Search result for

(85 entries)
(0.9643 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -親-, *親*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おや, oya] (n) พ่อแม่
[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม
分株[おやぶんかぶ, oyabunkabu] (n) ตำแหน่งหัวหน้า
[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน
[おやゆび, oyayubi] (n) นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วโป้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しんゆう, shinyuu] (n) เพื่อนสนิท
近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with
しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[親, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 亲 (qīn ㄑㄧㄣ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 米,アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) [Add to Longdo]
(P);祖(iK)[おや, oya] (n) (1) parent; parents; (2) dealer (in cards); (3) founder; (4) (pet) owner; (P) [Add to Longdo]
しい[したしい, shitashii] (adj-i) intimate; close (e.g. friend); (P) [Add to Longdo]
しい友達[したしいともだち, shitashiitomodachi] (n) close (intimate) friend [Add to Longdo]
しき中にも礼儀有り[したしきなかにもれいぎあり, shitashikinakanimoreigiari] (exp) (id) A hedge between keeps friendships [Add to Longdo]
しき仲にも礼儀あり;しき中にも礼儀あり[したしきなかにもれいぎあり, shitashikinakanimoreigiari] (exp) good manners even between friends [Add to Longdo]
しく[したしく, shitashiku] (adv,n) intimately; personally; in person [Add to Longdo]
しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See しみ) intimacy; affection; familiarity [Add to Longdo]
しみ[したしみ, shitashimi] (n) intimacy; affection; familiarity; (P) [Add to Longdo]
しみやすい;しみ易い[したしみやすい, shitashimiyasui] (adj-i) friendly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
私の知る限りでは、彼は切です。So far as I know, he is kind.
私の知人が私を彼のしい友人達に紹介した。My acquaintance introduced me to his intimate fellows.
私の父は20代で結婚した。My father got married in his twenties.
私の父は3年前、すなわち1977年に死んだ。My father died three years ago, that is (to say) in 1977.
私の父は気さくです。My father is frank.
私の父は貧しい人々を決して軽蔑しなかった。My father never looked down on the poor.
私の両がここにいる間は上品な言葉遣いをして下さい。Please keep your language decent while my parents are here.
私の両が課した厳しい規則は、結局私のためを思ってのことだったことが実感としてよくわかった。I got it through my head that my parent's strict rules were for my own benefit.
私の両の世代は戦争を体験している。My parents' generation went through the war.
私の両は2人共とても元気です。Both my parents are quite well.
私の両はいつも彼を頼る。My parents are always dependent on him.
私の両はいなかに住んでいます。My parents live in the country.
私の両はお互いに愛し合っている。Both of my parents love each other.
私の両はその知らせを聞いて驚いた。My parents were surprised to hear the news.
私の両はまだ年寄りではない。My parents aren't old yet.
私の両は愛知県で生まれた。My parents were born in Aichi Prefecture.
私の両は決して私を一人では海で泳がせなかった。My parents never allowed me to swim alone in the sea.
私の両は今度の土曜日ニュージーランドへ出発する。My parents leave for New Zealand next Saturday.
私の両は姉が外国人と結婚するのに反対している。My parents are opposed to my sister marrying a foreigner.
私の両は私が一人旅するのを思いとどまらせた。My parents discouraged me from traveling.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
No!父! Legion (2010)
Their parents.だ Skin Trade (2014)
Kind?切? Divergent (2014)
"My friend, Alan..."友のアランだ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Your best friend?友? Pinocchio (1940)
By someone who was close to you?しいひと? And Then There Were None (1945)
What happened to that someone, who was close to you.?何があった しいひとに? And Then There Were None (1945)
My dad owned a couple of Franco-Prussian sabres.父のサーベルでな Detour (1945)
Well one day, another kid and I took them down, and the old man wasn't around...父の留守に 友達とそれを取り外し... 決闘した Detour (1945)
So I beat it, when he was phoning for a doctor.父が医者に電話してる最中に 逃げ出した Detour (1945)
It was written to his old man in California the one he hadn't seen in so many years.父に宛てた手紙だった 長い間 会ってなさそうだった Detour (1945)
By rooking his old man.父を 騙すつもりだったのだ Detour (1945)
He would never know it, but it saved him from taking a flyer on sacred literature preferred.父は知る由もないが 聖書のチラシを見ずに済んだ Detour (1945)
And there must be other relatives.父が 自分の息子を 間違えるはずないだろ? Detour (1945)
The father won't have to know you.戚だっているんだ Detour (1945)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] parents-in-law of one's offspring [Add to Longdo]
亲事[qīn shì, ㄑㄧㄣ ㄕˋ, / ] marriage [Add to Longdo]
亲人[qīn rén, ㄑㄧㄣ ㄖㄣˊ, / ] one's close relatives [Add to Longdo]
亲代[qīn dài, ㄑㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] parent's generation; previous generation [Add to Longdo]
亲信[qīn xìn, ㄑㄧㄣ ㄒㄧㄣˋ, / ] trusted aide [Add to Longdo]
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, / ] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar [Add to Longdo]
亲友[qīn yǒu, ㄑㄧㄣ ㄧㄡˇ, / ] friends and relatives [Add to Longdo]
亲口[qīn kǒu, ㄑㄧㄣ ㄎㄡˇ, / ] to say sth personally [Add to Longdo]
亲吻[qīn wěn, ㄑㄧㄣ ㄨㄣˇ, / ] kiss [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おや, oya] parent [Add to Longdo]
のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group [Add to Longdo]
エントリ[おやエントリ, oya entori] parent-entry [Add to Longdo]
ディレクトリ[おやディレクトリ, oya deirekutori] parent directory [Add to Longdo]
プログラム[おやプログラム, oya puroguramu] host [Add to Longdo]
プロセス[おやプロセス, oya purosesu] parent process [Add to Longdo]
プロセスID[おやプロセスID, oya purosesu ID] parent process ID [Add to Longdo]
[おやきょく, oyakyoku] master station [Add to Longdo]
構造体[おやこうぞうたい, oyakouzoutai] parent structure [Add to Longdo]
子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しん, shin] Eltern [Add to Longdo]
[しん, shin] INTIMITAET, ELTERN [Add to Longdo]
[しん, shin] Intimitaet, Eltern [Add to Longdo]
しい[したしい, shitashii] intim, -eng, vertraut [Add to Longdo]
しむ[したしむ, shitashimu] befreundet_sein (mit) [Add to Longdo]
不孝[おやふこう, oyafukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[しんせつ, shinsetsu] freundlich [Add to Longdo]
[しんぜん, shinzen] Freundschaft [Add to Longdo]
[おやこ, oyako] Eltern_und_Kinder [Add to Longdo]
孝行[おやこうこう, oyakoukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top