Search result for

attach

(130 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attach-, *attach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attach[VI] ติดกัน
attach[VT] ทำให้ติดกัน, See also: ต่อ, ยึดติด, Syn. join, append
attach[VT] เพิ่ม, See also: เติม, Syn. add
attach[VT] มีความสัมพันธ์กับ, See also: มีความผูกพันกับ
attache[N] นักการทูต, See also: ผู้ช่วยทูต
attach to[PHRV] ติดกับ, See also: ยึดกับ, ติดตรงที่, Syn. affix to
attach to[PHRV] เชื่อว่าเป็นของ
attach to[PHRV] ผูกมัด, See also: เป็นส่วนหนึ่งของ
attachment[N] การผูกติด, See also: การเชื่อมต่อ, การยึดติด
attachment[N] ความผูกพันทางอารมณ์, Syn. affection, fondness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case (a small suitcase)
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected,bound)
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
writ of attachmentn. หมายยึดทรัพย์จากศาล,หมายเรียก

English-Thai: Nontri Dictionary
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Attaché (Fr.)๑. ผู้ช่วยทูต๒. ผู้ช่วยเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Air; Air Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Army; Army Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Commercialผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Culturalผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Militaryผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché, Navalผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attached gingivaเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachเกาะติด [การแพทย์]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์จำเลยและการอายัดทรัพย์บุคคลภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Attachment Behaviorพฤติกรรมที่สัมพันธ์กัน, การติดแม่ [การแพทย์]
Attachment Sitesตำแหน่งสำหรับการยึดจับ [การแพทย์]
Attachment, Precisionเครื่องมือจับยึด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
attachment (n) การอายัดทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
attachmentการอายัดทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But i'm pretty sure The chart's supposed to be attached to the bedแต่ฉันจะแน่ใจถ้ามันแขวนอยู่ที่เตียง Not Cancer (2008)
I think i was growing attached to the little guyฉันคิดว่าฉันถูกเจริญเติบโตที่แนบกับน้อยคนที่แต่งตัวประหลาด Gas Pills (2008)
You know attachment is not acceptable for a Jedi.เจ้าก็รู้ การยึดติด เป็นสิ่งที่เจไดยอมรับไม่ได้ Downfall of a Droid (2008)
It'll stay attach to you, Miss....ว่ามันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับท่าน The Secret of Moonacre (2008)
You're awfully attached to this Penny character, huh wags?นายนี่รู้สึกจะห่วงนักแสดงที่ชื่อเพ็นนีจริงๆเลยนะ เจ้าดุกดิก Bolt (2008)
We were no match for his nerve attach.พวกเราโดนเขาสกัดจุด Kung Fu Panda (2008)
Miss, aren't these supposed to be attached to my seat?ขอโทษนะครับคุณ เข็มขัดนี้มันควรจะยึดติดกับที่นั่งของผมไม่ใช่หรือ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Someone very attached to me.เพื่อนที่สนิทกับผมมาก Quantum of Solace (2008)
Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.โคลบี้, ฉันอยากเป็นแฟนของคุณ \ ยิ่งกว่าอิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาโปรตอนซะอีก The House Bunny (2008)
If one does not attach himself to people and desires, never shall his heart be broken.คนเราถ้าไม่ยึดติดกับคนอื่น และแรงปราถนาแล้ว ก็จะไม่มีวันหัวใจสลาย The Forbidden Kingdom (2008)
Oh no, you see... It's attached up here...โอไม่ คุณเห็นไหม มันติดอยู่ที่นี่ Made of Honor (2008)
I am assistant cultural attachคุณเข้าใจผิดแล้ว Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attachA card was attached to the gift.
attachA driver is deeply attached to his old car.
attachAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
attachA note was attached to the document with a paper clip.
attachAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
attachA stapler is very useful for attaching papers together.
attachAttach a recent photograph to your application form.
attachAttached is a map to our office.
attachAttached is the draft compilation.
attachAttached is the tentative agenda.
attachAttach labels to all the bags.
attachAttach this label to your package.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบท้าย[V] attach, Syn. แนบ, เหน็บท้าย, Example: หนังสือเกือบทุกเล่มที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มักจะมีรหัสอัสกีแนบท้ายมาด้วยเสมอ, Thai definition: ติดไปกับส่วนท้าย
ห้อยท้าย[V] attach, Syn. ต่อท้าย, แนบท้าย, Example: บรรณาธิการเปลี่ยนรูปแบบชื่อหนังสือใหม่ โดยใส่เลขตัวเล็กๆ ห้อยท้ายไว้ด้วย เพื่อบอกยุคสมัย
เกาะติด[V] adhere, See also: attach, fasten, fix, stick, Syn. ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว, Ant. ปล่อย, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ, Thai definition: จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง
เกาะ[V] adhere, See also: attach, stick, bind, Syn. จับ, ติด, เกาะติด, Ant. ปล่อย, Example: ไฟล์โปรแกรมก็เป็นเพียงชุดของตัวอักษรที่เกาะเรียงตัวกันโดยมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
เข้าปิ้ง[V] attach with kite string, Syn. ตัดสายป่าน, Example: ว่าวปักเป้าของน้องเข้าปิ้ง เลยไม่ขยับไปไหนเลย, Thai definition: อาการที่ว่าวปักเป้าติดสายป่านแล้วกระดิกไม่ไหว
ฝากเนื้อฝากตัว[V] attach oneself to somebody, See also: to be under the care of, adhere to somebody, depend on somebody, Syn. ฝากตัว, Example: บ่าวสาวส่งห่อผ้าไหว้เป็นการตอบแทนแล้วกราบอีกครั้งเสมือนฝากเนื้อฝากตัวยอมรับให้ร่วมตระกูลเดียวกัน, Thai definition: มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น
พ่วงท้าย[V] attach, See also: annex, append, Syn. ห้อยท้าย, Example: เขาไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆ แต่เขาต้องมีสมญานามพ่วงท้ายมาด้วยทุกครั้ง, Thai definition: ติดไปด้วย, โยงต่อท้าย, ห้อยติดท้าย
อายัด[V] seize, See also: attach, freeze, detain, Syn. กัก, Example: ครอบครัวมาร์คอสสิ้นอำนาจหลังปกครองมานานถึง 20 ปี และถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้อง
อุปาทาน[N] attachment, Example: เขาพยายามเอาชนะอวิชชา เพื่อลดตัณหา และอุปาทาน, Thai definition: การยึดมั่นถือมั่น โดยนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, Notes: (บาลี)
อุปพันธ์[N] attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach   
ดอย[v.] (døi) FR: attacher
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ห้อยท้าย[v.] (høithāi) EN: attach   
การอายัด[n.] (kān āyat) EN: attachment   
คำสั่งอายัด[n. exp.] (khamsang āyat) EN: order of attachment ; distraint order   
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind   FR: attacher
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp   FR: accrocher ; attacher

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACH    AH0 T AE1 CH
ATTACHE    AE2 T AH0 SH EY1
ATTACHED    AH0 T AE1 CH T
ATTACHES    AH0 T AE1 CH AH0 Z
ATTACHING    AH0 T AE1 CH IH0 NG
ATTACHMENT    AH0 T AE1 CH M AH0 N T
ATTACHMENTS    AH0 T AE1 CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attach    (v) (@1 t a1 ch)
attache    (n) (@ t a sh ei1)
attach_e    (n) (@1 t a1 sh ei)
attached    (v) (@1 t a1 ch t)
attaches    (v) (@1 t a1 ch i z)
attach_es    (n) (@1 t a1 sh ei z)
attaching    (v) (@1 t a1 ch i ng)
attachment    (n) (@1 t a1 ch m @ n t)
attachments    (n) (@1 t a1 ch m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussgerät {n}attach device [Add to Longdo]
Attaché {m}; Attache {m}attaché; attache [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
くっ付ける[くっつける, kuttsukeru] (v1) to attach; (P) [Add to Longdo]
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing [Add to Longdo]
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name [Add to Longdo]
アタッシェ[, atasshie] (n) attache (fre [Add to Longdo]
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering, #6,329 [Add to Longdo]
附上[fù shàng, ㄈㄨˋ ㄕㄤˋ, ] attach, #25,756 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] attached to; loving, #34,183 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attached to; scribe, #36,422 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] attach; brandish; hold, #791,720 [Add to Longdo]
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] attached with the letter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator [Add to Longdo]
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach \At*tach"\, n.
   An attachment. [Obs.] --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach \At*tach"\, v. t. [imp. & p. p. {Attached}; p. pr. & vb.
   n. {Attaching}.] [OF. atachier, F. attacher, to tie or
   fasten: cf. Celt. tac, tach, nail, E. tack a small nail, tack
   to fasten. Cf. {Attack}, and see {Tack}.]
   1. To bind, fasten, tie, or connect; to make fast or join;
    as, to attach one thing to another by a string, by glue,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
       The shoulder blade is . . . attached only to the
       muscles.               --Paley.
    [1913 Webster]
 
       A huge stone to which the cable was attached.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To connect; to place so as to belong; to assign by
    authority; to appoint; as, an officer is attached to a
    certain regiment, company, or ship.
    [1913 Webster]
 
   3. To win the heart of; to connect by ties of love or
    self-interest; to attract; to fasten or bind by moral
    influence; -- with to; as, attached to a friend; attaching
    others to us by wealth or flattery.
    [1913 Webster]
 
       Incapable of attaching a sensible man. --Miss
                          Austen.
    [1913 Webster]
 
       God . . . by various ties attaches man to man.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. To connect, in a figurative sense; to ascribe or
    attribute; to affix; -- with to; as, to attach great
    importance to a particular circumstance.
    [1913 Webster]
 
       Top this treasure a curse is attached. --Bayard
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. To take, seize, or lay hold of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To take by legal authority:
    (a) To arrest by writ, and bring before a court, as to
      answer for a debt, or a contempt; -- applied to a
      taking of the person by a civil process; being now
      rarely used for the arrest of a criminal.
    (b) To seize or take (goods or real estate) by virtue of a
      writ or precept to hold the same to satisfy a judgment
      which may be rendered in the suit. See {Attachment},
      4.
      [1913 Webster]
 
         The earl marshal attached Gloucester for high
         treason.             --Miss Yonge.
      [1913 Webster]
 
   {Attached column} (Arch.), a column engaged in a wall, so
    that only a part of its circumference projects from it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To affix; bind; tie; fasten; connect; conjoin; subjoin;
     annex; append; win; gain over; conciliate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach \At*tach"\, v. i.
   1. To adhere; to be attached.
    [1913 Webster]
 
       The great interest which attaches to the mere
       knowledge of these facts cannot be doubted.
                          --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   2. To come into legal operation in connection with anything;
    to vest; as, dower will attach. --Cooley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attach
   v 1: cause to be attached [ant: {detach}]
   2: be attached; be in contact with
   3: become attached; "The spider's thread attached to the window
     sill" [ant: {come away}, {come off}, {detach}]
   4: create social or emotional ties; "The grandparents want to
     bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}]
   5: take temporary possession of as a security, by legal
     authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents
     impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the
     stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester},
     {confiscate}, {seize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top