ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attach

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attach-, *attach*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
attachment(n) 1. initial rapid non-specific adhesion to the plant surface 2. In the presence of moisture, a strong and reversible adhesion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attach(vi) ติดกัน
attach(vt) ทำให้ติดกัน, See also: ต่อ, ยึดติด, Syn. join, append
attach(vt) เพิ่ม, See also: เติม, Syn. add
attach(vt) มีความสัมพันธ์กับ, See also: มีความผูกพันกับ
attache(n) นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต
attach to(phrv) ติดกับ, See also: ยึดกับ, ติดตรงที่, Syn. affix to
attach to(phrv) เชื่อว่าเป็นของ
attach to(phrv) ผูกมัด, See also: เป็นส่วนหนึ่งของ
attachment(n) การผูกติด, See also: การเชื่อมต่อ, การยึดติด
attachment(n) ความผูกพันทางอารมณ์, Syn. affection, fondness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด, ผูกติด, ติด, แนบ, ปิด, ประกอบ, มีพร้อม, วางอยู่ใน, ส่งไปประจำ, อายัด, จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด, เป็นของ, Syn. fasten, join, secure, Ant. detach, quit
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case a small suitcase
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ, เชื่อมกับ, มัดกับ, มีผนังติดกัน, Syn. connected, bound
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด, การผูกติด, ภาวะที่ผูกติด, ความรู้สึกผูกพัน, การอุทิศ, สิ่งยึดติด, สิ่งที่ผูกพัน, อุปกรณ์ติดตั้ง, การยึดทรัพย์, Syn. connection, device, affinity
writ of attachmentn. หมายยึดทรัพย์จากศาล, หมายเรียก

English-Thai: Nontri Dictionary
attach(vt) ติด, ผูกติด, เกี่ยวพัน, ผูกพัน
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต, ผู้ช่วยทูต
attachment(n) การผูกติด, สิ่งที่แนบมาด้วย, ความรักใคร่, ความผูกพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Attaché (Fr.)๑. ผู้ช่วยทูต๒. ผู้ช่วยเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Air; Air Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Army; Army Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Commercialผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Culturalผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Militaryผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Navalผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attached gingivaเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachเกาะติด [การแพทย์]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์จำเลยและการอายัดทรัพย์บุคคลภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Attachment Behaviorพฤติกรรมที่สัมพันธ์กัน, การติดแม่ [การแพทย์]
Attachment Sitesตำแหน่งสำหรับการยึดจับ [การแพทย์]
Attachment, Precisionเครื่องมือจับยึด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
attachment(n) การอายัดทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
attachmentการอายัดทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Hooper, attach the end of this line to the first keg.คุณฮูเปอร์ ผูกเชีอกกับถังใบเเรก Jaws (1975)
We spent years trying to attach some cosmic significance to that and came up with nothing.เราใช้เวลาหลายปีพยายามที่จะ แนบ บางอย่างมีนัยสำคัญของ จักรวาลนั้น และมาพร้อมกับอะไร 2010: The Year We Make Contact (1984)
We use the docking ring in the Leonov to attach to the Discovery.เราใช้แหวนเชื่อมต่อใน ลีอ นอฟ จะแนบไปกับดิสคัเฟอรี และจากนั้นเราจะใช้ดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm supposed to attach a bracket-y thing to the side things using a bunch of these little worm guys.ฉันควรจะประกอบ แผ่นด้านหลังเข้ากับด้านข้าง โดยใช้ไอ้ตัวหนอนในรูปมาเชื่อม The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living. Anna and the King (1999)
I may be able to get in through that window if I can attach a line...บางทีผมอาจจะเข้าไปทางหน้าต่างบานนั้นได้ ถ้าหากผมหาที่ยึดเชือกได้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Attach the leads to your chest.ติดแผงนำไฟฟ้าบนหน้าอก Casino Royale (2006)
Except unlike at the gym, dr.Shepherd needs to attach the traction device directly to your head by screwing two bolts into your skull.ยกเว้นว่ามันไม่เหมือนยิม ดร.เชพเพิร์ดต้องการติดอุปกรณ์ดึงไว้ที่ศีรษะคุณ โดยเจาะหมุดไว้กับกระโหลกศีรษะ The Heart of the Matter (2007)
Okay, adam, I'm going to attach the tongs now.โอเค อดัม ฉันจะติดคีมแล้วนะ The Heart of the Matter (2007)
Hang on! I just have to attach the trigger!อดทนไว้ ฉันกำลังต่อสายไกปืน ! The Machine Girl (2008)
Attach to the cortisol.เกาะติดกับ cortisol Chapter One 'The Second Coming' (2008)
And then attach a pulmonary homograft.And then attach a pulmonary homograft. Brave New World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attachA card was attached to the gift.
attachA driver is deeply attached to his old car.
attachAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
attachA note was attached to the document with a paper clip.
attachAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
attachA stapler is very useful for attaching papers together.
attachAttach a recent photograph to your application form.
attachAttached is a map to our office.
attachAttached is the draft compilation.
attachAttached is the tentative agenda.
attachAttach labels to all the bags.
attachAttach this label to your package.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบท้าย(v) attach, Syn. แนบ, เหน็บท้าย, Example: หนังสือเกือบทุกเล่มที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มักจะมีรหัสอัสกีแนบท้ายมาด้วยเสมอ, Thai Definition: ติดไปกับส่วนท้าย
ห้อยท้าย(v) attach, Syn. ต่อท้าย, แนบท้าย, Example: บรรณาธิการเปลี่ยนรูปแบบชื่อหนังสือใหม่ โดยใส่เลขตัวเล็กๆ ห้อยท้ายไว้ด้วย เพื่อบอกยุคสมัย
เกาะติด(v) adhere, See also: attach, fasten, fix, stick, Syn. ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว, Ant. ปล่อย, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ, Thai Definition: จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง
เกาะ(v) adhere, See also: attach, stick, bind, Syn. จับ, ติด, เกาะติด, Ant. ปล่อย, Example: ไฟล์โปรแกรมก็เป็นเพียงชุดของตัวอักษรที่เกาะเรียงตัวกันโดยมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น, Thai Definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
เข้าปิ้ง(v) attach with kite string, Syn. ตัดสายป่าน, Example: ว่าวปักเป้าของน้องเข้าปิ้ง เลยไม่ขยับไปไหนเลย, Thai Definition: อาการที่ว่าวปักเป้าติดสายป่านแล้วกระดิกไม่ไหว
ฝากเนื้อฝากตัว(v) attach oneself to somebody, See also: to be under the care of, adhere to somebody, depend on somebody, Syn. ฝากตัว, Example: บ่าวสาวส่งห่อผ้าไหว้เป็นการตอบแทนแล้วกราบอีกครั้งเสมือนฝากเนื้อฝากตัวยอมรับให้ร่วมตระกูลเดียวกัน, Thai Definition: มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น
พ่วงท้าย(v) attach, See also: annex, append, Syn. ห้อยท้าย, Example: เขาไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆ แต่เขาต้องมีสมญานามพ่วงท้ายมาด้วยทุกครั้ง, Thai Definition: ติดไปด้วย, โยงต่อท้าย, ห้อยติดท้าย
อายัด(v) seize, See also: attach, freeze, detain, Syn. กัก, Example: ครอบครัวมาร์คอสสิ้นอำนาจหลังปกครองมานานถึง 20 ปี และถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่า 10, 000 ล้านดอลลาร์, Thai Definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้อง
อุปาทาน(n) attachment, Example: เขาพยายามเอาชนะอวิชชา เพื่อลดตัณหา และอุปาทาน, Thai Definition: การยึดมั่นถือมั่น โดยนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, Notes: (บาลี)
อุปพันธ์(n) attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[ālai-āwøn] (v) EN: be attached to ; mourn ; miss
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดไว้[āyat wai] (v, exp) EN: seize ; attach
ดอย[døi] (v) FR: attacher
ฝากตัว[fāktūa] (v) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody  FR: placer sous la protection de
ห้อยท้าย[høithāi] (v) EN: attach
การอายัด[kān āyat] (n) EN: attachment
คำสั่งอายัด[khamsang āyat] (n, exp) EN: order of attachment ; distraint order
ขัด[khat] (v) EN: fasten ; attach ; bind  FR: attacher
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
attach
attache
attached
attaches
attaching
attachment
attachments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attach
attache
attach_e
attached
attaches
attach_es
attaching
attachment
attachments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ,   /  ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering #6,329 [Add to Longdo]
附上[fù shàng, ㄈㄨˋ ㄕㄤˋ,  ] attach #25,756 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] attached to; loving #34,183 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attached to; scribe #36,422 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] attach; brandish; hold #791,720 [Add to Longdo]
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ,   /  ] attached with the letter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussgerät { n }attach device [Add to Longdo]
Attaché { m }; Attache { m }attaché; attache [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
所属[しょぞく, shozoku] (n, vs, adj-no) attached to; belong to; member; (P) #293 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] (n, vs) (1) connection; attachment; union; join; joint; link; (2) changing trains; (3) (abbr) (See 接続語) conjunction; (P) #1,701 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
定着[ていちゃく, teichaku] (n, vs) taking hold; getting attached; becoming established; fixing down; establishing; (P) #5,079 [Add to Longdo]
専属[せんぞく, senzoku] (n, vs) exclusive; attached to; specialist; (P) #6,575 [Add to Longdo]
配属[はいぞく, haizoku] (n, vs) assignment (of a person to somewhere); attachment (of a person to another unit, organization, etc.); (P) #7,236 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator [Add to Longdo]
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach \At*tach"\, n.
   An attachment. [Obs.] --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach \At*tach"\, v. t. [imp. & p. p. {Attached}; p. pr. & vb.
   n. {Attaching}.] [OF. atachier, F. attacher, to tie or
   fasten: cf. Celt. tac, tach, nail, E. tack a small nail, tack
   to fasten. Cf. {Attack}, and see {Tack}.]
   1. To bind, fasten, tie, or connect; to make fast or join;
    as, to attach one thing to another by a string, by glue,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
       The shoulder blade is . . . attached only to the
       muscles.               --Paley.
    [1913 Webster]
 
       A huge stone to which the cable was attached.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To connect; to place so as to belong; to assign by
    authority; to appoint; as, an officer is attached to a
    certain regiment, company, or ship.
    [1913 Webster]
 
   3. To win the heart of; to connect by ties of love or
    self-interest; to attract; to fasten or bind by moral
    influence; -- with to; as, attached to a friend; attaching
    others to us by wealth or flattery.
    [1913 Webster]
 
       Incapable of attaching a sensible man. --Miss
                          Austen.
    [1913 Webster]
 
       God . . . by various ties attaches man to man.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. To connect, in a figurative sense; to ascribe or
    attribute; to affix; -- with to; as, to attach great
    importance to a particular circumstance.
    [1913 Webster]
 
       Top this treasure a curse is attached. --Bayard
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. To take, seize, or lay hold of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To take by legal authority:
    (a) To arrest by writ, and bring before a court, as to
      answer for a debt, or a contempt; -- applied to a
      taking of the person by a civil process; being now
      rarely used for the arrest of a criminal.
    (b) To seize or take (goods or real estate) by virtue of a
      writ or precept to hold the same to satisfy a judgment
      which may be rendered in the suit. See {Attachment},
      4.
      [1913 Webster]
 
         The earl marshal attached Gloucester for high
         treason.             --Miss Yonge.
      [1913 Webster]
 
   {Attached column} (Arch.), a column engaged in a wall, so
    that only a part of its circumference projects from it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To affix; bind; tie; fasten; connect; conjoin; subjoin;
     annex; append; win; gain over; conciliate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach \At*tach"\, v. i.
   1. To adhere; to be attached.
    [1913 Webster]
 
       The great interest which attaches to the mere
       knowledge of these facts cannot be doubted.
                          --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   2. To come into legal operation in connection with anything;
    to vest; as, dower will attach. --Cooley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attach
   v 1: cause to be attached [ant: {detach}]
   2: be attached; be in contact with
   3: become attached; "The spider's thread attached to the window
     sill" [ant: {come away}, {come off}, {detach}]
   4: create social or emotional ties; "The grandparents want to
     bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}]
   5: take temporary possession of as a security, by legal
     authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents
     impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the
     stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester},
     {confiscate}, {seize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top