Search result for

*coup*

(525 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coup, -coup-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coup[N] รัฐประหาร, See also: ปฏิวัติ, Syn. revolution, overthrow
couple[N] คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
couple[N] คู่สามีภรรยา
couple[VT] ทำให้เชื่อมต่อ, Syn. unite, join, link
couple[VI] มีเพศสัมพันธ์
couple[N] สองสิ่งที่คล้ายกัน, Syn. pair, twosome
couple[N] สิ่งที่เชื่อมติดกัน, Syn. bond, link
coupon[N] คูปอง, See also: บัตรแลกสินค้าที่ได้จากร้านค้า
coupon[N] แบบฟอร์ม
coupon[SL] หน้า
recoup[VT] เอาคืน, See also: เรียกคืน, Syn. recover, retrieve
recoup[VT] หักกลบลบหนี้, See also: ชดใช้, Syn. compensate, reimburse
coupler[N] สิ่งที่ใช้เชื่อมต่อ
couplet[N] คู่เหมือน, See also: สิ่งสองสิ่งที่เหมือนกัน, Syn. couple, pair, twosome
coupling[N] การเชื่อมต่อ
coupling[N] การมีเพศสัมพันธ์
uncouple[VT] ปลดออก, See also: ปล่อย, ทำให้หลุดออก, หลุด, Syn. disconnect, divide, Ant. join, attach
couple on[PHRV] ผูกติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, Syn. join on
couple up[PHRV] เชื่อมต่อกัน (โดยเฉพาะสองสิ่ง), See also: รวมกัน
uncoupler[N] ผู้ปลดปล่อย
recoup for[PHRV] ชดเชยให้, Syn. repay for
coup d'etat[N] การรัฐประหาร, See also: การชิงอำนาจ, การปฏิวัติ, Syn. putsch, takeover
couple with[PHRV] มีเพศสัมพันธ์กับ (คำเก่า), See also: มีเซ็กส์กับ, นอนกับ, Syn. lie with, sleep together, sleep with
couple with[PHRV] เชื่อมโยง (บางสิ่ง) เข้ากับ (บางสิ่ง), Syn. associate with
thermocouple[N] เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดหนึ่ง
couple together[PHRV] เชื่อมต่อกัน (โดยเฉพาะสองสิ่ง), See also: รวมกัน
universal coupling[N] ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal joint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
convertible coupen. รถยนต์ชนิดปิดเปิดหลังคาหรือประทุนได้
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
coup d'etat(คูเดทา') n. รัฐประหาร -pl. coups d'etat
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
coupe(คูพ) n. รถยนต์สองประตูที่สั้นกว่ารถยนต์ธรรมดา,รถเก๋งเล็ก,รถม้าโดยสารสองที่นั่ง
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
coupler(คัพ'เพลอะ) n. เครื่องต่อ,อุปกรณ์ต่อเชื่อม,สิ่งที่พ่วง,ตะขอพ่วง,จานต่อเพลา
couplet(คัพ'พลิท) n. โครง (กลอน,ฉันท์,กาพย์) ,บทละครสองบรรทัด,คำคู่,ประโยคคู่
coupling(คัพ'พลิง) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,การต่อก้น,เครื่องพวง,การร่วมคู่
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
decoupage(เดคูพาจ') n. ศิลปะหรือวิธีการประดับตกแต่งด้วยชิ้นดาษพลาสติกหรือวัสดุแบบอื่น ๆ ,สิ่งที่เกิดจากศิลปะหรือวิธีการดังกล่าว
recoup(รีคูพ') v. หักกลบลบหนี้,เอาคืน,เอาทุนคืน,ชดใช้,ยึดถือบางส่วนเพื่อชำระหนี้, See also: recoupment n.
uncouple(อันคัพ'เพิล) vt.,vi. ปลด,ปล่อย,ทำให้หลุดออก,หลุด., Syn. unfasten

English-Thai: Nontri Dictionary
COUP D'coup d'etat(n) รัฐประหาร
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร
coupe(n) รถเก๋งสองประตู
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
couple(vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง
couplet(n) คำคู่,ประโยคคู่
coupling(n) หัวต่อรถ,เครื่องต่อ,เครื่องพ่วง,การเชื่อมต่อ
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
uncouple(vt) แยกจากกัน,ปลดห่วง,ทำให้หลุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulse, bigeminal; pulse, coupled; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, coupled; pulse, bigeminal; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsus bigeminus; pulse, bigeminal; pulse, coupledชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recoupmentการหักกลบลบกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
short coupletสัมผัสคู่สั้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
overrunning coupling; free-wheelingการส่งกำลังทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
open coupletสัมผัสคู่เปิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic advance and retard coupling; automatic advance and retard unitชุดปรับไฟอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic advance and retard unit; automatic advance and retard couplingชุดปรับไฟอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alla prima; au premier coup; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
au premier coup; alla prima; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bigeminal pulse; pulse, coupled; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
married coupleคู่สมรส [ดู spouses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
charge coupled device (CCD)อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ (ซีซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCD (charge coupled device)ซีซีดี (อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coupled pulse; pulse, bigeminal; pulsus bigeminusชีพจรคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coupled waveคลื่นคู่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
couplerตัวคู่ต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupletสัมผัสคู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupling๑. การคู่ควบ๒. คู่ต่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
coupling๑. คู่ต่อประกบ, ชุดต่อประกบ๒. การต่อประกบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupon policyกรมธรรม์ชนิดคูปอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed coupletสัมผัสคู่ปิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Coup de Théâtreเหตุการณ์พลิกผัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupéรถคูเป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupleคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
direct painting; alla prima; au premier coupการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doughnut couplingคู่ต่อประกบวงแหวน, ชุดต่อประกบวงแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fluid couplingชุดต่อประกอบแบบของไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
free-wheeling; overrunning couplingการส่งกำลังทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameter coupletสัมผัสคู่มาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermocoupleคู่ควบอุณหภูมิ, เทอร์มอคัปเปิล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heroic coupletสัมผัสคู่วีรกรรม, สัมผัสคู่ฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hose couplerข้อต่อเกลียวท่ออ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hose coupling nippleหัวต่อท่ออ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hose coupling nutแป้นเกลียวข้อต่อท่ออ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hydraulic couplingชุดต่อประกอบไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
newly married coupleคู่เพิ่งสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charge-coupled deviceอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food couponบัตรอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Zero coupon bondพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ย [เศรษฐศาสตร์]
Thermocoupleเทอร์โมคัปเปิล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Couples therapyการบำบัดชีวิตคู่ [TU Subject Heading]
Coups d'etat ; Attempted coupรัฐประหาร [TU Subject Heading]
Directional couplersตัวเชื่อมต่อแบบมีทิศทาง [TU Subject Heading]
Food couponบัตรแลกอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Unmarried couplesคู่สามีภรรยานอกสมรส [TU Subject Heading]
Zero Coupon Bondพันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย
พันธบัตรที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของ พันธบัตร ซึ่งอยู่ในระหว่าง 5-15 ปี ผู้ถือพันธบัตรในช่วงดังกล่าว จะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่เมื่อพันธบัติครบอายุแล้ว ผู้ถือพันธบัตรจะได้เงินคืนจำนวนมากกว่าเงินที่ซื้อพันธบัตรหลายเท่าตัว เงินได้ที่เพิ่มขึ้นถูกมองว่าเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Capital gain) มิใช่รายได้ในรูปดอกเบี้ย จึงได้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ พันธบัตรที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้แพร่หลายออกไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราภาษีจากเงินได้ในรูปดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราภาษีที่ เรียกเก็บจากผลตอบแทนจากการลงทุน [สิ่งแวดล้อม]
Coupling agentสารเติมแต่งที่ทำหน้าที่เพิ่มอันตรกิริยา (เกิดการเชื่อมโยง) ระหว่างยางกับสารเสริมแรงประเภทซิลิกาให้มีแรงยึดเหนี่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดยหมู่อัลคอกซีบนสารคู่ควบจะทำปฏิกิริยาเคมีกับหมู่ไซลานอลที่อยู่บนพื้น ผิวของซิลิกาเกิดเป็นพันธะไซลอกเซนที่เสถียร ทำให้หมู่ไซลานอลลดลง อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคของซิลิกาจึงลดลงด้วย ตัวอย่างของสารคู่ควบ ได้แก่ ไทรเอทอกซีไซลีลโพรพีลเททระซัลไฟด์ (Si-69) เมอร์แคปโตโพรพีลไทรเมทอกซีไซเลน (A-189) ไทโอไซยาเนโตโพรพีลไทเอทอกซีไซเลน (Si-264) เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Contracoupแรงสะท้อน [การแพทย์]
Coupleควบคู่ [การแพทย์]
Couple, Tightlyควบคู่แน่นแฟ้น [การแพทย์]
Couplers, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Couplingการจับคู่กัน,การควบคู่,การควบ,คัปปลิ้ง [การแพทย์]
Coupling Agentsสารหล่อลื่น [การแพทย์]
Coupling Phaseคอพพลิ่งเฟส [การแพทย์]
Coupling Reactionปฏิกิริยาควบคู่ [การแพทย์]
Coupling, Capacitorการควบโดยการใช้คาปาซิเตอร์ [การแพทย์]
Coupling, Chemicalการควบคู่ทางเคมี [การแพทย์]
Coupling, Directการส่งอากาศโดยตรง,การส่งอากาศโดยตรงการควบโดยตรง [การแพทย์]
Coupling, Indirectการส่งอากาศโดยทางอ้อม,การส่งอากาศโดยอ้อม [การแพทย์]
Coupon Systemระบบคูปอง [การแพทย์]
Coupulatoryการผสมพันธุ์ [การแพทย์]
Depolarization-Contraction Couplingการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Energy Couplingการควบคู่ทางพลังงาน,การควบคู่ของพลังงาน [การแพทย์]
Enzymes, Couplingเอนไซม์ควบคู่ [การแพทย์]
thermocoupleคู่ควบความร้อน, คู่ควบความร้อน อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ โดยใช้หลักความแตกต่างของอุณหภูมิที่ปลายซึ่งต่อกันทั้ง 2 ข้างของโลหะตัวนำ 2 ชนิด ทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coupleแรงคู่ควบ, แรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากัน แนวแรงทั้งสองขนานกัน แต่มีทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of a coupleโมเมนต์ของแรงคู่ควบ, ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่ง (ของแรงคู่ควบ) กับระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง (ดู couple ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Injuries, Contre-Coupคองตรา-คูป์อินเจอรี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
Coupledคู่
Dacoupage (adj adv name) การตัดปะ
recoupmentการชดใช้ การชดเชย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย Rebecca (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
Maybe if we each took a couple of minutes just to...ว่าเขาผิดและเราขวา บางทีถ้าเราแต่ละคนใช้เวลาไม่กี่นาทีเพียงเพื่อ ... 12 Angry Men (1957)
I've known a couple who were OK, but that's the exception.I've known a couple who were OK, but that's the exception. 12 Angry Men (1957)
They will be all right in a couple of days.มันจะได้รับสิทธิทั้งหมดใน สองสามวัน The Old Man and the Sea (1958)
- A couple of bob, at least. Had to do all this myself...ต้องทำด้วยตัวเองทั้งหมดนี้คุณรู้ว่า ใช่เลย Help! (1965)
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล Help! (1965)
A couple of steps back.ถอยไปซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm going to have a couple of our people come over to the house.ฉันจะมีสองสามคนของเรามาที่บ้าน The Godfather (1972)
I'll only be a couple of days.I'll only be a couple of days. The Godfather (1972)
Send over a couple of niggers.ส่งไอ้มืดไปสัก 2 คน Blazing Saddles (1974)
Maybe a couple of years ago I could have shown you something, but today Look at that.2-3 ปีก่อน ฉันอาจทำได้ แต่วันนี้ ...ดูนี่สิ Blazing Saddles (1974)
Grab a couple of poles.ยึดเสาเอาไว้ Jaws (1975)
-Our first couple has been formed-คู่แรกของเราถูกรูปแบบ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A couple of junk, some bills, and a letter for you.มีโฆษณา ใบแจ้งหนี้ และจดหมายคุณ Oh, God! (1977)
Let's go away for a couple days, okay?เราไปพักผ่อนกัน 2-3 วันเถอะ Oh, God! (1977)
Yeah, Max took out a couple of crazies over the high side.ใช่ แม็กซ์ เอาคู่ของคนบ้า มากกว่าด้านสูง Mad Max (1979)
Nothing come in on the train except a couple of crates and a... coffin.ไม่มีอะไรมาบนรถไฟ ยกเว้นคู่ของลังไม้และเป็น โลง Mad Max (1979)
- Sure, a couple with a kid. - Who are...แน่นอนว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ได้ Mad Max (1979)
A couple, passing through.คู่ผ่าน Mad Max (1979)
I found Sally and Sue... and a couple of other girls that I never even saw before.ทั้งแซลลี่กับซู แล้วก็คนอื่นที่ไม่เคยเห็นอีกสองสามคน Phantasm (1979)
Why don't you and me hit the road for a couple of weeks?เราไปหาขับรถกินลมสักอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นไง Phantasm (1979)
I didn't go there that night to fall in love. I just wanted a couple of drinks.คืนนั้นผมไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อหลงรักใคร ผมแค่อยากดื่มสักสองแก้ว Airplane! (1980)
I got a couple of leads, a few phone numbers.ผมมีร่องรอยบางอย่าง เบอร์โทรศัพท์บางเบอร์ The Blues Brothers (1980)
Hey, man. Don't worry. We got a couple of days.เฮ้ อย่าวิตกกังวล พวกเรามีเวลา2หรือ3วัน The Blues Brothers (1980)
Cracked timing case cover. It's broken a couple of teeth off the timing gears.- ฝาสูบร้าว แล้วก็เฟืองเกียร์แตกด้วย The Road Warrior (1981)
It's broken a couple of teeth off the timing gear.- แล้วก็เฟืองเกียร์หักด้วย The Road Warrior (1981)
Yeah, I got a couple of bucks last year!ผมได้คู่กวางปีที่ผ่านมา First Blood (1982)
Gault and a couple of deputies were... a little hard on the guy.กอลท และคู่ของเจ้าหน้าที่จะเล็กน้อยยากที่คนนั้น First Blood (1982)
In a couple of weeks, you'll pick him up in Seattle or someplace, working in a car wash.คุณจะจับเขาใน ซีแอตเติ หรือ บางแห่ง ที่ทำงานในการล้างรถ First Blood (1982)
And... I went to get a couple of beers.และผมไปรับคู่ของเบียร์ First Blood (1982)
- Winds are gonna let up a tad next couple of hours.ลมจะสงบนิดหน่อย ใน 2 ชั่วโมง The Thing (1982)
It's high. Been left to hang a couple of weeks.มันสูง ถูกทิ้งให้แขวนสองสามสัปดาห์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'm sure you can find a couple of men you won't mind wasting.คุณแค่หาคนใหม่มา 2 คน ที่ทิ้งแล้วไม่เสียดาย Spies Like Us (1985)
they're a couple of absolutely self-involved bullshit artists who got caught cheating on a departmental exam.- ดูไปทำซากอะไร? พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยกันโกงการสอบ โดยไม่ต้้องเตี๊ยมกันมาก่อน Spies Like Us (1985)
Well, then. There go a couple of suckers.เอาล่ะ คู่หูห่วยๆไปได้แล้ว Labyrinth (1986)
I just get a couple of his hairs and down he goes.ฉันแค่เก็บผมเขาไว้สองสามเส้น แล้วก็ปล่อยเขาไป Stand by Me (1986)
Maybe he went home and celebrated with a couple of cheeseburgers.บางทีเขาอาจจะกลับบ้านไปฉลอง ด้วยชิสเบอร์เกอร์สักสองสามอัน Stand by Me (1986)
"We're here to take a couple of steelhead out of the river and look what we found.""เรามานี่กะจะเอาหัวเหล็กสองสามอัน ไปกลางแม่น้ำ และดูสิ่งที่เราเจอ" Stand by Me (1986)
I'm going to Mississippi with a couple of busboys, freedom ride.ผมจะไป มิสซิซิปปี้ นังรถไปกับเพื่อน ๆ กันแบบสนุก ๆ Dirty Dancing (1987)
You'd think they were a couple, wouldn't you?คุณคงคิดว่าเขาแป็นแฟนกันสิน๊ะ? Dirty Dancing (1987)
I saw that old couple from Kellerman's and I thought that was it.ฉันเห็นสองตายาย จาก เคลเลอร์แมน ฉันว่าต้องใช่แน่ ๆ Dirty Dancing (1987)
It could've been that little, old couple, the Schumachers.อาจเป็นสองตายาย ชูมาร์ซ Dirty Dancing (1987)
- I saw her with a couple of wallets.- หนูเห็นเขามีกระเป๋าเงินตั้งหลายใบ Dirty Dancing (1987)
Not one couple in a century has that chance, no matter what the storybooks say.ก็ไม่มีคู่ไหนในศตวรรษนี้ได้รับโอกาสเช่นนั้นหรอก ไม่สำคัญว่านิทานจะกล่าวไว้อย่างไร The Princess Bride (1987)
Mr. Omi and the other executives have been arrested by the coup...?ท่านโอมิและผู้บริหารท่านอื่นๆ ได้ถูกจับกุมโดยกระทันหันเรอะ... ? Akira (1988)
Is he fighting the coup forces all by himself?เขากำลังต่อสู้กับกฎ อัยการศึกเพียงลำพังเรอะ? Akira (1988)
We go to the city, we lay low for a couple of days.และถ้าหากฉันนอนไม่หลับล่ะ Big (1988)
- What? - Have a couple of drinks.เอาล่ะ ทีนี้เราก็ดื่มได้แล้ว Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coupI have only a couple of drinks.
coupThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
coupThe rope was a couple of meters too short.
coupI have a couple of pieces of evidence to support my opinion.
coupThere were a lot of young couples in the park.
coupThe couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.
coupThe young couple is getting along together.
coupThe couple quarreled but soon made up.
coupDoesn't it irritate you to see couples making out around town?
coupThe burglar locked the couple in the basement.
coupI've been there a couple of times.
coupDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!
coupAt the last office I went to I ran out of work after a couple of hours, which made the rest of the day rather boring.
coupThere lived an old couple in the woods.
coupThe priest blessed the marriage of the happy couple.
coupA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
coupMarried couples can apply for the post.
coupDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
coupMore and more couples go on honeymoon trips abroad.
coupJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
coupIt is certain that the increase of divorce will lead to anxiety between couples, parents and children.
coupWithin a couple of minutes she had eaten up all the bread and cheese.
coupThe couple who came on a shrine visit, Kouji Oonishi(40) and his wife Yukie said, "We prayed that our child would grow up healthily."
coupThe cement will set in a couple of hours.
coupThe old couple had no children.
coupHe will be back in a couple of days.
coupIt was time to part, but still the couple clung together.
coupThe old couple gave up their son for lost.
coupThe couple lived a happy life to the end.
coupJust stay off your feet for the next couple of weeks, and you'll be just fine.
coupThe couple posed for the photograph.
coupIt is hard for the couple to live together any longer.
coupThe couple doesn't fight often these days, but they used to a lot.
coupOlder couples often appreciate cash more than gifts because they neither need nor have room for them.
coupIt took me a couple of hours to solve this problem.
coupThe couple parted, never to meet again.
coupI used to play with a couple of boys.
coupThe summer vacation lasts a couple of weeks.
coupNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
coupThe heart-shaped pond is the pride of the royal couple.
coupThe couple transformed chemistry into a modern science.
coupThe doctors were wrong to condemn the couple.
coupGive me another couple of days to think it over.
coupWhat a gorgeous sunset! Let's hang around for a couple of minutes and watch it.
coupI couple this song with his name.
coupIt is pleasant to watch a loving old couple.
coupMay I have coupon tickets?
coupShe's thinking of taking a couple of courses at a cooking school.
coupI must have my car fixed in a couple of days.
coupThe couple decided to adopt an orphan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[V] sprinkle holy water on the bride and groom at a wedding, See also: pour sacred water on the hands of the married couple, Example: ประธานในพิธีจะเสกก่อนแล้วญาติผู้ใหญ่ถึงจะเสกได้, Thai definition: รดน้ำในพิธีมงคล
คณะรัฐประหาร[N] coup d'etat council, Example: นักศึกษาเดินขบวนต่อต้านการกระทำของคณะรัฐประหาร, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่ใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
คู่ผัวตัวเมีย[N] couple, See also: spouse, husband and wife, Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย, Example: ไม่ว่าสามีจะทำผิดต่อเธอแค่ไหน ดวงดอมก็ยังให้อภัย เพราะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมานาน, Count unit: คู่
คู่ทุกข์คู่ยาก[N] married couple in adversity, See also: husband and wife, Syn. คู่บุญคู่กรรม, Example: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี
เข้าคู่[V] pair, See also: become partners, join, couple, match, mate, Syn. จับคู่, Example: เด็กที่เล็กเกินไปจะไม่รู้ว่าภาพไหนจะเข้าคู่กับภาพไหน, Thai definition: เอาของสิ่งหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับของอีกสิ่งหนึ่งให้เป็นคู่กัน
คู่ครอง[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, Example: พ่อแม่ทุกคนหวังจะเห็นลูกมีคู่ครองที่ดี, Count unit: คน
คู่เคียง[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่รัก, คู่สมรส, คู่ครอง, คู่สามีภรรยา, Example: เธอเป็นคู่เคียงเขามาตลอดชีวิต, Thai definition: ผัวเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
คู่ใจ[N] lover, See also: trusted couple, partner, mate, Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ครอง, Example: สาเหตุของการหย่าร้างเพราะฝ่ายหญิงเจอคู่ใจตัวจริง, Count unit: คน
คู่ชีวิต[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ทุกข์คู่ยาก, คู่ครอง, Example: ในที่สุดวรเชษฐ์ก็เลือกพิมพ์พรรณเป็นคู่ชีวิต
คู่[CLAS] pair, See also: couple, brace, two, Example: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่, Thai definition: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
คู่[N] couple, See also: spouse, mate, partner, Example: สามีภรรยาคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก, Thai definition: ผัวหรือเมีย
คูปอง[N] coupon, Example: ในโรงอาหารนักศึกษาจะใช้คูปองซึ่งมีราคาแทนเงินจริงควบคู่กับบัตรปันส่วนอาหาร, Thai definition: บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม, Notes: (ฝรั่งเศส)
คู่สามีภรรยา[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่ครอง, Example: ชีวิตของท่านเจ้าคุณและคุณหญิงเป็นคู่สามีภรรยาที่เรียบง่ายและเป็นแบบอย่างให้อนุชนได้
ผัวเมีย[N] spouses, See also: husband and wife, mate, married couple, Syn. สามีภรรยา, คู่สมรส, Example: ผัวเมียคู่นี้รักกันมากเหลือเกิน, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
เรือนหอ[N] home for newly wedding couple, See also: bridal house, Example: สมัยก่อนส่วนมากฝ่ายชายจะปลูกเรือนหอในที่ดินของฝ่ายหญิง, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือน ซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่
บ่าวสาว[N] wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, คู่บ่าวสาว, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรส และในวันสมรส, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่จะเข้าพิธีสมรส
บุพเพสันนิวาส[N] state of being husband and wife in the past life, See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven, Example: เธอจะปล่อยให้แล้วแต่บุพเพสันนิวาสก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นฉันจะจัดการเอง, Thai definition: การเคยเป็นเนื้อคู่กัน, การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน
รัฐประหาร[N] coup d'etat, See also: overthrow a government, Example: การขึ้นสู่อำนาจของเขานั้นไม่ใช่ได้มาโดยการทำรัฐประหาร แต่ได้มาโดยการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาปัญญาชน, Thai definition: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ยม[N] twin, See also: couple, pair, double, counterpart, Syn. แฝด, คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมก[N] pair, See also: couple, double, counterpart, Syn. คู่, แฝด, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมล[N] pair, See also: couple, mates, two, two of a kind, duo, twosome, combination, Syn. คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ฟื้น[V] recover, See also: recoup, retrieve, regain, Syn. ฟื้นตัว, ฟื้นฟู, Example: รัฐบาลคาดว่า เสถียรภาพของเงินบาทจะฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเต็มที่, Thai definition: กลับคืนมาใหม่, กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
กบฏ[V] rebel, See also: mutiny, overthrow, coup, Syn. ทรยศ, Example: ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
การรัฐประหาร[N] coup d'etat, Syn. การปฏิวัติ, Example: การรัฐประหารทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายมาก, Thai definition: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ควบ[V] combine, See also: merge, couple, mix, blend, link, unite, amalgamate, Syn. รวม, Example: เจ้านายควบกิจการร้านแอร์กับร้านเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน, Thai definition: เอารวมเข้าเป็นอันเดียวกันหรือเข้าคู่กัน
คู่บ่าวสาว[N] wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน, Example: การแต่งงานชั้นเดิมเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ของคู่บ่าวสาว, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่แต่งงานกัน
คู่บ่าวสาว[N] wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน, Example: การแต่งงานชั้นเดิมเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ของคู่บ่าวสาว, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่แต่งงานกัน
เทวภาวะ[N] duality, See also: double, double nature, dualism, couple, pair, Thai definition: ความเป็น 2, ความเป็นคู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บัตรปันส่วน[n. exp.] (bat pansuan) EN: ration card ; coupon   
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanākhun) EN: gift coupon ; gift certificate   
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate   FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
เดินดู[v. exp.] (doēn dū) EN: look around   FR: jeter un coup d'oeil
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly   FR: surtout ; pour beaucoup
ดอกไม้สด [n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower   FR: fleurs coupées [fpl]
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure   FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ฟันต้นไม้[v.] (fan tonmāi) EN: cut down trees   FR: abattre un arbre ; couper un arbre
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning   FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
ฟิวส์[n.] (fiu = fiūs) EN: fuse   FR: fusible [m] ; coupe-circuit [m]
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance   FR: coup de chance [m]
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกหญิง[n. exp.] (futbøn lōk ying) FR: Coupe du monde de football féminin [f]
ให้ได้[X] (hai dāi) FR: sans faute ; à coup sûr
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash   FR: couper ; découper
หั่นฝอย[v. exp.] (han føi) EN: shred ; slice finely   FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
หั่นครึ่ง [v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves   FR: couper en deux
หั่นเนื้อไก่[v. exp.] (han neūa kai) EN: carve a chicken   FR:couper un poulet
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables   FR: couper les légumes
หั่นสี่เหลี่ยม[v. exp.] (han sīlīem) EN: slice into cubes   FR: couper en cubes
อีกมาก[adv.] (īk māk) FR: beaucoup plus
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife   FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
จาม[v.] (jām) EN: ax ; hew ; strike   FR: trancher ; couper d'un coup
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
จานบิน[n. exp.] (jān bin) EN: flying saucer   FR: soucoupe volante [f]
จานรอง[n.] (jānrøng) EN: bottom plate ; saucer ; small dish   FR: soucoupe [f]
จับคู่[v.] (japkhū) EN: pair off ; match   FR: accorder ; accoupler
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare   FR:couper
เจอตีน[v. exp.] (joē tīn) EN: be kicked by   FR: recevoir un coup de pied
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat laēo) EN: slaughtered chicken   FR: poulet découpé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUP    K UW1
COUPE    K UW1 P
COUPS    K UW1 Z
COUPS    K UW1
COUPON    K Y UW1 P AO2 N
COUPON    K UW1 P AO2 N
RECOUP    R IH0 K UW1 P
COUPLE    K AH1 P AH0 L
COUPER    K UW1 ER0
COUPES    K UW1 P S
COUPONS    K Y UW1 P AO2 N Z
RECOUPS    R IH0 K UW1 P S
COUPLED    K AH1 P AH0 L D
COUPLEY    K AH1 P L IY0
COUPLES    K AH1 P AH0 L Z
COUPLER    K AH1 P L ER0
COUPONS    K UW1 P AO2 N Z
DECOUPLE    D IY0 K AH1 P AH0 L
RECOUPED    R IH0 K UW1 P T
COUPLING    K AH1 P L IH0 NG
COUPLAND    K UW1 P L AH0 N D
COUPLE'S    K AH1 P AH0 L Z
COUPLERS    K AH1 P L ER0 Z
UNCOUPLE    AH0 N K AH1 P AH0 L
RECOUPING    R IH0 K UW1 P IH0 NG
COUPONITE    K Y UW1 P AA0 N AY0 T
COUPLINGS    K AH1 P L IH0 NG Z
COUPONING    K Y UW1 P AA0 N IH0 NG
COUPONITE    K UW1 P AA0 N AY0 T
COUPONING    K UW1 P AA0 N IH0 NG
DECOUPLING    D IY0 K AH1 P L IH0 NG
COUPONITES    K Y UW1 P AA0 N AY0 T S
COUPONITES    K UW1 P AA0 N AY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coup    (n) (k uu1)
coupe    (n) (k uu1 p ei)
coups    (n) (k uu1 z)
coup_e    (n) (k uu1 p ei)
couple    (v) (k uh1 p l)
coupon    (n) (k uu1 p o n)
recoup    (v) (r i1 k uu1 p)
coup_es    (n) (k uu1 p ei z)
coupled    (v) (k uh1 p l d)
couples    (v) (k uh1 p l z)
couplet    (n) (k uh1 p l i t)
coupons    (n) (k uu1 p o n z)
recoups    (v) (r i1 k uu1 p s)
couplets    (n) (k uh1 p l i t s)
coupling    (v) (k uh1 p l i ng)
recouped    (v) (r i1 k uu1 p t)
uncouple    (v) (uh2 n k uh1 p l)
couplings    (n) (k uh1 p l i ng z)
recouping    (v) (r i1 k uu1 p i ng)
uncoupled    (v) (uh2 n k uh1 p l d)
uncouples    (v) (uh2 n k uh1 p l z)
uncoupling    (v) (uh2 n k uh1 p l i ng)
coup d'etat    (n) - (k uu2 - d ei t aa1)
coups d'etat    (n) - (k uu2 - d ei t aa1)
coup de grace    (n) -- (k uu2 - d @ - g r aa1 s)
coups de grace    (n) -- (k uu2 - d @ - g r aa1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akustikkoppler {m}acoustic coupler [Add to Longdo]
Anschlussstecker {m}connector socket; coupler connector [Add to Longdo]
Antwortschein {m}reply coupon [Add to Longdo]
Aufwand {m}; Kostenaufwand {m}; Kosten {pl} | anfängliche Aufwendungen | die Auslagen hereinwirtschaftenoutlay | initial outlay | to recoup one's outlay [Add to Longdo]
Bauelement {n} | ladungsgekoppeltes Bauelement | oberflächenmontierbares Bauelementmodule; device | charge coupled device (CCD) | surface mounted device (SMD) [Add to Longdo]
Betätigungsmoment {m}coupling moment [Add to Longdo]
Bajonettverschluss {m}bayonet socket; bayonet coupling [Add to Longdo]
Brautleute {pl}engaged couple [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple [Add to Longdo]
Coup {m}; Streich {m}; gelungener Streich | Coups {pl}; Streiche {pl}coup | coup [Add to Longdo]
Coupon {m}; Kupon {m} | Coupons {pl}; Kupons {pl}coupon; voucher | coupons; vouchers [Add to Longdo]
Dividendenschein {m}dividend coupon [Add to Longdo]
Eheleute {pl}married-couple [Add to Longdo]
Ehepaar {n}married couple [Add to Longdo]
Entkoppeln {n}decoupling [Add to Longdo]
Entkoppler {m}decoupler [Add to Longdo]
Entkopplungseinheit {f}de-coupling module [Add to Longdo]
Entkuppler {m}uncoupler [Add to Longdo]
Entschädigung {f} | Entschädigungen {pl}recoupment | recoupments [Add to Longdo]
Essenmarke {f}; Essensmarke {f}; Essensbon {m}; Essenscoupon {m}; Essensgutschein {m}luncheon voucher; meal ticket [Add to Longdo]
Flanschkupplung {f} [techn.]half-coupling [Add to Longdo]
Flitterwöchner {pl}honeymoon couple [Add to Longdo]
Gelenkkupplung {f}cardan coupling; universal coupling [Add to Longdo]
Gewindekupplung {f}; Schraubkupplung {f}thread coupling [Add to Longdo]
Hochzeitspaar {n}happy couple [Add to Longdo]
Hülsenkupplung {f}sleeve coupling [Add to Longdo]
Investition {f}; Anlage {f}; Kapitalanlage {f} | Investitionen {pl}; Anlagen {pl}; Kapitalanlagen {pl} | die Investition hereinwirtschafteninvestment; capital investment | investments | to recoup one's initial outlay; to recoup one's investment [Add to Longdo]
Klauenkupplung {f}claw coupling [Add to Longdo]
Klauenkupplung {f}jawcoupling [Add to Longdo]
Koppelung {f}coupling [Add to Longdo]
Koppler {m}coupler [Add to Longdo]
Kopplung {f}coupling [Add to Longdo]
Kopplungsspule {f}coupling coil [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Einkaufspreis {m}; Preis {m} | Kosten {pl}; Preise {pl} | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [econ.]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
Kräftepaar {n}couple [Add to Longdo]
Kraft-Wärme-Kopplung {f}power-heat coupling [Add to Longdo]
Kupferverbinder {m}copper coupler [Add to Longdo]
Kuppelachse {f}coupled axle [Add to Longdo]
Kuppelschraube {f} [techn.]coupling screw [Add to Longdo]
Kuppelstange {f}coupling rod [Add to Longdo]
Kuppelungskette {f}coupling chain [Add to Longdo]
Kuppelungsmuffe {f}coupling box [Add to Longdo]
Kupplung {f}coupler [Add to Longdo]
Kupplung {f} | bewegliche Kupplung; elastische Kupplung | starre Kupplungcoupling | flexible coupling | rigid coupling [Add to Longdo]
Kupplungsdrehmoment {n}coupling torque [Add to Longdo]
Kupplungsflansch {m}coupling flange [Add to Longdo]
Kupplungsgehäuse {n}coupling casing [Add to Longdo]
Kupplungshälfte {f} [techn.]coupling half [Add to Longdo]
Kupplungskäfig {m} [techn.]coupling cage [Add to Longdo]
Kupplungsring {m} [techn.]coupling ring [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
アベック[, abekku] (n) a couple (of lovers, etc.) (fre [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
カップリング[, kappuringu] (n) coupling [Add to Longdo]
カップリングシュガー[, kappuringushuga-] (n) coupling sugar; (P) [Add to Longdo]
カップリング曲[カップリングきょく, kappuringu kyoku] (n) coupling track; B side; B-side [Add to Longdo]
カップル[, kappuru] (n) couple; (P) [Add to Longdo]
カプラー(P);カプラ;カップラ;カップラー[, kapura-(P); kapura ; kappura ; kappura-] (n) coupler; (P) [Add to Longdo]
カポー[, kapo-] (n) (sl) (See カップル) couple [Add to Longdo]
ギフトクーポン[, gifutoku-pon] (n) gift coupon [Add to Longdo]
クーデター[, ku-deta-] (n) coup d'état (fre [Add to Longdo]
クーペ[, ku-pe] (n) coupe (fre [Add to Longdo]
クーポン[, ku-pon] (n) coupon (fre [Add to Longdo]
クーポンレート[, ku-ponre-to] (n) coupon rate [Add to Longdo]
クーポン券[クーポンけん, ku-pon ken] (n) coupon (ticket) [Add to Longdo]
サーモカップル[, sa-mokappuru] (n) thermocouple [Add to Longdo]
ゼロクーポン債[ゼロクーポンさい, zeroku-pon sai] (n) zero coupon loan [Add to Longdo]
デカップラ[, dekappura] (n) decoupler [Add to Longdo]
デカップリング;デカプリング[, dekappuringu ; dekapuringu] (n) decoupling [Add to Longdo]
バカップル[, bakappuru] (n) (sl) (from ばかなカップル) (See 馬鹿・1) love birds; sickeningly sweet and soppy couple [Add to Longdo]
ビール券[ビールけん, bi-ru ken] (n) beer coupon [Add to Longdo]
フォトカプラー;フォトカップラ;フォトカップラー[, fotokapura-; fotokappura ; fotokappura-] (n) photocoupler [Add to Longdo]
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P) [Add to Longdo]
ペアルック[, pearukku] (n) matching clothing worn by couples (wasei [Add to Longdo]
ラブホテル;ラヴホテル[, rabuhoteru ; ravuhoteru] (n) hotel that rents rooms to couples either overnight or for two hours' "rest" (wasei [Add to Longdo]
ワーキングカップル[, wa-kingukappuru] (n) working couple [Add to Longdo]
衣々;衣衣;後朝[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning [Add to Longdo]
一対[いっつい, ittsui] (n,adj-no) pair; couple [Add to Longdo]
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n) (uk) pair; couple; brace [Add to Longdo]
一両日中[いちりょうじつじゅう, ichiryoujitsujuu] (n-adv,n) within the next couple of days; in a day or two [Add to Longdo]
引き換え券;引換券;引替え券[ひきかえけん, hikikaeken] (n) exchange ticket; claim tag; coupon [Add to Longdo]
引換証;引き換え証[ひきかえしょう, hikikaeshou] (n) receipt; coupon; bond; check [Add to Longdo]
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] (n) acoustic coupler [Add to Longdo]
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife [Add to Longdo]
解結[かいけつ, kaiketsu] (n,vs) uncoupling (usu. cars or wagons from a train) [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
割り引き券;割引券[わりびきけん, waribikiken] (n) discount coupon or ticket [Add to Longdo]
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts [Add to Longdo]
姦夫姦婦[かんぷかんぷ, kanpukanpu] (n) adulterer and adulteress; adulterous couple [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] (n) {comp} trunk coupling unit; trunk connecting unit; TCU [Add to Longdo]
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
共白髪[ともしらが, tomoshiraga] (n) growing old together (a couple) [Add to Longdo]
強結合[きょうけつごう, kyouketsugou] (n) strong coupling (physics) [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]
金券ショップ[きんけんショップ, kinken shoppu] (n) shop where one can buy and sell gift certificates and other coupons [Add to Longdo]
偶力[ぐうりょく, guuryoku] (n) couple (of forces) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right, #21 [Add to Longdo]
夫妇[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, / ] a (married) couple; husband and wife, #3,885 [Add to Longdo]
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children, #7,666 [Add to Longdo]
政变[zhèng biàn, ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] coup d'état, #14,415 [Add to Longdo]
优惠券[yōu huì quàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon, #16,166 [Add to Longdo]
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway, #16,460 [Add to Longdo]
鸳鸯[yuān yang, ㄩㄢ ㄧㄤ˙, / ] mandarin ducks; affectionate couple, #17,039 [Add to Longdo]
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, / ] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list, #18,036 [Add to Longdo]
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, ] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members), #23,669 [Add to Longdo]
春联[chūn lián, ㄔㄨㄣ ㄌㄧㄢˊ, / ] Spring Festival couplets; New Year scrolls, #24,562 [Add to Longdo]
耦合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coupling (phys.); copula (statistics), #26,366 [Add to Longdo]
个把[gè bǎ, ㄍㄜˋ ㄅㄚˇ, / ] one or two; a couple of, #29,071 [Add to Longdo]
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993, #37,537 [Add to Longdo]
房事[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, ] sexual intercourse (between married couple), #38,331 [Add to Longdo]
恩仇[ēn chóu, ㄣ ㄔㄡˊ, ] debt of gratitude coupled with duty to avenge, #40,011 [Add to Longdo]
新婚夫妇[xīn hūn fū fù, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄣ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, / ] newly married couple; newly-weds, #41,277 [Add to Longdo]
挽联[wǎn lián, ㄨㄢˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] elegiac couplet, #53,059 [Add to Longdo]
对偶[duì ǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ, / ] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse, #55,373 [Add to Longdo]
李建成[Lǐ Jiàn chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] Li Jiancheng (589-626), eldest son of first Tang emperor Li Yuan 唐高祖李淵|唐高祖李渊, murdered by his brother 李世民 in the Xuanwu Gate coup 玄武門之變|玄武门之变; Professor Li Jiancheng (1993-), geophysicist and specialist in satellite geodesy, #58,543 [Add to Longdo]
青出于蓝[qīng chū yú lán, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ ㄩˊ ㄌㄢˊ, / ] lit. green is born of blue, but beats blue (成语 saw); fig. the student becomes superior to the master; same as couplet 青出於藍,而勝於藍|青出于蓝,而胜于蓝, #73,509 [Add to Longdo]
两下子[liǎng xià zi, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, / ] a couple of times; to repeat the same; the same old trick; tricks of the trade, #85,501 [Add to Longdo]
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple, #119,923 [Add to Longdo]
息票[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, ] interest coupon; dividend coupon, #120,432 [Add to Longdo]
变生肘腋[biàn shēng zhǒu yè, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄥ ㄓㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] lit. calamity in one's armpit (成语 saw); a major coup happening on one's doorstep; trouble or danger in one's own backyard, #197,077 [Add to Longdo]
一对[yī duì, ㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair [Add to Longdo]
一对儿[yī duì r, ㄧ ㄉㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a pair; a couple [Add to Longdo]
反革命政變[fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] an anti-revolutionary coup [Add to Longdo]
四一二[sì yī èr, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ, ] 12th April; refers to Chiang Kai-shek's coup of 12th April 1927 against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
四一二事变[sì yī èr shì biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the coup of 12th Mar 1927, an attempt by Chiang Kai-shek to suppress the communists; called 反革命政变|反革命政變 or 慘案|惨案 in PRC literature [Add to Longdo]
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
四一二惨案[sì yī èr cǎn àn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] the massacre of 12th Mar 1927; the Shanghai coup of 12th Mar 1927 by Chiang Kai-shek against the communists [Add to Longdo]
巫蛊之祸[wū gǔ zhī huò, ㄍㄨˇ ㄓ ㄏㄨㄛˋ, / ] 91 BC attempted coup d'etat against Emperor Wu of Han 漢武帝|汉武帝, beginning with accusations of witchcraft [Add to Longdo]
挂钩[guà gōu, ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, / ] couple; link together [Add to Longdo]
玄武门之变[Xuán wǔ mén zhī biàn, ㄒㄩㄢˊ ˇ ㄇㄣˊ ㄓ ㄅㄧㄢˋ, / ] Xuanwu gate coup of June 626 in early Tang, in which Li Shimin 李世民 killed his brothers, seized the throne from his father as Emperor Taizong 唐太宗 [Add to Longdo]
男才女貌[nán cái nǚ mào, ㄋㄢˊ ㄘㄞˊ ㄋㄩˇ ㄇㄠˋ, ] (set phrase) talented man and beautiful woman; an ideal couple [Add to Longdo]
相配人[xiāng pèi rén, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄖㄣˊ, ] match (couple); persons well suited for each other [Add to Longdo]
老两口儿[lǎo liǎng kǒu er, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄡˇ ㄦ˙, / ] an old married couple [Add to Longdo]
股票代号[gǔ piào dài hào, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] ticker symbol (to identify share coupon) [Add to Longdo]
购物券[gòu wù quàn, ㄍㄡˋ ˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon [Add to Longdo]
酷鹏[kù péng, ㄎㄨˋ ㄆㄥˊ, / ] coupon (loan word) [Add to Longdo]
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, / ] a married couple allowed dispensation to have second child [Add to Longdo]
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] charge-coupled device (electronics) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system [Add to Longdo]
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no) [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD [Add to Longdo]
電荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device [Add to Longdo]
密結合[みつけつごう, mitsuketsugou] tightly-coupled (a-no) [Add to Longdo]
密結合システム[みつけつごうシステム, mitsuketsugou shisutemu] tightly coupled system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coup \Coup\ (k[=oo]), n. [F., fr.L. colaphus a cuff, Gr.
   ko`lafos.]
   1. A sudden stroke delivered with promptness and force; --
    used also in various ways to convey the idea of an
    unexpected, clever, and successful tactic or stratagem.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A single roll of the wheel at roulette, or a deal at rouge
    et noir. [Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. Among some tribes of North American Indians especially of
    the Great Plains, the act of striking or touching an enemy
    in warfare with the hand or at close quarters, as with a
    short stick, in such a manner as by custom to entitle the
    doer to count the deed an act of bravery; hence, any of
    various other deeds recognized by custom as acts of
    bravery or honor.
 
       While the coup was primarily, and usually, a blow
       with something held in the hand, other acts in
       warfare which involved great danger to him who
       performed them were also reckoned coups by some
       tribes.                --G. B.
                          Grinnell.
 
       Among the Blackfeet the capture of a shield, bow,
       gun, war bonnet, war shirt, or medicine pipe was
       deemed a coup.            --G. B.
                          Grinnell.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Coup de grace} (k[=oo]` de gr[.a]s") [F.], the stroke of
    mercy with which an executioner ends by death the
    sufferings of the condemned; hence, a decisive, finishing
    stroke.
 
   {Coup de main} (k[=oo]` de m[a^]N") [F.] (Mil.), a sudden and
    unexpected movement or attack.
 
   {Coup de soleil} (k[=o]` de s[-o]*l[asl]l or -l[asl]"y') [F.]
    (Med.), a sunstroke. See {Sunstroke}.
 
   {Coup d'['e]tat} (k[=oo]" d[asl]*t[aum]") [F.] (Politics), a
    sudden, decisive exercise of power whereby the existing
    government is subverted without the consent of the people;
    an unexpected measure of state, more or less violent; a
    stroke of policy.
 
   {Coup d'[oe]il} (k[=oo]` d[~e]l"). [F.]
    (a) A single view; a rapid glance of the eye; a
      comprehensive view of a scene; as much as can be seen
      at one view.
    (b) The general effect of a picture.
    (c) (Mil.) The faculty or the act of comprehending at a
      glance the weakness or strength of a military
      position, of a certain arrangement of troops, the most
      advantageous position for a battlefield, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coup \Coup\ v. i.
   To make a coup.
 
      Woe to the Sioux if the Northern Cheyennes get a chance
      to coup !                --F.
                          Remington.
   [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coup /ku/ 
  blow; knock

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top