Search result for

(71 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反-, *反*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はんべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
[はんえい, han'ei] (n ) (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., S. . influenceable adj. influencer n., S. control,power
物質[はんぶっしつ, hanbusshitsu] (n ) ปฏิสสาร(ฟิสิกส์) , See also: R. antimatter
粒子[はんりゅうし, hanryuushi] (n ) ปฏิยานุภาค , See also: R. antiparticle

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
らす[そらす, sorasu] Thai: แอ่น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[反, fǎn, ㄈㄢˇ] reverse, opposite; contrary, anti-
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 held up against a cliff 厂,  Rank: 237

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n,vs,n-pref) anti-; opposite; antithesis; antagonism; (P) [Add to Longdo]
(P);段;端[たん, tan] (n,n-pref) (1) variable measure of fabric (28.8 cm in width); for kimonos [Add to Longdo]
する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) [Add to Longdo]
った板[そったいた, sottaita] (n) warped board [Add to Longdo]
っ歯[そっぱ, soppa] (n) prominent front tooth; bucktooth [Add to Longdo]
らす[そらす, sorasu] (v5s,vt) to bend; to warp; to curve [Add to Longdo]
らせる[そらせる, soraseru] (v1,vt) to bend; to warp [Add to Longdo]
[そり, sori] (n) warp; curvature; curve; arch [Add to Longdo]
りが合わない;そりが合わない[そりがあわない, sorigaawanai] (exp,adj-i) unable to cooperate; unable to hit it off [Add to Longdo]
りくり返る;っくり返る;そっくり返る[そりくりかえる(りくり返る);そっくりかえる(っくり返る;そっくり返る), sorikurikaeru ( sori kuri kaeru ); sokkurikaeru ( hankku ri kaeru ; sokkuri kaeru )] (v5r,vi) to throw one's chest out; to hold one's head high [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 切 phonetic system, #1,006 [Add to Longdo]
[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ˋ, / ] to react; to respond; reaction; response; reply; chemical reaction, #1,113 [Add to Longdo]
[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ˋ, ] to mirror; to reflect; mirror image; reflection; fig. to report; to make known; to render; used erroneously for 應|应, response or reaction, #1,119 [Add to Longdo]
[fǎn duì, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to fight against; to oppose; to be opposed to; opposition, #1,584 [Add to Longdo]
[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, ] instead; contrary (to expectations), #2,404 [Add to Longdo]
[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, ] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right), #2,794 [Add to Longdo]
[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] repeatedly; over and over, #2,889 [Add to Longdo]
[fǎn dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] bounce back; rebound, #3,086 [Add to Longdo]
[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack, #5,781 [Add to Longdo]
[fǎn dòng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] reaction; reactionary, #6,984 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の対側だと考えればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
"Fast" is the opposite of "slow."「速い」は「遅い」の対。
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今日は涼しいそうよ」「対に、暑い気がする」
We have no objection to your joining us in our club.あなたが私たちのクラブに加わることになにも対はありません。
I wouldn't object if you wanted to go with her.あなたが彼女と行きたいというなら対はしない。
You have no right to oppose our plan.あなたには私達の計画に対する権利はない。
Not only your father but also I am against your plan.あなたのお父さんだけでなく私もあなたの計画に対です。
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は我々の政策にします。
I will not object to your plan.あなたの計画には対しません。
Your views are quite opposite to mine.あなたの見解は私とは正対です。
Accepting what you say, I'm still against the project.あなたの言うことは認めるとしても、私はそれでもその計画には対だ。
Are you for or against this?あなたはこれに賛成ですか、対ですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Questions are against the rules.[JA] 質問はルール違ですよ Choices (2017)
Her first reactions were full of humor and very favorable.[JA] すごくユーモアのある 応だった  ()
You had Nanaka and Minami killed for that?[CN] 在育幼院长大的女高中生被烧死 世人会更高兴 应会更热烈吧 Confrontation (2017)
A true genius doesn't go by the norms at first.[JA] 本物の才能とは 最初は相(あいはん)するものなんですよ Absolute (2017)
The National Golden Gloves Championships.[JA] その一方で私は街の 対側を訪れていた ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント CounterPunch (2017)
It ran away.[CN] 正很闲 要不要邀小道去约会呢? Values (2017)
As a tribute to the fact that this character was my forerunner because he showed up dressed as Muriel.[JA] ヒューゴは特別なの 彼は私を映する存在よ ミュリエルの格好を してるけど  ()
That's against the rules, you know.[JA] ルール違でしょ Affection (2017)
Don't you think the committee members need to be changed?[CN] 正不管是怎么样的作品 只要得奖就能蔚为话题 Appeal (2017)
So...[CN] 你这样违规则了吧? Affection (2017)
The stuff after that.[CN] (省一辈子吧! ) Values (2017)
-That's right.[CN] 正就是很讨厌他 Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
射モデル[はんしゃモデル, hansha moderu] reflectance model [Add to Longdo]
射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
射公式[はんしゃこうしき, hanshakoushiki] reflectance formulae [Add to Longdo]
射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties [Add to Longdo]
射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] reflectance normal [Add to Longdo]
対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point) [Add to Longdo]
[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]
転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video [Add to Longdo]
[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]
復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] iterative operation, automatic sequential operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はん, han] (Masseinheit fuer Land-Kleiderstoff) [Add to Longdo]
[はん, han] anti- [Add to Longdo]
らす[そらす, sorasu] (sich) biegen, kruemmen [Add to Longdo]
[はんらん, hanran] Rebellion, Aufstand [Add to Longdo]
[はんたい, hantai] Gegenteil, Gegensatz, Widerstand [Add to Longdo]
対側[はんたいがわ, hantaigawa] die_entgegengesetzte_Seite [Add to Longdo]
対票[はんたいひょう, hantaihyou] Gegenstimme(n) [Add to Longdo]
[はんしゃ, hansha] Reflexion, Reflex [Add to Longdo]
[はんぷく, hanpuku] Wiederholung [Add to Longdo]
[はんのう, hannou] Reaktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top