Search result for

marriage

(107 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marriage-, *marriage*
Possible hiragana form: まっりあげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marriage[N] การแต่งงาน, See also: การสมรส, ภาวะที่แต่งงานกัน, Syn. matrimony
marriage[N] พิธีแต่งงาน, See also: พิธีสมรส, Syn. matrimony
marriage[N] การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน, See also: การรวมกันอย่างแนบแน่น
marriageable[ADJ] ซึ่งแต่งงานได้
marriage bureau[N] หน่วยงานจัดหาคู่
marriageability[N] ความเหมาะสมที่จะแต่งงาน
marriage licence[N] ใบสมรส
marriage license[N] ใบสมรส
marriage guidance[N] การให้คำปรึกษาคู่แต่งงาน
marriage of convenience[N] การคลุมถุงชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marriage(แม'ริอิจ) n. การแต่งงาน,การสมรส
marriageable(แม'ริจะเบิล) adj. แต่งงานได้, See also: marriageability n.
bread and cheese marriagen. การแต่งงานกับชายที่ยากจน
civil marriagen. การสมรสที่กระทำพิธีโดยข้าราชการ (แทนที่จะเป็นพระ)
communal marriagen. การสมรสหม
intermarriage(อินเทอแม'ริเอจฺ) n. การแต่งงานระหว่างหญิงชายที่มีชนชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ต่างกัน,การแต่งงานระหว่างหญิงชายจากครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
marriage(n) การสมรส,การแต่งงาน,การวิวาห์
marriageable(adj) ควรจะสมรสได้แล้ว,แต่งงานได้
intermarriage(n) การแต่งงานระหว่าง 2 ตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marriageการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriageการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage articlesข้อสัญญาสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage brokageสัญญานายหน้าจัดหาคู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage brokage contractสัญญาสื่อสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage certificateใบสำคัญการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage customประเพณีสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage dissolution probabilityโอกาสที่การสมรสจะสิ้นสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage duration specific fertility rateอัตราเจริญพันธุ์จำเพาะช่วงเวลาสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage frequencyความถี่ของการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marriageการสมรส [TU Subject Heading]
Marriageการสมรส, การแต่งงาน [การแพทย์]
Marriage (Islamic law)การสมรส (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Marriage Cohortแต่งงานใกล้เคียงกัน [การแพทย์]
Marriage counselorsผู้ให้คำปรึกษาในการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage customs and ritesประเพณีการแต่งงาน [TU Subject Heading]
Marriage lawกฎหมายการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage licensesใบสำคัญการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage recordsทะเบียนการสมรส [TU Subject Heading]
Marriage serviceบริการการสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
He left his last job to save his marriage.เค้าสละงานก่อนหน้านี้ของเค้า\ เพื่อรักษาชีวิตแต่งงาน Adverse Events (2008)
If his marriage falls apart,ถ้าชีวิตแต่งงานเค้าพังลงไป Adverse Events (2008)
Why do you suddenly care about my marriage?ทำไมคุณถึงกังวล\ กับชีวิตแต่งงานผมขึ้นมาละ Adverse Events (2008)
Your marriage is like a broken toaster.ชีวิตแต่งงานคุณเหมือน\ ขนมปังยาวที่หัก Adverse Events (2008)
It was because your marriage is falling apart.นั่นเพราะว่าการแต่งงานของคุณ\ ได้เลือนหายไปแล้ว The Itch (2008)
My parents are in their second marriage.พ่อแม่ฉันเค้าแต่งงานใหม่ Akai ito (2008)
I'm my father's kid from the previous marriage. my father should have played the role of fostering my relationship with a new mother.ฉันเป็นลูกติดมากับพ่อ ในกรณีีนี้ พ่อฉันหวังว่าฉันจะมีความสัมพันธ์ที่กับแม่ใหม่ Akai ito (2008)
I am rethinking your marriage as it is.ข้าคงจะต้องทบทวนเรื่องการแต่งงานของเจ้าซะที Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Marriage? That's an option.แต่งงานเหรอ นั่นเป็นทางเลือก Heartbreak Library (2008)
And a good man you are after all these years of marriage.และคุณเป็นผู้ชายที่ดี ตลอดเวลาหลายปีที่เราแต่งงานกันมา Superhero Movie (2008)
You know, 50 years of marriage creates quite a bond.รู้ไหม 50 ปีที่ที่แต่งงานกัน สร้าง สัมพันธ์ อันเหนียวแน่น Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marriageA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
marriageAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
marriageApparently, they're trying to patch up their marriage.
marriageAre you proposing, knowing that this won't be my first marriage?
marriageCompared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.
marriageDid he propose marriage to you?
marriageDid your parents approve of your marriage?
marriageFather will never approve of my marriage.
marriageFirst cousins are too close kin for marriage.
marriageFrom what I've heard, their marriage is on the rocks.
marriageHasty marriage seldom succeeds.
marriageHe changed his mind in consequence of the marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานแต่งงาน[N] wedding ceremony, See also: marriage ceremony, wedding, marriage, Syn. งานมงคลสมรส, งานสมรส, Example: งานแต่งงานเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่มีการทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
วิวาหมงคล[N] wedding ceremony, See also: marriage ceremony, matrimony, wedding, Syn. งานมงคลสมรส, งานแต่งงาน, งานสมรส, พิธีแต่งงาน, Thai definition: พิธีแต่งงานอันเป็นมงคล
สถานภาพสมรส[N] marriage status, Example: ขณะที่เขาอยู่ในสถานภาพสมรส เขาควรต้องให้เกียรติภรรยาเขา
อาวาหมงคล[N] marriage which the bride move into groom's house, Ant. วิวาหมงคล, Thai definition: การสมรสโดยการนำเจ้าสาวมาอยู่บ้านเจ้าบ่าว
อาวาหะ[N] marriage which the wife moves into husband's house, Thai definition: การแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชายจะนำหญิงที่ตนแต่งงานด้วยมาอยู่ที่บ้านของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สินสมรส[N] marriage property, Example: หล่อนขอฟ้องเรียกสินสมรสหลังจากการหย่าเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท, Thai definition: ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส หรือที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว, Notes: (กฎ)
ทะเบียนสมรส[N] marriage license, See also: marriage registration, Ant. ทะเบียนหย่า, ใบหย่า, Example: ทะเบียนสมรสเป็นสถาบันทางสังคม ที่มีไว้เพื่อให้สังคมยอมรับ, Count unit: ใบ, Thai definition: หลักฐานบันทึกความตกลงใจในการเป็นสามีภรรยา, Notes: (กฎหมาย)
การครองเรือน[N] marriage, See also: wedlock, wedding, Example: หลังจากที่สมสมัยสละชีวิตโสดเขาเริ่มรู้สึกดีกับชีวิตการครองเรือนมากขึ้น
ของหมั้น[N] marriage price, See also: marriage portion, Syn. สินสอด, สินสอดทองหมั้น, Example: คนไทยนิยมใช้ทองเป็นของหมั้น, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบทะเบียนสมรส[n. exp.] (bai thabīen somrot) EN: marriage certificate   FR: certificat de mariage [m]
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
จดทะเบียนสมรส[n. exp.] (jotthabīen somrot) EN: register a marriage certificate   
การขาดจากการสมรส[n. exp.] (kān khāt jāk kān somrot) EN: dissolution of marriage   
การสมรส[n.] (kān somrot) EN: marriage   FR: mariage [m]
การแต่งงาน[n.] (kān taeng-ngān) EN: marriage   FR: mariage [m] ; épousailles [fpl]
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanphawiwā) EN: become husband and wife without marriage   
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast   FR: participer à la noce

CMU English Pronouncing Dictionary
MARRIAGE    M EH1 R IH0 JH
MARRIAGES    M EH1 R IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marriage    (n) (m a1 r i jh)
marriages    (n) (m a1 r i jh i z)
marriageable    (j) (m a1 r i jh @ b l)
marriageability    (n) (m a2 r i jh @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trauschein {m}marriage certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
でき婚;出来婚[できこん, dekikon] (n,vs) (abbr) (from できた and 結婚) (See 出来ちゃった結婚) shotgun marriage [Add to Longdo]
オープンマリッジ[, o-punmarijji] (n) open marriage [Add to Longdo]
コミューターマリッジ[, komyu-ta-marijji] (n) commuter marriage [Add to Longdo]
ショットガンマリッジ[, shottoganmarijji] (n) shotgun marriage [Add to Longdo]
セックスレス[, sekkusuresu] (n) sexless; sexless marriage [Add to Longdo]
ソロレート婚[ソロレートこん, sorore-to kon] (n) sororate marriage [Add to Longdo]
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, , ] marriage connections [Add to Longdo]
婚姻法[hūn yīn fǎ, ㄏㄨㄣ ㄈㄚˇ, ] marriage law [Add to Longdo]
婚嫁[hūn jià, ㄏㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, ] marriage [Add to Longdo]
嫁娶[jià qǔ, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄩˇ, ] marriage [Add to Longdo]
花轿[huā jiào, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄠˋ, 轿 / ] marriage sedan [Add to Longdo]
亲事[qīn shì, ㄑㄧㄣ ㄕˋ, / ] marriage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marriage \Mar"riage\, n. [OE. mariage, F. mariage. See {Marry},
   v. t.]
   1. The act of marrying, or the state of being married; legal
    union of a man and a woman for life, as husband and wife;
    wedlock; matrimony.
    [1913 Webster]
 
       Marriage is honorable in all.     --Heb. xiii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   2. The marriage vow or contract. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A feast made on the occasion of a marriage.
    [1913 Webster]
 
       The kingdom of heaven is like unto a certain king
       which made a marriage for his son.  --Matt. xxii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   4. Any intimate or close union.
    [1913 Webster]
 
   5. In pinochle, b['e]zique, and similar games at cards, the
    combination of a king and queen of the same suit. If of
    the trump suit, it is called a {royal marriage}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Marriage brokage}.
    (a) The business of bringing about marriages.
    (b) The payment made or demanded for the procurement of a
      marriage.
 
   {Marriage favors}, knots of white ribbons, or bunches of
    white flowers, worn at weddings.
 
   {Marriage settlement} (Law), a settlement of property in
    view, and in consideration, of marriage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Matrimony; wedlock; wedding; nuptials.
 
   Usage: {Marriage}, {Matrimony}, {Wedlock}. Marriage is
      properly the act which unites the two parties, and
      matrimony the state into which they enter. Marriage
      is, however, often used for the state as well as the
      act. Wedlock is the old Anglo-Saxon term for
      matrimony.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marriage
   n 1: the state of being a married couple voluntarily joined for
      life (or until divorce); "a long and happy marriage"; "God
      bless this union" [syn: {marriage}, {matrimony}, {union},
      {spousal relationship}, {wedlock}]
   2: two people who are married to each other; "his second
     marriage was happier than the first"; "a married couple
     without love" [syn: {marriage}, {married couple}, {man and
     wife}]
   3: the act of marrying; the nuptial ceremony; "their marriage
     was conducted in the chapel" [syn: {marriage}, {wedding},
     {marriage ceremony}]
   4: a close and intimate union; "the marriage of music and
     dance"; "a marriage of ideas"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top