Search result for

การนัด

(56 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การนัด-, *การนัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัด[N] appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
การนัด[N] sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
การนัดหยุดงาน[N] strike, See also: calling for a strike, walkout, protest, Syn. การประท้วงหยุดงาน, การสไตรค์, Example: นับแต่ไตรมาสแรก ได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างปรับค่าแรงให้สูงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
snapการนัดประชุมกะทันหัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strikeการนัดหยุดงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strikeการนัดหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike, generalการนัดหยุดงานทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general strikeการนัดหยุดงานทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general strikeการนัดหยุดงานทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sympathetic strike; strike, sympatheticการนัดหยุดงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, sympathetic; sympathetic strikeการนัดหยุดงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, wildcatการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dating (Social customs)การนัดพบฉันท์ชู้สาว [TU Subject Heading]
Online datingการนัดพบฉันท์ชู้สาวทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Strikes and lockoutsการนัดหยุดงาน [TU Subject Heading]
Appointments and Schedulesการนัดหมายและกำหนดการ [การแพทย์]
Datingการนัดหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've arranged this meeting so you could blackmail me?คุณจัดการนัดพบนี่เพื่อมาแบล็คเมล์ผมงั้นเหรอ? Eggtown (2008)
When I laid out the terms of our arrangement.ในตอนฉันวางกฎสำหรับการนัดพบของเรา Under & Out (2008)
Every other date, Tuxhorn has details for his appointmentsวันอื่นๆทักซ์ฮอร์นจะเขียนรายละเอียดการนัด Shut Down (2008)
Scylla, the meeting today at 4:00 is about Scylla.ซิลล่า, การนัดพบวันนี้ตอน 4 โมง เกี่ยวกับซิลล่า Shut Down (2008)
If you were having a secret meeting,ถ้านายมีการนัดหมายลับๆ Shut Down (2008)
We think there's a Scylla meeting this afternoon at 4:00. Where?เราคิดว่า จะมีการนัดพบเกี่ยวกับซีลล่าบ่ายนี้ตอน 4โมง Shut Down (2008)
Strange place for a meeting.เป็นสถานที่ที่แปลกสำหรับการนัดพบนะ Shut Down (2008)
What's inevitable is a meeting with Scylla.-ที่หนีไม่พ้นคือการนัดพบกันเกี่ยวกับซิลล่าต่างหาก\ Shut Down (2008)
It wasn't a meetingมันไม่ใช่การนัดพบกัน Shut Down (2008)
It was a meetingมันเป็นการนัดพบ Shut Down (2008)
It wasn't a meetingมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การนัดพบ Eagles and Angels (2008)
It was a meetingมันเป็นการนัดพบ Eagles and Angels (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting   FR: rendez-vous [m]
การนัดหมาย[n.] (kān nat māi) EN: appointment   FR: rendez-vous [m]
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appointment[N] การนัดพบ, See also: การนัดหมาย, Syn. meeting, assignment
blind date[N] การนัดพบกับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน
date[N] การนัดหมาย, See also: การนัดพบ, Syn. agreement, appointment, commitment, engagement, rendezvous, schedule
general strike[N] การนัดหยุดงานของคนงานทั่วประเทศ
rendezvous[N] การนัดพบ, See also: การชุมนุม, Syn. appointment, meeting
heavy date[SL] การนัดพบคนสำคัญ, See also: การนัดหมายสำคัญกับบางคน
tryst[N] การนัดพบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
rendezvous(ราน'ดะว'ู) n. การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุมนุม,ที่ชุมนุมพล,ที่นัดพบในอวกาศของสถานีอวกาศ2ลำ vi. นัดพบ,ชุมนุมกัน pl. rendezvous, Syn. place for meeting
tryst(ทริสทฺ,ไทรสทฺ) n.การนัดหมาย,สถานที่นัดพบ. vi. นัดหมาย,นัดพบ., See also: tryster n., Syn. rendezvous,date

English-Thai: Nontri Dictionary
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
BLIND blind date(n) การนัดบอด
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ
rendezvous(n) การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุนนุม
strike(n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก
tryst(n) การลอบพบกัน,การนัดหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement

German-Thai: Longdo Dictionary
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,

French-Thai: Longdo Dictionary
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top