(n) โรคเส้นประสาท, อาการทางประสาท, ความขวัญอ่อน, ความกลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll save you the pain and nervousness of waiting for the answer.กับการรอคำตอบ ฉันตกลงจะร่วมทำโปรเจ็คกับนาย ยินดีด้วยนะ! The Bus Pants Utilization (2011)
So you must have been hiding your nervousness from others.แต่ดูเหมือนว่าเธอขบฟัน ดังนั้นเธอต้องซ่อนความประหม่าไม่ให้คนอื่นเห็น The Ghost in the Machine (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขลาด(n) apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai Definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NERVOUSNESS N ER1 V AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervousness (n) nˈɜːʳvəsnəs (n @@1 v @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] nervousness #25,165 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過敏[かびん, kabin] (adj-na, n) nervousness; oversensitivity; (P) [Add to Longdo]
緊張[きんちょう, kinchou] (n, vs) tension; mental strain; nervousness; (P) [Add to Longdo]
緊張感[きんちょうかん, kinchoukan] (n) feeling of tension; air of tension; tension; nervousness [Add to Longdo]
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] (adj-na, n) nervousness; (being) highly strung; sensitiveness; neurotic; (P) [Add to Longdo]
虫押え[むしおさえ, mushiosae] (n) children's medicine for nervousness; snack for an empty stomach [Add to Longdo]
虫薬[むしぐすり, mushigusuri] (n) children's medicine for nervousness [Add to Longdo]
疳の虫;かんの虫;癇の虫[かんのむし, kannomushi] (n) (1) convulsions (in a child); nervousness; short-temperedness; (2) bug thought to cause children's diseases [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nervousness \Nerv"ous*ness\, n.
   State or quality of being nervous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nervousness
   n 1: the anxious feeling you have when you have the jitters
      [syn: {jitteriness}, {jumpiness}, {nervousness},
      {restiveness}]
   2: an uneasy psychological state; "he suffered an attack of
     nerves" [syn: {nervousness}, {nerves}]
   3: a sensitive or highly strung temperament

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top