ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เห็นด้วย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นด้วย-, *เห็นด้วย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นด้วย(v) go along with, See also: follow, conform, haul, comply with, agree with, Syn. เห็นตาม, Ant. ขัดแย้ง, Example: ในที่ประชุมเห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I agree.ผมเห็นด้วย The Patriot in Purgatory (2012)
Dissenting about?ไม่เห็นด้วยกับอะไร The Great Dictator (1940)
Not at all. I'm a firm believer in that myself.ไม่เลย ผมกลับเห็นด้วยอย่างยิ่ง Rebecca (1940)
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ Rebecca (1940)
I don't think he ever notices what I wear.ฉันไม่คิดว่าเขาสังเกตเห็นด้วยซํ้า ว่าฉันสวมใส่อะไร Rebecca (1940)
I entirely agree with you, Colonel.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านผู้พัน Rebecca (1940)
Hear, hear.- เห็นด้วย Rebecca (1940)
Perhaps if the gentleman down there who is disagreeing with us could tell us why.บางทีถ้าสุภาพบุรุษลงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราจะบอกเราว่าทำไม 12 Angry Men (1957)
Anyone doesn't agree?ทุกคนไม่เห็นด้วย? 12 Angry Men (1957)
Excuse me. This was a secret ballot. We all agreed on that, no?ขอโทษนะ นี่คือการลงคะแนนลับ เราทุกคนเห็นด้วยกับการที่ไม่ได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
What's essential is invisible to the eye.สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา The Little Prince (1974)
It's just a theory that I happen to agree with.ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมเห็นด้วย Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นด้วย[hendūay] (v) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve  FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เห็นด้วย[hendūay] (xp) EN: right ; that's right ; you're right  FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (v, exp) EN: I couldn't agree more  FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (xp) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more  FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire

English-Thai: Longdo Dictionary
in favor of(phrase) เห็นด้วยกับ เช่น Scriptural and Statistical Views in Favor of Slavery., Supreme Court rules in favor of eBay., Syn. in favour of

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accede(vi) เห็นด้วย, See also: ยินยอม, ยอมรับ, Syn. agree, consent
accept(vt) เห็นด้วย, See also: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม
accord(vi,, vt) เห็นด้วย, See also: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง, Syn. reconcile
agree(vt) เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง
agree(vi) เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง, Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform, Ant. differ, disagree, refuse
approve(vt) เห็นด้วย, See also: เห็นควร, เห็นสมควร, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, Syn. affirm, support, ratify, Ant. refect, veto
assent(vi) เห็นด้วย, See also: ยอมรับ, ยินยอม, Syn. agree, concur
acquiesce in(phrv) เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
acquiesce to(phrv) เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
agree about(phrv) เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วย, Syn. agree on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม, กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accept(แอคเซพทฺ') vt., vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ, ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to
agree(อะกรี') vt., vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม, สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้, ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ , เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ, การรับ, การเห็นด้วย
accord(vi, vt) สอดคล้อง, เห็นด้วย, ยินยอม, ให้
agree(vt) เห็นด้วย, ตกลง, ยินยอม, ถูกต้อง, เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย, เหมาะ, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย, การตกลง, ความยินยอม, ข้อตกลง, สัญญา
approbation(n) การเห็นชอบ, การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม, การเห็นด้วย, การเห็นชอบ, การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย, เห็นชอบ, ยินยอม, อนุมัติ, อนุญาต, พอใจ, ถูกใจ
assent(vi) เห็นด้วย, ตกลง, ยอมรับ, ยินยอม
aye(n) คะแนนเห็นด้วย

German-Thai: Longdo Dictionary
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: selbstverständlich, Syn. natürlich
einsehen(vi) |sah ein, hat eingesehen| เห็นด้วย, See also: akzeptieren
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| ยอมรับด้วยดี, เห็นด้วย เช่น eine Bedingung annehmen ยอมรับเงื่อนไข
einverstanden(adj, pp) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้, See also: Related: zustimmen

French-Thai: Longdo Dictionary
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: regarder
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top